Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 8 oktober 2019



Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Terugkoppeling PACE-sessie 30 september - 4 oktober 2019

  Delegatieleider Stienen doet mondeling verslag van de plenaire PACE-sessie van oktober, aangevuld door andere delegatieleden.
  De aangenomen resoluties en aanbevelingen zijn zoals gebruikelijk verspreid in de vakcommissies.

  2.
  Planning Algemene Europese Beschouwingen 2019 en voorbereidend werkbezoek

  Met het oog op doorgeleiding naar het College van Senioren bespreekt de commissie de mogelijke datum voor de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) van 2020. Zij stelt voor het debat te houden op 14 april 2020 (met terugvalopties 31 maart en 7 april). De commissie stelt tevens voor de AEB voor te bereiden met een werkbezoek aan Brussel in maart en levert hiervoor onderwerpen aan. De staf zal, in overleg met de commissievoorzitter, een programma voor het werkbezoek opstellen.

  3.
  Gezamenlijk overleg Eerste Kamer en Tweede Kamer

  De commissie verzoekt de staf om een overleg in te plannen met de Tweede Kamercommissie en stelt voor om onder meer de onderwerpen 'rechtsstatelijkheid in de EU' en het 'transparantie-initiatief' bij dit overleg te betrekken.

  4.
  Halfjaarlijks Toezeggingenrappel

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie stemt in met de conceptcommissiebrief inzake de beantwoording van het toezeggingenrappel.

  5.
  21.501-02, BB

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019.

  6.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van het Rapport van het Clingendael-instituut 'De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht' en stelt voor om het rapport op enig moment nader te bespreken.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsrapportage 2019 Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 1 oktober 2019 (EK 29515, H)

  Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van EZK (29515, H) wordt geleverd door het lid Prins-Modderaar (CDA). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2.
  Voortgangsrapportage Natuur over 2018

  Brief van de minister van LNV van 3 oktober 2019 (33576, O)

  De commissie besluit op 5 november 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  3.
  Aanpak kabinet stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D)

  De commissie besluit de behandeling van de aanpak van het kabinet stikstofproblematiek in de Tweede Kamer af te wachten alvorens de verdere vervolgstappen te bepalen.
  Het lid Dessing (FVD) heeft nog een technische vraag inzake de brief van de minister van LNV die ambtelijk zal worden doorgeleid naar het ministerie.

  4.
  Terugkoppeling Interparlementaire conferentie inzake Klimaatverandering

  De leden Van der Linden (FVD) en Gerkens (SP) geven een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire conferentie inzake Klimaat die plaatsvond van 6-7 oktober 2019 in Helsinki.

  5.
  Rondvraag

  De commissie heeft kennisgenomen van de op 7 oktober 2019 ontvangen nadere memorie van antwoord bij de Machtigingswet oprichting Invest-NL (35123, F). Zij besluit de nadere procedure te bespreken op 15 oktober 2019.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31066, F

  Eerste voortgangsrapportage op het Jaarplan 2019 Belastingdienst

  De leden van de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Van der Linden) en ChristenUnie (Ester) leveren inbreng ten behoeve van het schriftelijk overleg.

  2.
  T02667

  Toezegging Onderzoek doen naar mogelijke verkleining marginale druk tussen een- en tweeverdieners (35.026)

  De commissie besluit T02667 als voldaan aan te merken en het onderwerp ‘marginale druk tussen een- en tweeverdieners’ te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen en de behandeling van het Pakket Belastingplan 2020.

  3.
  Terugkoppeling interparlementaire conferentie inzake stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de EU van 30 september en 1 oktober te Helsinki

  De leden Backer (D66), Otten (Fractie-Otten) en Van Rooijen (50PLUS) doen mondeling verslag van de interparlementaire SECG-conferentie te Helsinki.

  4.
  Inventarisatie van de behoefte aan een briefing door de Raad van State

  De commissie besluit in te gaan op het aanbod van de Raad van State en haar uit te nodigen voor een briefing voorafgaand aan de Algemene Financiële Beschouwingen (voorkeursdatum 5 november 2019).

  5.
  Rondvraag

  Het lid Sent (PvdA) spreekt, gesteund door de leden Ester en Backer, haar waardering uit voor de in eerdere jaren ontvangen rapporten 'Balans van de Leefomgeving' (PBL) en 'Sociale Staat van Nederland' (SCP) en suggereert de commissie om het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) te verzoeken deze rapporten jaarlijks uit te brengen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35043

  Wet medische hulpmiddelen

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten om een brief met enkele aanvullende vragen aan de staatssecretaris te sturen. Een conceptbrief zal aan de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33032 / 33514 (R1998)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de kabinetsreactie op de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap; Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en SP (Janssen) gezamenlijk, en door de fracties van D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).
  De conceptbrief zal op 15 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd worden.

  2.
  Inventarisatie vragen deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

  De commissie besluit dat de woordvoerders vragen voor de inleiders die deelnemen aan de deskundigenbijeenkomst, kunnen inleveren ter griffie. De griffie zal deze vragen clusteren voordat deze aan de inleiders worden toegestuurd.

  3.
  Datum kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

  De commissie stemt in met het voorstel om het kennismakingsgesprek met een afvaardiging van de Hoge Raad plaats te laten vinden op 17 december 2019 in de namiddag.

  Op 3 december 2019 zal de commissie eventuele gespreksonderwerpen inventariseren.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) zou graag zien dat het onderzoeksrapport “Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel”, dat op 9 september 2019 aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 29279, nr. 535), ook aan de Eerste Kamer wordt aangeboden.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, I

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nadere uitwerking van de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  De commissies besluiten de behandeling van de brief d.d. 2 oktober 2019 van de staatssecretaris van SZW (35000 XV / 35000 IV, I) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de brief van de commissies d.d. 4 oktober 2019 met nadere vragen van de GroenLinks-fractie en de SP-fractie over de kwantitatieve reductiedoelstelling voor kinderarmoede.

  2.
  Rondvraag

  De leden van de SP-fractie (Kox) geven aan te overwegen om kort na de Algemene Politieke Beschouwingen te verzoeken om een interpellatiedebat met de staatssecretaris van SZW, indien de beantwoording van de nadere vragen d.d. 4 oktober 2019 inzake de kwantitatieve reductiedoelstelling voor kinderarmoede niet naar tevredenheid worden beantwoord.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35010, L

  Brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie besluit - op voorstel van de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) - toezegging T02777 als openstaand te blijven beschouwen en op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de ontvangst van de brief van 1 oktober 2019 van de staatssecretaris van SZW (35.010, L).

  2.
  34352, G / 34956

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling; Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Deactivering van de quotumheffing

  De leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) wensen op 15 oktober 2019 - met verzoek aan de minister om coulant te zijn t.a.v. een dag overschrijding van de voorhangtermijn - vragen te stellen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking. Dit gelet op de effecten van de Wab op de doelgroep van beschut werk en de banenafspraak, en het feit dat in het voorliggende ontwerpbesluit geen uitzondering voor deze doelgroepen gemaakt wordt.

  Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de vragen van de CDA-fractie kan het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34 956) geagendeerd worden voor plenair debat op 5 november 2019.

  3.
  E160052

  Brief van de staatssecretaris van Financiën inzake afschrift rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders 2019; EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815; Voorstel voor een verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

  Op voorstel van de leden van de CDA-fractie (Essers) en de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) wordt de inbrengdatum voor schriftelijk overleg bepaald op 5 november 2019.

  4.
  Rondvraag

  Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie de minister van SZW te verzoeken om een lijst van spoedeisende wetsvoorstellen op te stellen waarvan het de wens is dat deze voor het kerstreces door de Eerste Kamer worden afgehandeld.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34309

  Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

  De commissie besluit de behandeling van dit wetsvoorstel (34309) op te schorten totdat het door de staatssecretaris aangekondigde wetsvoorstel de Eerste Kamer heeft bereikt. Wel heeft de commissie nog enkele vragen wat betreft de procedure en tijdspad van dit nieuwe wetsvoorstel. Voorts besluit de commissie deze vragen aan de staatssecretaris voor te leggen tijdens het kennismakingsgesprek dat de commissie met haar zal voeren op 15 oktober 2019.

  2.
  E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake antwoorden nadere vragen over het VN Migratiecompact alsmede over de borging van de rechten van het kind; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit (35.130 (R2119)).

  4.
  Rondvraag

  De commissie stelt enkele gespreksonderwerpen vast voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van J&V dat plaats zal vinden op 15 oktober 2019.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet (34986)

  De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag, waarbij de laatste stand van zaken is besproken betreffende het programma van de deskundigenbijeenkomst op 15 oktober a.s.
  Tevens worden de vragen besproken die door de leden van de voorbereidingsgroep zijn geïnventariseerd. Deze vragen zullen vooraf aan de deskundigen toegestuurd worden.

  2.
  Rondvraag

  Het lid Nooren (PvdA) merkt op dat de commissie heden mondeling overleg heeft gevoerd met de minister van I&W over het voorgehangen Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen (29398, N). Aan het slot van dat overleg is geconcludeerd dat - mede gelet op de door de minister gedane toezegging - het ontwerpbesluit thans ter advisering kan worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.15 uur
  (Geen besluitpunten)