Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 25 juni 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35223

  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van SZW van 21 juni 2019, in reactie op het verzoek van de commissie om geïnformeerd te worden over het spoedeisende karakter van het wetsvoorstel (35223, A). De commissie besluit gehoor te geven aan het verzoek van de minister om het wetsvoorstel uiterlijk 2 juli 2019 plenair te behandelen, inclusief stemmingen, en zal hiertoe een voorstel doen aan het College van Senioren.
  Het commissie wenst voorafgaand aan het debat verslag uit te brengen, te beantwoorden uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 om 18.00 uur. De fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Moonen), ChristenUnie (Ester) en 50PLUS (Van Rooijen) geven te kennen uiterlijk woensdag 26 juni 2019, 12.00 uur, inbreng te zullen leveren voor het verslag.

  2.
  32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

  Desgewenst kunnen fracties de brief over het pensioenakkoord op hoofdlijnen betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35223 - Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.
  De commissie besluit de brief op 9 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen om te bezien of behoefte bestaan aan schriftelijk overleg.

  3.
  32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

  Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

  Desgewenst kunnen fracties het advies van de Commissie Parameters op hoofdlijnen betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35223 - Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd.
  De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (bijlage bij 32043, Q) en te bezien of er overigens behoefte bestaat aan schriftelijk overleg.

  4.
  35074, K

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie neemt kennis van de brief van 6 juni 2019 en beschouwt toezegging T02729 daarmee als voldaan. T02728 wordt op 2 juli 2019 opnieuw ter bespreking geagendeerd.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie zal nog nader geïnformeerd worden over de behandeling van de discussienota van de Commissie regulering van werk door de Tweede Kamer.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35123

  Machtigingswet oprichting Invest-NL

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Otten), VVD (Bruijn), GroenLinks (Karimi), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Faber-van de Klashorst), SP (Gerkens) en PvdD (Koffeman).

  2.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

  De commissie besluit het kennismakingsgesprek met de minister van LNV, dat zal plaatsvinden na het zomerreces, en de behandeling van het plan in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de vervolgstappen omtrent het Realisatieplan visie LNV te bepalen.

  3.
  Interparlementaire samenwerking op het gebied van klimaatbeleid

  De commissie besluit Tweede Kamerraporteur EU-kopgroep klimaat, Agnes Mulder, uit te nodigen voor een gesprek op 2 juli 2019. De commissie verzoekt de staf een geschikt tijdstip hiervoor te vinden.

  4.
  Toezegging cijfermatige en juridische onderbouwing wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208)

  De commissie besluit de voorgelegde toezegging vast te stellen en de status op deels voldaan te zetten, in afwachting van de cijfermatige onderbouwing van het wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35208).

  Het lid Kluit (GroenLinks) informeert naar de reikwijdte en de consequenties van het ter vertrouwelijke inzage aanbieden van stukken door de regering.

  5.
  Kennismakingsgesprekken

  De commissie is akkoord met de voorgestelde datum en tijdstip voor het kennismakingsgesprek met de minister van EZK op 9 juli 2019 van 16:15-17:15 uur. De commissieleden wordt verzocht uiterlijk vrijdag 28 juni 2019 15:00 uur de gewenste onderwerpen voor dit kennismakingsgesprek naar de commissiegriffier te sturen.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het voorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167) en voorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133).

  7.
  Rondvraag

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Kluit (GroenLinks), de Raad van State na het zomerreces uit te nodigen voor een gesprek over het Toetsingskader Klimaat.

  Het lid Kluit (GroenLinks) wenst de toegezegde (T02011) Evaluatie van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit te breiden. De commissie verzoekt de staf een conceptbrief op te stellen op basis van inbreng van het lid Kluit. Tevens besluit de commissie die conceptbrief op 2 juli 2019 ter vaststelling te agenderen.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 000 V, D

  Ratificatie facultatieve protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen

  De commissies besluiten tot enkele redactionele aanpassingen in de voorgelegde conceptbrief met nadere vragen over de ratificatie van facultatieve protocollen, waarna deze verzonden kan worden aan de minister van Buitenlandse Zaken.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  13.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34997

  Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), CDA (Rombouts), GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de fracties van GroenLinks en PvdA.

  2.
  T02718

  Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 9 juli 2019.

  3.
  E150042

  Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 4 juni 2019, voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  T02699

  Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 12 juni 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  5.
  Kennismakingsgesprekken met de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid

  De commissie inventariseert de onderwerpen die zij graag wil bespreken met de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens de informele kennismakingsgesprekken, die op nader te bepalen data zullen plaatsvinden na het zomerreces. De onderwerpen zullen vooraf aan het ministerie toegestuurd worden.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (35106 (R2115)).

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35087

  Invoering van de Wzd-functionaris

  De commissie besluit de procedure aan te houden tot 2 juli 2019.

  2.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  De commissie besluit op 9 juli 2019 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

  3.
  Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

  Brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), PvdA (Nooren; gezamenlijk met enkele andere fracties), PVV (Van Kesteren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief op basis van de ontvangen inbrengen wordt op 2 juli 2019 ter vaststelling geagendeerd.

  4.
  Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E)

  De commissie neemt kennis van de brief en besluit toezegging T02701 op 2 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen.

  5.
  Kennismakingsgesprekken

  De commissie is akkoord met de voorgestelde datum en tijdstip voor het kennismakingsgesprek met de minister voor MZS op 10 september 2019 van 16:00-17:00 uur. Op 2 juli 2019 zal dit onderwerp opnieuw geagendeerd worden, in verband met de te bespreken onderwerpen.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten om het agendapunt aan te houden tot de vergadering van 2 juli 2019.

  De fractie van PvdD geeft vooruitlopend op de commissievergadering van 2 juli 2019 aan in schriftelijk overleg te willen treden ten aanzien van het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 2 juli 2019. Het lid Kluit (GroenLinks) informeert naar de reikwijdte en de consequenties van het ter vertrouwelijke inzage aanbieden van stukken door de regering, zoals de bijlage bij de brief van de minister van I&W van 29 mei 2019.

  2.
  Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 20 juni 2019 (34682, B)

  De commissie besluit de behandeling van het ontwerp van de NOVI aan te houden in afwachting van de behandeling van het ontwerp in de Tweede Kamer.

  De commissie besluit tevens op 9 juli 2019, na de technische briefing over de stelselwijziging van het omgevingsrecht van heden en het kennismakingsgesprek met de minister van BZK op 2 juli 2019, te bespreken welke informatie zij nog wenst van het ministerie van BZK voor de verdere behandeling van de stelselwijziging.

  3.
  Eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van IenW van 19 juni 2019 (30872, F)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Kennismakingsgesprekken met de minister van BZK en de bewindspersonen van het ministerie van I&W

  De commissie inventariseert de onderwerpen voor de kennismakingsgesprekken met de minister van BZK (d.d. 2 juli 2019) en de bewindspersonen van het ministerie van I&W (op een nader te bepalen datum na het aanstaande zomerreces). Op 2 juli 2019 zal de inventarisatie van onderwerpen voor het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van het ministerie van I&W opnieuw geagendeerd worden.
  De geselecteerde onderwerpen zullen vooraf aan het desbetreffende ministerie toegestuurd worden.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133).

 • Commissies voor Financiën (FIN) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  CXXXI, F - Europees Semester 2019

  Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën inzake kabinetsreactie Lentepakket Europees Semester 2019; Europees Semester 2019

  De commissies besluiten de kabinetsreactie op het ''lentepakket'' met landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester 2019 alsmede op de horizontal note van de Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35110

  Wet fiscale arbitrage

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 2 juli 2019. De leden van de fracties van CDA (Essers) en GroenLinks (Karimi) maken kenbaar inbreng te willen leveren.

  2.
  33548, G

  Brief van de minister van Financiën van 7 juni 2019 inzake het kapitaalbeleid van De Nederlandsche Bank

  De commissie besluit de brief van de minister van Financiën vooralsnog voor kennisgeving aan te nemen, maar verzoekt de staf wel om na te gaan of en op welke termijn de Algemene Rekenkamer een zienswijze zal publiceren op het nieuwe kapitaalbeleid van DNB. Wanneer deze zienswijze beschikbaar is, zal deze onder de aandacht van de commissie worden gebracht.

  3.
  34552, U

  Brief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

  De leden van de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers) maken kenbaar schriftelijke vragen te willen stellen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van de brief van 8 april 2019 inzake de verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling. De commissie stelt de inbrengdatum voor schriftelijk overleg vast op dinsdag 10 september 2019.

  4.
  Vaststellen datum kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Financiën

  De commissie besluit op dinsdag 2 juli 2019 een informeel kennismakingsgesprek te voeren met de staatssecretaris van Financiën. Na het kennismakingsgesprek zal de commissie besluiten of zij alsnog in schriftelijk overleg wenst te treden met de staatssecretaris over de Fiscale Beleidsagenda 2019 (35026, N).

  5.
  21.501-07, AN

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni jl. en besluit de onderwerpen in het verslag te betrekken bij het (nog te plannen) informele kennismakingsgesprek met de minister van Financiën.

  6.
  Inventarisatie behoefte aan gesprek met planbureaus (over inbedding van hun adviezen)

  De commissie besluit om na de Algemene politieke beschouwingen en de Algemene financiële beschouwingen 2019, de planbureaus uit te nodigen voor een gesprek over de institutionele inbedding van hun rapporten en adviezen. Zodoende kunnen fracties de rapportages van de planbureaus die rond Prinsjesdag 2019 zullen verschijnen, betrekken bij de voorbereidingen van de Apb en Afb en op basis hiervan met de planbureaus in gesprek gaan over de benutting van hun publicaties.

  7.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Geerdink (VVD) vraagt de griffie om een toelichting op de zogenoemde 'termijnbrief'.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  16.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02695

  Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW over haar brief van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E) wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De staf maakt op basis hiervan een conceptbrief aan de minister en mailt deze rond onder de leden van de commissie, met een reactietermijn tot 27 juni 2019, 14:00 uur.

  2.
  Inventarisatie behoefte aan informele kennismakingsgesprekken

  De commissie heeft behoefte aan informele kennismakingsgesprekken met beide ministers op OCW. Bij voorkeur wordt één gesprek met beiden gehouden. Qua termijn denkt de commissie aan de periode tussen het einde van het zomerreces en de Algemene Politieke Beschouwingen. Zodra een datum bekend is, zal de commissie de mogelijke onderwerpen inventariseren. De fractie van GroenLinks zou graag geïnformeerd worden over het vervolg op de intrekking van wetsvoorstel 35007 (Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs).

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie vraagt om een fiche bij het wetsvoorstel actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102).

  4.
  Rondvraag

  De voorzitter van de commissie meldt dat de brief met de beleidsreactie op het advies van de commissie-Van Rijn op 2 juli 2019 in de commissie geagendeerd wordt.

  De commissie wenst in de tweede helft van het jaar een gesprek met de Onderwijsraad te voeren, in te plannen na de kennismakingsgesprekken met de ministers.