Commissies op dinsdag 21 mei 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  12.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Flierman), D66 (Stienen), SP (Meijer), PvdA (Verheijen), GroenLinks (Binnema), ChristenUnie (Bikker) en PvdD (Koffeman).

  2.
  34675

  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten

  De commissie bespreekt de nota naar aanleiding van het verslag. Het plenaire debat over het wetsvoorstel is reeds geagendeerd voor 27/28 mei 2019.

  3.
  Toezegging T02253 - Het geven van inzicht in de laatste stand van zaken omtrent participatie

  Brief van de minister van BZK van 17 mei 2019 in reactie op de brief van 25 april 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33962, B))

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 mei 2019.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en Immigratie & Asiel/JBZ-raad (I&A/JBZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.126, B

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake transparantiebeleid van de Raad; Transparantie in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces

  De commissies nemen kennis van het verslag van het nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake transparantiebeleid van de Raad (35126, B) en stellen voor dat de commissies ná de Kamerwisseling het onderwerp transparantie in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces en openbaarheid van Raadsdocumenten blijven volgen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35058

  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van de Ven), CDA (Van Rij) en PvdA (Postema).

  2.
  34997

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 25 juni 2019.

  3.
  34.471

  Modernisering speelcasinoregime

  De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister voor Rechtsbescherming om het wetsvoorstel in te trekken. De commissie adviseert de Kamervoorzitter de stemming over het wetsvoorstel, thans onder voorbehoud geagendeerd op 28 mei 2019, te verplaatsen naar 4 juni 2019 en spreekt de verwachting uit dat de minister voor die datum door de Koning gemachtigd zal worden het voorstel daadwerkelijk in te trekken.

  4.
  34714, H

  Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen; EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600

  De commissie besluit de conceptbrief vast te stellen zoals deze geagendeerd staat en door te geleiden naar de Kamervoorzitter.

  5.
  35000 VI, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op de rappelbrief van 17 april 2019 als volgt.

  - Toezeggingen T01510, T02481, T02491 en T02560 als voldaan te beschouwen.
  - Toezegging T01437 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2019.
  - Toezegging T01696 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2020.
  - Toezegging T00969 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2020.
  - Toezegging T02137 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
  - Toezegging T00476 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021.
  - Toezegging T02490 op 'gedeeltelijk voldaan' te zetten en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2024.
  - Toezegging T01924 als openstaand te beschouwen en de minister van Justitie en Veiligheid te rappelleren wanneer hij verwacht de beleidsreactie toe te kunnen sturen.
  - Toezegging T02453 als openstaand te beschouwen en de minister voor Rechtsbescherming te rappelleren wanneer hij verwacht de beantwoording op de uitgaande brief van 7 maart 2018 toe te kunnen sturen.
  - Toezeggingen T01914, T02051, T02355, T02489 en T02564 als openstaand te beschouwen wegens lopend schriftelijk overleg.

  6.
  Toezeggingen beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

  De commissie stemt in met de registratie van zeven toezeggingen die tijdens de derde termijn van het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 19 februari 2019, zijn gedaan.

  Voorts besluit zij de volgende toezeggingen, die gedaan zijn tijdens het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018, als voldaan te beschouwen: T02598, T02600, T02601, T02602, T02605, T02606, T02607, T02608 en T02613. Toezeggingen T02603, T02611 en T02612 waren reeds als voldaan aangemerkt.

  7.
  Rondvraag

  De griffier deelt mee dat de plenaire vergadering volgende week - i.t.t. eerdere berichten - op maandagavond 27 en dinsdag 28 mei plaatsvindt.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190001

  Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie

  De commissie neemt kennis van de stand van zaken van de Commissiemededeling COM(2018)703 en besluit het onderwerp opnieuw te agenderen wanneer daartoe aanleiding is.

  2.
  35000 V

  Vaststelling conceptbrief inzake toezegging T01191 vergadering Parlementaire Assemblee en werklast EHRM

  De commissie bespreekt de conceptbrief inzake toezegging T01191 over de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij een vergadering van de Parlementaire Assemblee en stemt in met de brief.

  3.
  21.501-20, AI

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019; Europese Raad

  De commissie neemt kennis van het verslag van de informele Europese Raad van 9 mei 2019.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35036

  Wet maatregelen middenhuur

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  29362

  Modernisering van de overheid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 mei 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake interbestuurlijk programma (29362, C) wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  3.
  34349,K

  Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2019 inzake informatieverzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur betreffende de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding kan desgewenst worden geleverd op 28 mei 2019.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd op 18 juni 2019.

  2.
  T02574 - Overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

  Verzamelbrief pensioenonderwerpen van de minister van SZW (32043, O )

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Postema). De conceptbrief zal per e-mail aan de commissie worden rondgezonden.

  3.
  COM(2019)186:

  Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

  De commissie houdt de beslissing over het in behandeling nemen van voorstel COM(2019)186 aan in afwachting van de behandelwijze in de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

  Verslag nader schriftelijk overleg (32637, K)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 14 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Invest-NL

  De commissie wacht de stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL af en besluit in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel verder in overleg te treden met de regering.

  3.
  Recente cijfers aangaande de geldende (EU)wet- en regelgeving

  Verslag nader schriftelijk overleg (29515, E)

  Het lid Reuten (SP) levert inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Rechtsbescherming van 14 mei 2019. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen actief donorregistratiesysteem (T02595, T02596 en T02597)

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 over de voortgang van de implementatie van de nieuwe Donorwet (33506, AA)

  De commissie besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 26 april 2019 (voortgang implementatie nieuwe Donorwet) als de brief van 14 mei 2019 (nieuwe versie communicatieplan).
  De status van de toezeggingen T02595, T02596 en T02597 blijft ongewijzigd.

  2.
  Communicatieplan orgaandonatie

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 14 mei 2019 in reactie op de nadere vragen over de nieuwe versie van het communicatieplan (33506, AB)

  De commissie besluit op 25 juni 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg over zowel de brief van 14 mei 2019 (nieuwe versie communicatieplan) als de brief van 26 april 2019 (voortgang implementatie nieuwe Donorwet).

  3.
  Toezeggingen ingetrokken wetsvoorstel 33980: T02675 (Beraad wetsvoorstel) en T02676 (Dossiercontrole)

  De commissie besluit toezegging T02675 met de brief van 19 april 2019 (33980, J) alsnog als voldaan aan te merken.
  De commissie besluit voorts toezegging T02676 per brief onder de aandacht van de minister voor MZS te brengen en de toezegging in afwachting van het door de minister aangekondigde nieuwe wetsvoorstel (brief 13 mei 2019: 33980, K) niet als voldaan aan te merken.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32.317, JX

  Brief inzake de politieke dialoog tussen de Eerste Kamer en de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354); JBZ-Raad

  Inbreng voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie (COM(2017)354) wordt geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem)

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180019 - VN Migratiecompact

  nader schriftelijk overleg over het Migratiecompact, o.m. over de borging van "the best interest of the child"

  Inbreng wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem) en gezamenlijk door de fracties van SP (Overbeek) en GroenLinks (Strik). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  35.000 VI, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van JenV inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie besluit de status van toezegging T02404 te handhaven als deels voldaan.

 • Commissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29.653 / 35.000 VI, E

  Verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van BZK inzake de grenssluiting van Venezuela en de bijstand aan Aruba en Curaçao; Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Strik).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Conceptprogramma Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 25 tot en met 28 juni 2019; Den Haag

  De commissies nemen met instemming kennis van het conceptprogramma van het IPKO van 25 tot en met 28 juni 2019 te Den Haag.

  Voorts wijzen de commissies het lid Kuiken (TK-PvdA) aan om de vacature te vervullen in de werkgroep SDG People en wordt het lid Van Dam (TK-CDA) toegevoegd aan de werkgroep Integriteit van Bestuur.

  2.
  Stand van zaken Werkgroepen

  De commissies bespreken de stand van zaken van de diverse werkgroepen.