Commissies op dinsdag 18 juni 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E160024

  Voorstel voor een verordening betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheden en inzake internationale kinderontvoering

  De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het verlenen van medewerking voor de totstandkoming van de herziening van Verordening Brussel II-bis, waarvan de tekst is weergegeven in raadsdocument 8214/19.

  2.
  E180019 - VN Vluchtelingencompact

  34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

  De leden van de PVV-fractie (Van Hattem) maken kenbaar nadere vragen te willen stellen over het VN Vluchtelingencompact. Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt op 2 juli 2019 geleverd.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2019)177

  Mededeling van de Commissie: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU (d.d. 9 april 2019)

  De leden van de fracties van GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Sent), PVV (Faber-Van de Klashorst), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen) maken kenbaar vragen te willen stellen.
  De commissies stellen de inbrengdatum voor
  het schriftelijk overleg naar aanleiding van Commissiemededeling COM(2019)177 op 2 juli 2019.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35022

  Introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

  De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  Toezegging T02652

  Toezegging Functioneren rijksinspecties (35.000)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 27 mei 2019 inzake Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018 (35000, R). Toezegging T02652 blijft open staan.

  3.
  Toezeggingen T02577 en T02579

  Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652); Toezegging Aanpak huisjesmelkers (34.652)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 29 mei 2019 over de aanpak Goed Verhuurderschap en over de bekendheid en de toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, E). Toezegging T02577 blijft open staan, toezegging T02579 wordt als voldaan aangemerkt.

  Het lid De Boer (GroenLinks) stelt voor een kennismakingsgesprek met de minister te houden en daarin over het woonbeleid te spreken. De commissie stemt in met een informeel kennismakingsgesprek en wenst daarin de bredere portefeuille van de minister aan de orde te stellen.

  4.
  Toezegging T02701

  Toezegging Wachttijden voor transgenderzorg (34.650)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E) en toezegging T02701 aan de commissie VWS over te dragen.

  5.
  Toezegging T02693

  Toezegging Constructie verduurzaming basisscholen (34.902)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 6 juni 2019 inzake reactie op vragen over de verduurzaming van basisscholen in Noord-Brabant (34902, J). Toezegging T02693 wordt als voldaan aangemerkt.

  6.
  Toezegging T02699

  Toezegging Actieplan veiligheid lhbti (34.650)

  De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 12 juni 2019 inzake afschrift Actieplan Veiligheid LHBTI (34650, F) en toezegging T02699 aan de commissie J&V over te dragen.

  7.
  Toezegging T01895

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over haar brief van 11 juni 2019 inzake afschrift Eerste Kamer aanwijzing Wbmgp gemeente Capelle aan den IJssel (33797, S). Toezegging T01895 betreft een doorlopende toezegging.

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit op 2 juli 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw.

  Het lid Van der Linden (FvD) vraagt naar de stand van zaken rondom toezegging T02626, inhoudende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezegt om mede aan de hand van het rapport van de staatscommissie parlementair stelsel een agenda voor democratische vernieuwing te ontwikkelen. De staf geeft aan dat de toezegging wordt meegenomen in het halfjaarlijkse toezeggingenrappel. De commissie laat het College van Senioren weten dat zij graag t.z.t. de kabinetsreactie op het rapport van de staatscommissie wil behandelen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35110

  Wet fiscale arbitrage

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de vergadering van dinsdag 25 juni 2019.

  2.
  Planning Algemene Financiële Beschouwingen en behandeling pakket Belastingplan 2020

  De commissie besluit het door de voorgaande commissie Financiën voorgestelde behandeltijdpad voor de Algemene Financiële Beschouwingen en het Belastingplan 2020 te bevestigen, met die kanttekening dat gelegenheid wordt ingeruimd om de belastingwetsvoorstellen te zijner tijd in twee rondes schriftelijk te behandelen.
  Dit betekent dat de AFB zullen plaatsvinden op 19 november 2019. Het pakket Belastingplan wordt, na een technische briefing op 18 november 2019 op 19 november 2019 in procedure genomen, waarna de commissie op 26 november 2019 voorlopig verslag uitbrengt en op 3 december 2019 het verslag uitbrengt. De plenaire beraadslagingen blijven - onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling - voorzien voor 9 en 10 december 2019.

  3.
  35026, N

  Fiscale beleidsagenda 2019

  De commissie besluit de staatssecretaris van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek - bij voorkeur nog plaats te vinden voor het zomerreces - en de Fiscale beleidsagenda 2019 (35026, N) bij dit gesprek te betrekken.

  4.
  21.501-07, AK

  verslag van de Eurogroep en Ecofin van 16 en 17 mei 2019

  De commissie neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 mei jl. en besluit naar aanleiding hiervan om de minister van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek, waarbij ook de toekomst van de Economische en Monetaire Unie (EMU) aan de orde zal komen. Het gesprek zal bij voorkeur nog voor het zomerreces of direct hierna plaatsvinden.

  5.
  21.501-07, AL + AM en 'Deepening Europe's Economic Monetary Union', Communicatie van de Europese Commissie

  geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2019 en communicatie van de Europese Commissie ter voorbereiding op de Eurotop

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni jl. en besluit naar aanleiding hiervan om het onderwerp 'de toekomst van de EMU' te betrekken bij een kennismakingsgesprek met de minister van Financiën.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit om de zogenoemde 'termijnbrief' van 7 juni 2019 nogmaals toe te voegen aan de agenda van de commissievergadering van volgende week.

  7.
  Rondvraag

  De commissie reageert positief op het voorstel van het lid Vendrik (GroenLinks) om de Algemene Rekenkamer uit te nodigen voor een technische briefing over het recente rapport 'Toeslagen terugbetalen'.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34687

  Wijziging Handelsregisterwet 2007 en regelen van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake verstrekking van gegevens uit het handelsregister

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 28 mei 2019 (32761, A)

  De commissie neemt met instemming kennis van het voornemen van de staatssecretaris van EZK de Kamer op de hoogte te houden over het vervolg van de gesprekken met de Kamer van Koophandel als uitvoerder van de Handelsregisterwet 2007, waarin wordt bezien of een verdere beperking op de verwerking van de persoonsgegevens een wenselijk perspectief is. De commissie besluit de staatssecretaris hierover een brief te sturen.

  3.
  E190003 - Discussienota over een duurzamer Europa tegen 2030

  Antwoord van de Europese Commissie inzake politiek dialoog over de discussienota: "Naar een duurzaam Europa in 2030'' (35150, C)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit kennismakingsgesprekken te houden met de minister en staatssecretaris van EZK en met de minister van LNV. Zij verzoekt de commissiestaf contact op te nemen met de ministeries en een voorstel te doen voor data waarop deze gesprekken kunnen plaatsvinden. De commissie besluit in een volgende vergadering een lijst met onderwerpen op te stellen die de commissie zou willen behandelen tijdens deze gesprekken.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02695

  Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

  De commissie besluit op 25 juni 2019 gelegenheid te geven voor inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar brief van van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E). De commissie beschouwt toezegging T02695 als voldaan.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie vraagt om een fiche bij het wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen (35050).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te verzoeken een technische briefing te houden over de herziening van het omgevingsrechtstelsel, waarbij in ieder geval de onderwerpen 'samenhang tussen de verschillende wet- en regelgevingsproducten' en 'tijdpad' aan de orde komen. Het ministerie zal gevraagd worden de technische briefing vóór het zomerreces te verzorgen.
  Daarnaast besluit de commissie de minister van BZK uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek vóór het zomerreces.

  De commissie besluit tevens de procedure van het wetsvoorstel aan te houden tot 10 september 2019.

  2.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  De commissie besluit de minister van BZK per brief te verzoeken de voorhangtermijn van het ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet te verlengen, zodat zij na de technische briefing over de herziening van het omgevingsrechtstelsel en het kennismakingsgesprek met de minister kan bepalen of en zo ja, op welke termijn zij inbreng wenst te leveren voor schriftelijk overleg.

  3.
  Reactie op advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet op Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, E)

  De commissie besluit de brief te betrekken bij een eventueel schriftelijk overleg over het voorgehangen ontwerp van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

  4.
  Tweede evaluatie van de Vlaams-Nederlandse samenwerking in het Schelde-estuarium

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op de brief van 23 mei 2019 (Verslag schriftelijk overleg (30862, P))

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de beide bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek op een nog nader te bepalen moment.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34956

  Deactivering van de quotumheffing

  De inbrengdatum wordt op verzoek van enkele nieuwe woordvoerders aangehouden tot 2 juli 2019.

  2.
  35010, E

  Nadere memorie van antwoord; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel op 9 juli 2019 plenair te behandelen.

  3.
  34352, C

  Brief van de staatssecretaris van SZW van 23 mei 2019 met stand van zaken Breed offensief

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  4.
  32043, P - Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Brief van de minister van SZW van 5 juni 2019

  De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 juni 2019.
  Het wetsvoorstel Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd (35223) zal de Eerste Kamer naar verwachting spoedig bereiken. De commissie zal schriftelijk informeren naar het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel, o.m. uit het oogpunt van het kenbaarheidsvereiste. Het lid Crone (PvdA) levert mogelijk aanvullende vragen.

  5.
  32043, Q - Kabinetsreactie op advies Commissie Parameters

  Brief van de minister van SZW van 11 juni 2019

  De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 25 juni 2019.

  6.
  COM(2019)186:

  Commissiemededeling over efficiëntere besluitvorming sociaal beleid EU

  De commissie besluit de Commissiemededeling niet in behandeling te nemen.

  7.
  21.501-31, M

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda WSBVC Raad 13 juni 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  8.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Oomen-Ruijten (CDA) geeft naar aanleiding van het overzicht gedelegeerde regelgeving te kennen vragen te willen stellen over het Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 000 V, D

  Ratificatie facultatieve protocollen bij VN-mensenrechtenverdragen

  De commissies besluiten in nader schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 31 mei 2019. Een conceptbrief zal opgesteld worden door de griffie tezamen met de voorzitter van de commissie J&V. Deze brief zal op 25 juni 2019 geagendeerd worden ter bespreking.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Opening

  De commissie besluit tot een informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK, zo mogelijk in te plannen voor het zomerreces.

  2.
  Stand van zaken IPKO (25-28 juni 2019 te Den Haag)

  De commissie bespreekt de laatste stand van zaken ter zake van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), dat van 25 tot en met 28 juni 2019 in Den Haag zal plaatsvinden. Leden wordt gevraagd hun aanwezigheid bij de verschillende programmaonderdelen aan de commissiestaf door te geven.

  3.
  T02532 en T02534

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius; Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

  De commissie besluit de derde Voortgangsrapportage Sint Eustatius (EK 34.877, H) te betrekken bij een in te plannen informeel kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK. Indien dat gesprek niet voor het zomerreces kan plaatsvinden, bestaat in de commissie de behoefte aan schriftelijk overleg over deze voortgangsrapportage. De commissie besluit toezeggingen T02532 en T02534 als openstaand te blijven beschouwen. De deadline van toezegging T02532 wordt verplaatst naar 1 oktober 2019.

  4.
  35000 IV, M

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake voortgang Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2019

  De commissie besluit de voortgangsbrief over het Bestuursakkoord Bonaire te betrekken bij het in te plannen informele kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van BZK.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35080

  Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 2 juli 2019.

  2.
  34 218, L

  Consultatie voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 29 mei 2019, waarin hij de Kamer informeert over de consultatieversie van het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement. De commissie handhaaft het besluit van de voorgaande commissie J&V van 29 januari 2019 de behandeling van het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218) aan te houden en dit te zijner tijd te behandelen in samenhang met het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.

  3.
  T02718

  Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 25 juni 2019.

  4.
  29 042, F

  Uitspraken EU Hof van Justitie met gevolgen voor de Overleveringswet

  De commissie neemt nota van de brieven van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 28 mei 2019 en 17 juni 2019, waarin hij aandringt op spoedige behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Overleveringswet. De commissie wacht het aanhangig worden van het wetsvoorstel in deze Kamer af.

  5.
  E150042

  Voorstel voor een richtlijn betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 25 juni 2019.

  6.
  Mededelingen en informatie

  - De commissie zal de beide ministers van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. De voorkeur van de commissie gaat uit naar een kennismakingsgesprek vóór het aanstaande zomerreces. Op 25 juni 2019 zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij wil bespreken met de beide bewindspersonen.

  - De commissie besluit de brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de aanmeldingen van gemeentes voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (EK 34997, H) te betrekken bij het nader voorlopig verslag over het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997), waarvoor op 25 juni 2019 inbreng geleverd zal worden.

  - De commissie verzoekt om wetgevingsfiches met betrekking tot de wetsvoorstellen Wet straffen en beschermen (35122) en Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35086).

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  LXI COSAC 23-25 juni 2019

  De commissie bespreekt de agenda voor de plenaire COSAC-vergadering van 23-25 juni 2019 en stelt de ambtelijk voorbereide annotaties vast. De commissie vaardigt ondervoorzitter Van Apeldoorn (SP), als delegatieleider, en het lid Van Rooijen (50PLUS) af.
  De commissie besluit - gelet op de korte termijn waarop de bijeenkomst plaatsvindt - geen amendementen in te dienen en verzoekt de delegatieleider zich terughoudend op te stellen bij de bespreking van de conclusies en contributies.

  2.
  Beneluxparlement, plenaire sessie, 14-15 juni 2019

  Het lid De Bruijn-Wezeman (VVD) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement op 14-15 juni 2019.

  3.
  COM(2019)260

  Mededeling van de Commissie: Uitbreidingsbeleid 2019

  De commissie bespreekt de Commissiemededeling over het uitbereidingsbeleid 2019. Zij besluit de Mededeling te betrekken bij een nog in te plannen informeel kennismakingsgesprek met de minister van Buitenlandse Zaken aan de orde te stellen.

  4.
  21.501-20, AJ, 21.501-20, AK, 21.501-20, AL, 21.501-02, AS

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad van 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele Europese Raad 28 mei 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 20 en 21 juni 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 18 juni 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de verslagen en geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en van de Europese Raad.

  5.
  Rondvraag

  De commissie besluit om een informeel kennismakingsgesprek in te plannen met de minister van Buitenlandse Zaken.
  De commissievoorzitter stelt voor aan het College van Senioren voor te stellen dat de commissie in het najaar een werkbezoek aan Brussel aflegt. De commissie stemt hiermee in. De staf zal samen met de commissievoorzitter een programmavoorstel voorbereiden ter bespreking in de commissie.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Aanbeveling Europees uitwisselingsformaat elektronisch patiëntendossier

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 27529, J)

  De commissie besluit op 2 juli 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

  2.
  Kabinetsreactie Evaluatie Wet Kinderombudsman

  Brief van de minister van VWS van 7 juni 2019 (34758, A)

  De commissie besluit de bespreking in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer aan te houden.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Ambtelijk zal worden nagegaan wat de stand van zaken is met betrekking tot de wetsvoorstellen 33168 (Vergroten investeringsmogelijkheden) en 34995 (Novelle Verbod winstuitkering).
  De commissie geeft te kennen kennismakingsgesprekken met de (afzonderlijke) VWS-bewindspersonen op prijs te stellen; nagegaan wordt wat de mogelijkheden zijn.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  27.925

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en van JenV en de minister voor BHenO inzake Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  31.985, C

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over EU-conceptmandaten voor onderhandelingen met de VS; Buitenlands beleid en handelspolitiek

  De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  21.501-02, AT

  Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake verslag Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 mei 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie besluit de brief van de regering voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie geeft aan prijs te stellen op kennismakingsgesprekken met de verschillende bewindspersonen alsmede werkbezoeken af te willen leggen naar de diverse krijgsmachtonderdelen. De commissie geeft aan tijdens de kennismakingsgesprekken in te willen gaan op de Nederlandse inzet in militaire missies en het bredere thema van internationale veiligheid. De griffie zal het voorgaande verder uitwerken.