Commissies op dinsdag 29 januari 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Financiën (FIN)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02514

  Toezegging Regelmatig informeren over stand van zaken ten aanzien van de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt (34.775/34.700)

  De commissies besluiten de brief d.d. 15 januari 2019 (EK 34.036, O) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02514 als voldaan te beschouwen. De commissies besluiten voorts ter zake een brief te zenden aan de minister van SZW. De conceptbrief zal in een volgende commissievergadering worden besproken.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 5 maart 2019.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Europese Zaken (EUZA)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34714, F

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake nadere reactie over boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

  De commissies besluiten tot een enkele aanpassing in de voorgelegde conceptbrief. De aangepaste brief zal voorafgaand aan doorgeleiding naar de Kamervoorzitter per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34231

  Initiatiefvoorstel-Van Oosten, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), CDA (Van Rij), D66 (Vink), PvdA (Vlietstra), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk).

  De commissie zal op een later moment de suggestie van de CDA-woordvoerder (van Rij) bespreken om voorlichting te vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State in verband met aangebrachte wijzigingen in het wetsvoorstel.

  2.
  34558

  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 5 februari 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 12 maart 2019.

  3.
  34218 / WCO I

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het overleg met de groep vertegenwoordigers uit de faillissementspraktijk; Wet continuïteit ondernemingen I

  De commissie besluit de behandeling van het wetsvoorstel aan te houden in afwachting van een nieuwe regeling betreffende overgang van onderneming in faillissement. Zij zal de minister voor Rechtsbescherming hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

  4.
  T02603

  Toezegging Toezending evaluatie Wet OM-afdoening (34.775 VI)

  De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 21 januari 2019, te betrekken bij de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, die op 19 februari 2019 zal plaatsvinden.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33506, Y - Communicatieplan actief donorregistratiesysteem

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 21 december 2018 met nieuwe versie communicatieplan actief donorregistratiesysteem (33506, Y)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SGP (Van Dijk) en (mogelijk) PVV (Van Kesteren; uiterlijk 5 februari 2019). De conceptbrief wordt per e-mail onder de leden van de commissie verspreid.

  2.
  25424, K - Vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Brief van de staatssecretaris van VWS 19 december 2018 (25424, K)

  De commissie neemt de brief van 19 december jl. voor kennisgeving aan.

  3.
  Derde overall rapportage sociaal domein

  Brief van de minister van BZK van 6 december 2018 ( 34477, A)

  De vragen over de derde overall rapportage sociaal domein zullen worden gesteld namens de fracties van SP, GroenLinks en PvdA. De brief wordt aldus vastgesteld.

  4.
  Evaluatie Jeugdwet

  Brief van de minister van VWS van 28 november 2018 in reactie op brief van 23 oktober 2018 (verslag schriftelijk overleg 34880, C)

  De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de door de PvdA-fractie gestelde vragen over de Evaluatie van de Jeugdwet. De brief wordt aldus vastgesteld.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Stand van zaken Brexit

  De commissie bespreekt de stand van zaken in de situatie rondom Brexit.

  2.
  Werkbezoeken Brussel en Parijs

  stand van zaken

  De commissie bespreekt het programma van de geplande werkbezoeken aan Brussel en Parijs in maart.

  3.
  21.501-02, AE

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie besluit de brief inzake het verslag van de Raad Algemene Zaken voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34534

  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Atsma), D66 (Pijlman), PVV (Van der Sluijs), SP (Reuten), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Ester), PvdD (Van Leeuwen) en SGP (Schalk).

  2.
  Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

  Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

  Op verzoek van het lid Van Rij (CDA) wordt de datum van inbreng voor schriftelijk overleg aangehouden tot 5 februari 2019.

  3.
  Invest-NL

  Afschrift van brief van 18 januari 2019 aan de Tweede Kamer over toezeggingen en opvolging moties Invest-NL (28165, Q)

  De commissie besluit op 12 februari 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  Toezegging T02665 - Operationalisering LNV-visie 'Waardevol en verbonden'

  Brief van de minister van LNV van 22 januari 2019 (EK 35.000 XIV, F)

  Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit de conceptbrief op 5 februari 2019 ter vaststelling te agenderen.

  Voorts besluit de commissie de status van de toezegging T02665 te handhaven op openstaand.

  5.
  Recente cijfers aangaande de geldende wet- en regelgeving

  Verslag schriftelijk overleg (29515, D)

  Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit af te zien van het wetgevingsfiche met betrekking tot het Wetsvoorstel toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Ondersteuning bij behandeling stelselherziening omgevingsrecht

  De commissie bespreekt de extra ondersteuning bij de behandeling van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Uit haar midden wordt een begeleidingscommissie ingesteld, die bestaat uit commissievoorzitter Nooren (PvdA) en het lid Flierman (CDA). De begeleidingscommissie zal op korte termijn een aantal deskundigen uitnodigen om verkennende gesprekken te voeren over de extra ondersteuning.

  De commissie bespreekt tevens de wensen bij het nog te vervaardigen wetgevingsfiche bij het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986). Zij geeft aan dat de vijf onderwerpen waarbij zij extra ondersteuning wenst te ontvangen van deskundigen, in het fiche terug moeten komen. Het betreft de thema's decentralisatie, normstelling, uitvoering, participatie en ICT. Ook geeft de commissie aan dat aandacht aan het overgangsrecht moet worden besteed in het wetgevingsfiche.

  De commissie verzoekt tevens de staf een overzicht te maken van alle moties en toezeggingen die ingediend respectievelijk gedaan zijn bij de plenaire debatten over de Omgevingswet en de bijbehorende ontwerpbesluiten.

  2.
  Beheerovereenkomst DSO-LV (2019)

  Brief van de minister van BZK van 25 januari 2019 (33118, AQ)

  De commissie besluit de minister van BZK te verzoeken een aanvullende technische briefing te verzorgen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op 5 maart 2019.
  Op 5 februari 2019 zal de commissie bespreken welke onderwerpen zij graag behandeld ziet bij de technische briefing, waarna het schriftelijke verzoek aan de minister zal worden verzonden.

  3.
  Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 11 januari 2019 (31936, E)

  De commissie besluit de minister van I&W schriftelijk op de hoogte te stellen dat zij de behandeling van het Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad wenst aan te houden in afwachting van de behandeling van het besluit in de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Inbreng voor schriftelijk overleg over alle correspondentie over en ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel wordt geleverd op 19 februari 2019.

  2.
  34940

  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 12 februari 2019 plenair te behandelen.

  3.
  32847 / Toezeggingen T02280 en T02580

  Integrale visie op de woningmarkt

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 januari 2019 inzake beantwoording Kamervragen Staat van de Woningmarkt 2018 (32847, O) besluit de commissie op 19 februari 2019 inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren. Toezegging T02280 blijft op 'deels voldaan' staan, toezegging T02580 blijft open staan.

  4.
  30874 (R1818)

  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen

  De commissie stelt voor de derde termijn over het wetsvoorstel op 26 maart 2019 te houden.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Brief regering inzake Nationaal plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO

  Begrotingsstaten Defensie 2019

  De commissie besluit de deadline voor het leveren van inbreng te verplaatsen naar het eind van de week (vrijdag 1 februari 2019). Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP, PvdA en GroenLinks.

  2.
  Ambtelijke notitie inzake de artikel 100-procedure

  De commissie besluit de ambtelijke notitie inzake de artikel 100-procedure voor kennisgeving aan te nemen. Naar aanleiding van een vraag van de SP-fractie wordt bevestigd dat in een adviesbrief van de commissie BDO aan de Kamer over de behandeling van een artikel 100-brief een afwijkend standpunt van één of meerdere fracties kan worden weergegeven.

  3.
  Gesprek Committee on Foreign Affairs, Defence and Armed Forces van de Franse Senaat

  De leden Vlietstra (PvdA, voorzitter commissie BDO), Van Kappen (VVD), Faber (PVV), Stienen (D66, onder voorbehoud), Overbeek (SP) en Van Apeldoorn (SP) en Lintmeijer (GroenLinks) geven aan bij het gesprek met de delegatie van de Franse Senaat aanwezig te zijn op dinsdag 12 februari van 16.00 tot 17.00 uur.