Commissies op dinsdag 28 mei 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  12.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02253 - Het geven van inzicht in de laatste stand van zaken omtrent participatie

  Brief van de minister van BZK van 17 mei 2019 in reactie op de brief van 25 april 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986 / 33962, B))

  De commissie besluit toezegging T02253 als voldaan te beschouwen en het onderwerp van deze toezegging te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986).

  Tevens besluit de commissie de status van toezegging T02248 - waarover een opmerking wordt gemaakt in de laatste alinea van de brief van 17 mei 2019 - op 'deels voldaan' te laten staan, in afwachting van de voorhang van het Aanvullingsbesluit Bodem.

  2.
  Notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Brief van de minister van I&W van 21 mei 2019 in reactie op de brief van 12 april 2019 (verslag schriftelijk overleg (31936, H))

  De commissie besluit de brief van 21 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Rondvraag

  De commissie neemt afscheid van de voorzitter en bedankt haar voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie voor IWO.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  WRR-rapport "Weten is nog geen doen"

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming wordt geleverd door de fractie van de PvdA (Fiers).

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34994

  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  Toezegging ingetrokken wetsvoorstel 33980: T02676 (Dossiercontrole)

  De commissie stelt de brief over de toezegging ongewijzigd vast.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche bij de wetsvoorstellen Wijziging Wet langdurige zorg om personen met een psychische stoornis toegang tot bieden tot deze wet (35146) en Invoering van de Wzd-functionaris (35087).
  Het wetsvoorstel Financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35124) zal als nieuw aangemeld wetsvoorstel nogmaals onder de aandacht van de commissie in nieuwe samenstelling worden gebracht.

  4.
  Rondvraag

  De commissie neemt afscheid van de voorzitter en bedankt haar voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie voor VWS.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34349, K

  Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem).

  2.
  Rondvraag

  De commissie bedankt bij monde van haar ondervoorzitter haar voorzitter voor de wijze waarop deze de afgelopen vier jaren de vergaderingen heeft geleid.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34775, AR

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën en correspondentie met de planbureaus over het hanteren van twee vermogensdefinities

  De commissies besluiten het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën (34775, AR) en de correspondentie met SCP en CPB over het gebruik van twee vermogensdefinities, voorafgaand aan de Algemene politieke beschouwingen en Algemene financiële beschouwingen 2019 opnieuw te agenderen. Zodoende worden de nieuwe Kamercommissies in de gelegenheid gesteld zich over het onderwerp te buigen en dit desgewenst te betrekken bij de APB of AFB. Op verzoek van de commissies zal de griffie ambtelijk nagaan op welke termijn de regering vermogensstatistieken inclusief pensioenaanspraken zal kunnen aanbieden.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000, Q

  Verslag van een schriftelijk overleg over het gebruik van chartaal geld als betaalmiddel

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 23 mei 2019 (35000, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  T02704

  Toezegging informeren van de Eerste Kamer over de opbouw van het Nederlandse handelsoverschot

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van Financiën van 23 mei 2019 (CXXXI, E) en besluit toezegging T02704 als voldaan aan te merken.

  3.
  21.501-07, AJ

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019

  De commissie besluit de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Van Rij (CDA) geeft - naar aanleiding van de behandeling van de Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34556) en de toezegging T02680 - aan dat er in de praktijk verwarring blijkt te zijn over de uitleg van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) door het ministerie van OCW. De commissie besluit dit onderwerp via de griffie onder de aandacht te brengen van de leden van de nieuwe commissie OCW, zodat deze desgewenst hierover met de regering in overleg kunnen treden.

  De commissie neemt afscheid van de voorzitter en bedankt hem voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie voor Financiën.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34031

  Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

  De commissie bespreekt het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 22 mei 2019 inzake aanbieding rapport Kwaliteitskeurmerken vvto (34031, K). Het lid Bruijn (VVD) geeft aan dat hij vanwege zijn voorzitterschap van de adviesraad van Nuffic niet het woord kan voeren over dit onderwerp. De commissie besluit de minister per brief om een reactie op het rapport Kwaliteitskeurmerken vvto te vragen.

  2.
  Rondvraag

  De commissie bedankt bij monde van haar ondervoorzitter haar voorzitter voor de wijze waarop deze de afgelopen vier jaren de vergaderingen heeft voorgezeten.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02533

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over een toezegging inzake voorlichting van de Raad van State met betrekking tot Caribisch Nederland; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

  De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van BZK (EK 35.000 IV, L) voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02533 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 oktober 2019.

  2.
  Rondvraag

  De commissie bedankt bij monde van haar ondervoorzitter haar voorzitter voor de wijze waarop deze de afgelopen vier jaren de vergaderingen heeft voorgezeten.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35010

  Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent).

  2.
  34352, C

  Brief van de staatssecretaris van SZW van 23 mei 2019 met stand van zaken Breed offensief

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering in verband met de aanstaande Kamerwisseling.

  3.
  35.074, J

  Brief van de minister van SZW over de stand van zaken inzake het arbeidsmarktbeleid, over pensioenvoorzieningen voor uitgeschreven payrollmedewerkers en over de aanbesteding van uitzendopdrachten; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie neemt de brief van de minister van SZW (EK 35.074, J) voor kennisgeving aan.

  4.
  Toezeggingen debat voorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)

  De commissie stemt in met registratie van de concepttoezeggingen en besluit de concepttoezeggingen aangaande het spoorboekje (4) en aangaande de positie van payrollmedewerkers na uitschrijving uit de uitzendcao’s en verplichtstelling van Stipp (11) als voldaan te beschouwen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Terugblik op de werkzaamheden van de commissie EUZA in de afgelopen Kamerperiode

  De commissie blikt terug op haar werkzaamheden in de afgelopen Kamerperiode en wenst het ambtelijk verslag daarvan onder de aandacht van de nieuwe commissie te brengen door middel van het introductiedossies. De commissie bedankt bij monde van haar ondervoorzitter haar voorzitter voor de wijze waarop deze de afgelopen vier jaren de vergaderingen heeft voorgezeten.

  2.
  35.078, D

  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening; Staat van de Europese Unie 2019

  De commissie neemt kennis van de kabinetsappreciatie van het SER-advies "Prioriteiten voor een fair Europa”, dat de Eerste Kamer op 24 mei 2019 in afschrift heeft ontvangen naar aanleiding van een toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens de Algemene Europese Beschouwingen. In de kabinetsappreciatie wordt verwezen naar de aangehouden motie-Van Apeldoorn c.s. (35078, D). De indiener van de motie geeft aan de motie nog aan te willen houden.

  3.
  21.501-02, AR

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 mei 2019.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.193, A

  Gezamenlijke mededeling EU-China: een strategische visie (JOIN(2019)5)

  De commissie besluit de brief van de regering van 15 mei jl. voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35.207, A

  Kamerbrief aan de Eerste Kamer inzake beleidsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans'

  De commissie besluit de behandeling van de beleidsnotitie in de Tweede Kamer en het AIV-advies over versterking van het EU-optreden richting China en de rol van Nederland af te wachten alvorens te besluiten over behandeling van de beleidsnotitie.

  3.
  35.131, B

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Zaken en Handel inzake Voorstellen voor een besluit inzake een investeringsbeschermingsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst van de EU met Vietnam

  De griffie zal vandaag nagaan of de fractie van PvdD nader schriftelijk overleg wenst. De commissie besluit met dit voorbehoud om de brief van de regering van 17 mei jl. voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  21.501-02, AQ

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Rondvraag

  De commissie neemt afscheid van de commissievoorzitter en bedankt haar voor de wijze waarop zij invulling heeft gegeven aan het voorzitterschap van de commissie BDO.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35080

  Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 18 juni 2019.

  2.
  34984

  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  Rondvraag

  De commissie adviseert de Kamervoorzitter het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime (34471) af te voeren van de plenaire agenda van 4 juni 2019 (stemming).