Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 1 oktober 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T02566 - Multiproblematiek

  Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, G)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

  2.
  Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

  Brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 (34053, F)

  De brief van de commissie in reactie op de brief van 10 juli 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  3.
  Actualiteiten Bloedvoorziening 2019

  Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

  De commissie besluit op 15 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om agendering van de brief van 27 september 2019 van de minister van BZK over gegevensuitwisseling en privacy bij aanpak van meervoudige problematiek (TK 34477, 66).

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

  Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (35000 VIII, D) besluit de commissie over een aantal toezeggingen in nader schriftelijk overleg met de minister te treden. Ten aanzien van de in het eerdere overleg genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

  T01826: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02152: de toezegging staat nog open.
  T02223: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02224: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02372: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02151: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
  T02695: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.
  T02696: de toezegging is deels voldaan.

  2.
  Voorbereiding gesprek met de Onderwijsraad op 5 november 2019

  De commissie kan instemmen met de omvang van de delegatie van de Onderwijsraad en met de door de Onderwijsraad aangedragen onderwerpen. De commissie brengt ook nog enkele eigen onderwerpen in en besluit tot een informeel, besloten gesprek. De staf vraagt een lijst met in de afgelopen jaren verschenen adviezen van de Onderwijsraad op.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35123

  Machtigingswet oprichting Invest-NL

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de Partij voor de Dieren (Koffeman) en de Fractie-Otten (Otten). De fractie van 50PLUS sluit zich aan bij de vragen van de Fractie-Otten.

  2.
  Eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 25 september 2019 (32670, C)

  De commissie neemt kennis van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek, aangeboden door de minister van LNV op 25 september 2019, en besluit de kabinetsreactie af te wachten alvorens de vervolgstappen te bepalen.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer d.d. 24 september 2019 (TK 33037, 363). In verband met de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233) per 1 januari 2020, verzoekt zij de Tweede Kamer om tijdige behandeling van dat wetsvoorstel. Naar aanleiding daarvan merkt de commissie op dat er - gezien de voorgenomen inwerkingtredingstermijn - wel voldoende tijd moet zijn voor een gedegen behandeling van dit voorstel in de Eerste Kamer.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Inventariseren onderwerpen informeel kennismakingsgesprek 15 oktober 2019

  De commissie besluit tot een openbaar kennismakingsgesprek met de minister van BZK. Zij inventariseert de onderwerpen waarover zij met de minister wenst te spreken.

  2.
  34430, F

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie stemt in met de door de voorzitter voorgestelde wijze van behandeling van het eindrapport en de kabinetsreactie(s) daarop. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de eerste fase als volgt wordt ingevuld. De commissie zal de minister van BZK per brief verzoeken om toezending van het tweede deel van de kabinetsreactie uiterlijk 13 december 2019. Tevens zal zij in deze brief een opmerking maken over een reeds in consultatie gegeven voorstel tot grondwetsherziening. De commissie wenst in november of december een gesprek te voeren met dhr. Remkes, voormalig voorzitter van de staatscommissie, en eventuele andere voormalige leden. De staf houdt de behandeling in de Tweede Kamer en de publicaties over het advies van de staatscommissie in de gaten.

  3.
  Toezegging T02653

  Toezegging Overzicht door het Rijk ingestelde commissies (35.000)

  Bespreking van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2019 inzake lijst van adviescommissies per ministerie (35000, T) wordt aangehouden. De staf wordt gevraagd na te gaan of het ministerie aan kan geven welke adviescommissies permanent zijn en welke tijdelijk.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Van Hattem (PVV) vraagt of er aanklikbare links in het overzicht gedelegeerde regelgeving kunnen worden opgenomen. De griffier gaat na of dit mogelijk is.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, KI

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019

  De commissies besluiten naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 15 oktober 2019.

  2.
  32 317, KD

  Brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

  Inbreng ten behoeve van een tweede nader politiek dialoog met de Europese Commissie wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  E130041

  Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

  De commissies besluiten de brief van de minister van 27 mei 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32 317, KI

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019

  De commissie besluit naar aanleiding van de geannoteerde agenda JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 15 oktober 2019.

  2.
  32 317, KH

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019; JBZ-Raad

  De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van J&V van 23 september 2019 voor kennisgeving aan.

  3.
  Terugkoppeling JPSG Europol

  De leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Veldhoen (GroenLinks) geven ter vergadering een mondelinge terugkoppeling van de vijfde vergadering van de gezamenlijke controlegroep (JPSG) Europol d.d. 23-24 september 2019 te Brussel. Deze leden spreken het voornemen uit om een werkbezoek te brengen aan het hoofdkantoor van Europol. Overige leden van de commissie zal ook de mogelijkheid worden geboden om hieraan te deel te nemen.

 • Commissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29.653 / 35.000 IV, I

  brief d.d. 27 september 2019 van de staatssecretaris van BZK houdende beantwoording van nadere vragen n.a.v. mondeling overleg d.d. 16 april 2019 over Venezuela

  De commissies besluiten op 15 oktober gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Verzoekschriften
  14.45 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34877, I

  Brief van de staatssecretaris van BZK over de resultaten van de toetsing van de stand van zaken op Sint Eustatius per 1 september 2019 (Septemberbrief Sint Eustatius); Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius

  De commissie besluit de Septemberbrief Sint Estatius (34.877, I) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02534 als voldaan te beschouwen. De commissie zou graag zien dat de staatssecretaris van BZK in zijn volgende voortgangsrapportage ook nader ingaat op het draagvlak op Sint Eustatius voor het nu beoogde proces.

  2.
  Rondvraag

  De leden van de ChristenUnie-fractie (Ester) verzoeken de staf om na te gaan of het mogelijk is om opnieuw de digitale knipselkranten inzake het Caribisch deel van het Koninkrijk te ontvangen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet (34986)

  De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag. De commissie besluit de voorbereidingsgroep de opdracht te geven vragen te inventariseren die vooraf met de uit te nodigen deskundigen worden gedeeld. Deze vragen zullen op 8 oktober 2019 voor bespreking geagendeerd worden.

  2.
  Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  De commissie besluit de minister van BZK een brief te sturen. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

  Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

  De commissie besluit de conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, te verzenden.

  4.
  Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 XII, H))

  De commissie besluit de conceptbrief zoals deze geagendeerd staat, te verzenden.

  5.
  Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

  Brief van de minister van I&W van 30 september 2019 in reactie op de brief van 25 september 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (29398, P)

  Naar aanleiding van het gevoerde schriftelijk overleg besluit de commissie tot een mondeling overleg met de minister van I&W, bij voorkeur te houden op 8 oktober 2019.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, H

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Ganzevoort) en de SP-fractie (Kox) met het verzoek de vragen te beantwoorden voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De leden van de PvdA-fractie en van de ChristenUnie-fractie sluiten zich aan bij de vragen van beide fracties. De leden van de GroenLinks-fractie en de D66-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de SP-fractie. De leden van de SP-fractie sluiten zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

  Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

  De commissie besluit de brief van 9 juli 2019 (EK 32.043, R) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02574 als voldaan te beschouwen.

  2.
  T02781

  Toezegging Cijfers stijging levensverwachting (35.223)

  De commissie besluit de brief van 25 september 2019 (EK 35.223, D) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02781 als voldaan te beschouwen.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De voorzitter informeert de commissie over de ontvangst van de reactiebrief d.d. 1 oktober 2019 op het rappel inzake toezegging T02777. Die brief zal voor de volgende commissievergadering ter behandeling worden geagendeerd.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Immigratie & Asiel / JBZ-raad (I&A/JBZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 VI, S

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over afhankelijkheid en misbruik van arbeidsmigranten; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019

  De commissies besluiten de brief d.d. 24 september 2019 (EK 35.000 VI, S) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35 253, B

  Commissiemededeling: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

  De commissie besluit de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 23 september 2019 (EK 35.253, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  Mededelingen en informatie

  Naar aanleiding van het verslag van de Ecofinraad van 13 en 14 september 2019 en de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 oktober 2019 bespreekt de commissie kort enkele onderwerpen in relatie tot de Algemene Financiële Beschouwingen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02753

  Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 24 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  Het lid Van Dijk (SGP) vraagt de staf te rappelleren bij het ministerie van J&V wanneer een reactie op de motie-Van Dijk (EK 33996, N), waarin gevraagd wordt voor 1 september 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheid van een verbod op reclame voor (online)gokken en de consequenties daarvan, verwacht kan worden.

  2.
  Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125)

  De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag, waarbij invalshoeken en deskundigen zijn geïnventariseerd. De commissie stemt in met de gekozen invalshoeken en de te benaderen deskundigen. De openbare bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagochtend 12 november 2019. Voorafgaand vindt een besloten briefing plaats door de Raad van State.
  Op 8 oktober kunnen de woordvoerders vragen inleveren die zij aan de deskundigen willen voorleggen.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten om eerst helderheid te verkrijgen over de stand van zaken in de Tweede Kamer met betrekking tot de formele besluitvorming, alvorens te beslissen over het al dan niet instemmen met het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling, conform artikel 3.35, negende lid, Wro.

  De commissies verzoeken de griffie om dit op ambtelijk niveau met de Tweede Kamer af te stemmen, en besluiten de uitkomst ervan te agenderen voor de vergadering van 8 oktober 2019.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Werkbezoek krijgsmachtonderdelen en nadere introductiegesprekken

  De commissie spreekt de wens uit om een werkbezoek aan de Koninklijke Landmacht af te leggen in het begin van 2020, bij voorkeur op een vrijdag. De kazerne in Oirschot wordt als suggestie genoemd.

  De commissie heeft op dit moment geen behoefte aan andere introductiegesprekken, maar zal te zijner tijd bezien of die kunnen worden gekoppeld aan concrete wetsvoorstellen.