Commissies op dinsdag 22 januari 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrieven aan de minister van BZK en de staatssecretaris van I&W over de behandeling van het wetsvoorstel vast, en besluit deze aldus te verzenden.

  2.
  Proces behandeling wetgevingsproducten stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 11 januari 2019 in reactie op de brief van 8 november 2018 (Verslag schriftelijk overleg ((33118, AO))

  De commissie besluit tot een enkele aanpassing in de voorgelegde conceptbrief. De aangepaste brief zal voorafgaand aan de verzending aan de commissievoorzitter worden voorgelegd.

  3.
  Voortgang stelselherziening omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 21 december 2018 (33118, AN)

  De commissie besluit schriftelijke te reageren op de brief van 21 december 2018. Een conceptbrief zal door de staf worden opgesteld en per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

  4.
  Terugkoppeling voorbereidingsgroep DSO

  De voorbereidingsgroep geeft een korte terugkoppeling van hun bijeenkomst van 15 januari 2019. De commissie besluit naar aanleiding daarvan eerst de door het ministerie van BZK aangekondigde brief inzake de Beheerovereenkomst DSO-LV 2019 af te wachten. Na ontvangst van deze brief zal het ministerie van BZK verzocht worden een aanvullende technische briefing te verzorgen over het DSO.

  De commissie overweegt tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) een deskundigenbijeenkomst te organiseren over het DSO.

  5.
  Ondersteuning bij behandeling stelselherziening omgevingsrecht

  De commissie bespreekt de extra ondersteuning bij de behandeling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Zij besluit het agendapunt opnieuw te agenderen op 29 januari 2019 om de prioritering te bespreken van de vijf thema's waarbij de commissie extra ondersteuning wenst te ontvangen. Het betreft de thema's decentralisatie, normstelling, uitvoering, participatie en ICT. Aansluitend kunnen de leden van de commissie op die datum ook namen voordragen van deskundigen die zij ten aanzien van de genoemde thema's zouden willen inschakelen.

  Voorts zal de commissie op 29 januari 2019 inventariseren welke leden wensen deel te nemen aan de begeleidingscommissie.

  6.
  Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 januari 2019 (31936, E)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 12 februari 2019 of zoveel eerder als mogelijk, in afwachting van de behandeling van het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad in de Tweede Kamer.

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180028

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake uitbreiding bevoegdheid EOM tot grensoverschrijdende terroristische misdaden; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie COM (2018) 641

  De commissies besluiten de brief van de minister van Justitie en Veiligheid d.d. 14 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen en de voortgang in het dossier inzake de uitbreiding van het EOM-mandaat tot grensoverschrijdende terroristische misdaden nauwgezet te blijven volgen.

  2.
  E130041

  Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende overgangsmaatregelen voor de benoeming van de Europese aanklagers voor en gedurende de eerste ambtstermijn (EOM) (COM(2019)2)

  De commissies besluiten het voorstel COM(2019)2 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2019)4 en COM(2019)3

  ontwerpverordening tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor ETIAS-doeleinden en ontwerpverordening tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen (ECRIS-TCN)

  De commissie besluit de voorstellen COM(2019)4 en COM(2019)3 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  34931

  Vierde bijeenkomst JPSG Europol 24-25 februari 2019, Boekarest, Roemenië

  De commissie besluit de leden Andriessen (D66) en Van Hattem (PVV) aan te wijzen als plaatsvervangend lid voor de JPSG Europol, opdat deze leden de vaste leden voor de JPSG Europol - Oomen-Ruijten (CDA) en Wezel (SP) - kunnen vervangen voor de vergadering van de JPSG Europol op 24 en 25 februari 2019 te Boekarest, Roemenië.

  3.
  34309

  Bespreking deskundigenbijeenkomst

  De commissie besluit tot een selectie voor de (met een kwartier verlengde) deskundigenbijeenkomst op 12 februari 2019 in het kader van het voorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309).

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34807

  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 12 februari 2019.

  2.
  30874 (R1818)

  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

  De commissie stelt voor een derde termijn over het wetsvoorstel te houden op 5 maart 2019. Zij vraagt de plenaire vergadering om verlof hiervoor.

  3.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Bespreking van de opties voor voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel wordt aangehouden tot 29 januari 2019.

  4.
  34775 VII, H

  Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 januari 2019 inzake Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur (34775 VII, H) wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35007

  Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bruijn), D66 (Rinnooy Kan), PVV (Van Kesteren), SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

  2.
  34911

  Verlaagd wettelijk collegegeld

  De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 december 2018 inzake rapport ResearchNed eerste onderzoek halvering collegegeld wordt voor kennisgeving aangenomen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Evaluatie Jeugdwet

  Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) en de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

  2.
  Derde overall rapportage sociaal domein

  Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 ( 34477, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de derde overall rapportage sociaal domein (34477, A) en de evaluatie van de Jeugdwet (34880, C) wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort).

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02633

  Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de op 18 december 2018 ontvangen brieven inzake de financiële sector is geleverd door de leden van de fractie van D66 (Prast). Een conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden voorgelegd, waarna fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

  2.
  T02511

  Toezegging Rapport CPB aanbieden over belastingdruk eenverdieners en alleenstaanden (34.775/34.700)

  De commissie besluit toezegging T02511 als voldaan te beschouwen. De commissie stemt in met het voorstel om de nieuwe toezeggingen van de staatssecretaris bij het debat over het pakket Belastingplan 2019 van 11 december 2018 te registreren als nieuwe toezeggingen.

  3.
  Rondvraag

  Op voorstel van de heer Rinnooy Kan (D66) besluit de commissie de WRR uit te nodigen voor een toelichting op het recent verschenen rapport “Geld en Schuld. De publieke rol van banken”.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34325, G - Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets

  Brief van de initiatiefneemster van 10 december 2018 over het onderzoek naar de omvang van verdringing in reactie op de brief van de commissie van 16 november jl. (verslag schriftelijk overleg 34325, G).

  De commissie besluit de Voorzitter en het College van Senioren te adviseren om in te stemmen met het schriftelijk verzoek van initiatiefneemster tot uitstel van de hervatting van de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34 325) tot het moment dat de wettelijke evaluatie van de Participatiewet heeft plaatsgevonden, met dien verstande dat wordt geadviseerd de tweede termijn van plenaire behandeling in te plannen één maand na publicatie van de uitkomst van voornoemde evaluatie.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de voortgangsinformatie inzake de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (34 628).
  De commissie verzoekt de staf een wetgevingsfiche op te stellen t.a.v. wetsvoorstel 35074 - Wet arbeidsmarkt in balans.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Brief inzake stand van zaken stilgelegde onderhandelingen TTIP

  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34456

  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op 12 maart 2019.

  2.
  34218 / WCO I

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk; Wet continuïteit ondernemingen I

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 29 januari 2019.

  3.
  T01429

  Toezegging Evaluatie opleggen taakstraffen (32.169)

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de fracties van PvdA en PvdD zich nog even beraden of zij zich aansluiten bij de gestelde vragen. De fractie van D66 heeft zich reeds aangesloten.

  4.
  34372, M

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het Besluit onderzoek in een geautomatiseerd werk; Computercriminaliteit III

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  T02602 en 34356,H

  Motie-Van Dijk (SGP) c.s. inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit; Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Toezegging Onderzoek naar ambtshalve kennisgeving van de intrekking van het Nederlanderschap van jihadisten (34.775 VI)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 17 januari 2019 te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

  6.
  T02612

  Toezegging Kamer schriftelijk informeren over toepassing algoritmen en kunstmatige intelligentie in de rechtspleging (34.775 VI)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Gerkens), naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 19 december 2018. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  De commissie besluit tevens de brief van de minister voor Rechtsbescherming te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

  7.
  Evaluatie Politiewet 2012

  Naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van Justitie en Veiligheid op 2 april 2019.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.30 uur
  (Geen besluitpunten)