Commissies op dinsdag 14 mei 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.000 XV / 35.000 IV, D

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  De fracties van CDA (Rombouts), SP (Don) en ChristenUnie (Ester) leveren gezamenlijk inbreng voor schriftelijk overleg; inbreng wordt tevens geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissies, waarbij wordt nagegaan of de vragen namens de beide commissies gesteld kunnen worden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 21 mei 2019.

  2.
  35010

  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie besluit op 28 mei 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  3.
  35074

  Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 20 en/of 21 mei 2019.

  4.
  34.655, B

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake coördinatieverordening sociale zekerheid; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de CDA-fractie (Oomen-Ruijten),

  5.
  T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

  De commissie besluit op 21 mei 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Op verzoek van het lid Kok (PVV) zal de notitie Evaluatie nFTK van de kring van pensioenspecialisten worden verspreid onder de leden van de commissie.

  6.
  21.501-31, L

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag Informele Raad WSBVC van 10 en 11 april 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

 • Commissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29653

  Nabespreking mondeling overleg over Venezolaanse vluchtelingen

  Desgewenst kunnen woordvoerders op 21 mei 2019 inbreng leveren voor schriftelijk overleg met de regering.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T01222

  Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit de 32ste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten (EK 31.568, H) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit voorts op toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.

  2.
  T01223

  Toezegging Bij de evaluatie van de nieuwe staatkundige structuur zullen het stellen van eisen aan nevenfuncties voor functionarissen van instellingen op het gebied van rechtspleging en het gebruik van expertise van Nederlandse inspecties betrokken worden (31.568)

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel J&V (EK 35.000 VI, Q) in schriftelijk overleg te treden met de minister van J&V over toezegging T01223. De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden toegezonden.

  3.
  35.000 IV, K

  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

  De commissie besluit het verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van BZK (EK 35.000 IV, K) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02702 - Nationaal programma landbouwbodems

  Brief van de minister van LNV van 25 april 2019 inzake het nationaal programma landbouwbodems (30015, A)

  De commissie neemt de brief van de minister van LNV van 25 april 2019 voor kennisgeving aan. Voorts besluit zij toezegging T02702 als voldaan aan te merken.

  2.
  Bodemstrategie en kringlooplandbouw

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XIV / 30015 en 31532, I)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 9 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Reactie motie-Van Hattem c.s. (34902, F)

  Brief van de minister van EZK van 9 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg 34902, I)

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van EZK van 9 mei 2019, en laat de behandeling van deze brief aan de commissie BiZa/AZ over.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Overbeek (SP) verzoekt, naar aanleiding van de brief aan de Tweede Kamer inzake de instelling Tijdelijke Commissie Advisering oprichting Invest-NL van 29 april 2019 (TK 35123, 18), om dit onderwerp in de commissievergadering van 21 mei 2019 te agenderen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Proces tot inwerkingtreding Omgevingswet 1 januari 2021

  Brief van de minister van BZK van 25 april 2019 (33118 / 33962 / 34986, AU)

  De commissie besluit de brief te betrekken bij het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986), dat op 21 mei 2019 plaatsvindt. Gelet op de omvang van dit wetsvoorstel, wordt tevens besloten dat de inbreng voor het voorlopig verslag uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 ter griffie aangeleverd moet zijn.

  Voorts verzoekt de commissie om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985).

  2.
  Kabinetsperspectief NOVI

  Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 16 oktober 2018 (34682, A)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht met belangstelling de toezending van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) af.

  3.
  Tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium

  Brief - met bijlage - van de minister van IenW van 18 april 2019 (30862, O)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdA (Van Zandbrink). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Klip-Martin (VVD) vraagt wanneer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34675) verwacht kan worden, nu het plenaire debat over dit voorstel onder voorbehoud geagendeerd staat voor 28 mei 2019. De staf deelt mee dat de regering is verzocht de nota uiterlijk 17 mei 2019 de Kamer te doen toekomen. De commissie geeft aan dat wanneer de nota later dan 17 mei 2019 wordt aangeboden, het plenaire debat over het wetsvoorstel mogelijk pas kan plaatsvinden na de aanstaande Kamerwisseling.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Nabespreking van het gesprek met een delegatie van de WRR op 23 april 2019

  De commissies bespreken het gesprek met een delegatie van de WRR op 23 april 2019 na en concluderen dat het nuttig is dit soort gesprekken regelmatig te herhalen. Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming kan worden geleverd op 28 mei 2019.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen T02624 en T02625 / herzien Beleidskader gemeentelijke herindeling

  Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem), PvdA (Sini) en ChristenUnie (Bikker), mogelijk samen met GroenLinks (Lintmeijer).

  2.
  29362

  Modernisering van de overheid

  Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 mei 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake interbestuurlijk programma (29362, C) besluit de commissie op 21 mei 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  3.
  34902

  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over openbaarheid van vergaderverslagen van Klimaatberaad en sectortafels; Incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

  De brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 mei 2019 inzake beantwoording schriftelijke vragen over de uitvoering motie-Van Hattem (PVV) c.s. (34902, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

  4.
  CXXXV

  Raming Eerste Kamer 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. De Raming kan als hamerstuk worden goedgekeurd.

  5.
  34453

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2019 inzake het wetsvoorstel (34453, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De (nog te registreren) toezegging wordt als voldaan aangemerkt.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34994

  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 28 mei 2019.

  2.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), D66 (Bredenoord) en PvdA (Fiers).

  3.
  34858

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  4.
  35070

  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  5.
  Derde overall rapportage sociaal domein

  Brief minister BZK van 12 april 2019 in reactie op brief commissie van 1 februari 2019 (Verslag schriftelijk overleg, 34477, B)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  6.
  RVS-advies Heft in eigen hand

  Brief minister VWS van 29 april 2019 in reactie op commissiebrief van 15 november 2017 (Verslag schriftelijk overleg, 32402, Z)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  7.
  Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

  De commissie besluit de bespreking van de brief over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet aan te houden tot 21 mei 2019 en daarbij ook de reactie van de minister voor Medische Zorg en Sport van 14 mei 2019 op de brief van de commissie van 10 april jl. over het nieuwe communicatieplan, te betrekken.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Gezamenlijke mededeling Europese Commissie: Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: de handen in elkaar slaan voor een gemeenschappelijke toekomst

  De commissies besluiten de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Rondvraag

  Op initiatief van het lid Van Kappen (VVD) besluiten de commissies om de actuele kwestie rondom de grenssluiting tussen Aruba en Venezuela over twee weken op de agenda van de commissies te plaatsen. Aan de griffie wordt gevraagd om informatie te verstrekken over de eventuele behandeling die in de Tweede Kamer plaatsvindt ten aanzien van deze kwestie alsmede een verslag van de recente reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar de betreffende regio.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.000 V, C

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa en de minister voor BHenO inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie besluit om de deadline van toezegging T02124 te verlengen tot 1 juli 2021, waardoor de toezegging tot die tijd niet zal terugkomen in de halfjaarlijkse rappels.

  2.
  35.000 X, D

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Defensie inzake Nationaal Plan defensie-uitgaven ten behoeve van de NAVO; Begrotingsstaten Defensie 2019

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  27.925

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de minister voor BHenO inzake Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit om de behandeling van de brief in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over de behandeling en dit agendapunt door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering na het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de brief op 28 mei as.

  4.
  Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

  De commissie wenst geen input te leveren over ervaringen die zij hebben opgedaan met de conceptlijst. De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst op te nemen in de reeds bestaande lijst met aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit en de lijst over een jaar nogmaals te evalueren.

  5.
  Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee - Conferentie 'Countering International Terrorism'

  Het lid Martens (CDA) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de conferentie 'Countering International Terrorism' van de OVSE Parlementaire Assemblee in Sint-Petersburg.

  6.
  Terugkoppeling NAVO Parlementaire Assemblee - STC Visit

  De leden Vlietstra (PvdA), Van Kappen (VVD) en Martens (CDA) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan een werkbezoek van het Science and Technology Committee (STC) van de NAVO Parlementaire Assemblee aan Singapore.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35007

  Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens), PvdA (Nooren) en GroenLinks (Ganzevoort). De commissie wenst de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 mei 2019, 18:00 uur, te ontvangen. Dit is voor haar een voorwaarde voor het doorgaan van het plenaire debat op 28 mei 2019. De reactietermijn voor de proef van het verslag wordt op donderdag 16 mei 2019, 10:00 uur, gesteld.

  2.
  35042

  Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

  De commissie stemt, met uitzondering van de fractie van de VVD, in met het concepttekst van het verzoek van de Kamer om voorlichting door de Afdeling advisering van de Raad van State. Het conceptverzoek zal, via het College van Senioren, worden doorgeleid naar de plenaire vergadering ter vaststelling.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, JX

  Brief inzake de politieke dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

  Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

  2.
  35.000 VI, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  De commissies besluiten naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijkse toezeggingenrappel (EK 35.000 VI, Q) toezegging T02382 als voldaan te beschouwen. De commissies besluiten voorts de toezeggingen T02568, T02569 en T02573 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline voor deze toezeggingen te verschuiven naar 1 juli 2019.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, JY

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid over het verslag JBZ Raad 7-8 maart 2019; JBZ-Raad

  De commissie besluit de brief d.d. 2 mei 2019 van de minister van J&V (EK 32.317, JY) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35.000 VI, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

  3.
  E180019 - VN Migratiecompact

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 21 mei 2019 geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) en de SP-fractie (Overbeek).

  Toezegging T02669 blijft vooralsnog gehandhaafd als openstaand.

  4.
  Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

  De commissie heeft - gelet op de beperkte wetgevingsagenda - geen input m.b.t. de conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. de uitvoerbaarheid.

  De commissie gaat akkoord met het voorstel om de conceptlijst met vragen en aandachtspunten bij de beoordeling van uitvoerbaarheid op te nemen in de reeds bestaande lijst met "Aandachtspunten voor de wetgevingskwaliteit" en deze mee te geven aan de nieuwe Eerste Kamer.

  De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan een hernieuwde evaluatie over één jaar.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34982

  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  34861

  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Fiers) en GroenLinks (Strik). De regering zal verzocht worden de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk dinsdagochtend 21 mei 2019 (voor de fractievergaderingen) de Kamer te doen toekomen. Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van deze nota kan het plenaire debat op 28/29 mei 2019 plaatsvinden.

  3.
  T01914

  Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding wet (33.351)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Lokin-Sassen), SP (Gerkens) en GroenLinks (Strik). De leden van de PvdA-fractie sluiten zich aan bij de inbreng van GroenLinks. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Andriessen (D66) vraagt naar de verdere procedure van de behandeling van het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471). De griffier brengt in herinnering dat de Kamer op 12 februari 2019 de stemming over het wetsvoorstel heeft opgeschort tot het eind van deze Kamerperiode (28 mei 2019) teneinde de minister voor Rechtsbescherming in de gelegenheid te stellen de Kamer een brief te sturen met nadere informatie over hoe hij de verdere behandeling voor zich ziet. Ambtelijk is verzocht die brief uiterlijk 17 mei aan te bieden, teneinde de commissie in de gelegenheid te stellen de Voorzitter te adviseren omtrent de verdere plenaire behandeling.

  Het lid Vlietstra (PvdA) vraagt of de conceptbrief over gesubsidieerde rechtsbijstand al ter controle is verzonden aan de leden van de commissie J&V. De griffier deelt mee dat dit nog niet het geval is en dat dit zo spoedig mogelijk gedaan zal worden.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Algemene Europese Beschouwingen d.d. 16 april 2019

  In de commissie bespreken woordvoerders het AEB-debat van 16 april 2019 na. De leden beschouwen een jaarlijkse AEB als noodzakelijk en waardevol.

  2.
  IPC Toekomst van Europa, 1 - 2 april 2019, Roemenië

  Het lid Lokin-Sassen (CDA) doet mondeling verslag van de deelname aan de IPC over de Toekomst van Europa.

  3.
  21.501-02, AP

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019.