Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 15 oktober 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35050

  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 november 2019 te houden.

  2.
  35104

  Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Blécourt-Wouterse), D66 (Pijlman), PvdA (Sent) en SP (Van Apeldoorn).

  3.
  Rondvraag

  Het lid Nooren (PvdA) vraagt naar de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 in verband met de voorjaarsnota (35210 VIII). De griffier antwoordt dat deze vandaag ontvangen is en zegt toe de memorie rond te sturen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  13.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35123

  Machtigingswet oprichting Invest-NL

  De commissie bespreekt de nadere procedure van het wetsvoorstel en de brief van de ministers van EZK en Financiën van 15 oktober 2019 (35123, G). De commissie besluit eindverslag uit te brengen en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 12 november 2019 en de stemming te laten plaatsvinden op 19 november 2019.

  2.
  35006

  Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 29 oktober 2019.

  3.
  Aanbieding resultaten UHT-toets Staatstoezicht op de Mijnen op de Mijnbouwregeling

  Brief van de minister van EZK van 7 oktober 2019 (34957, P)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 7 oktober 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Aanpak kabinet stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 4 oktober 2019 (32670, D)

  De commissie bespreekt de technische vraag van het lid Dessing (FVD) naar aanleiding van de brief van de minister van LNV met de aanpak van het kabinet inzake stikstofproblematiek (32670, D) en besluit deze vraag ambtelijk door te geleiden naar het ministerie van LNV.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  De commissies besluiten akkoord te gaan met de voorgelegde conceptbrief.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.207, A

  Kamerbrief aan de Eerste Kamer inzake beleidsnotitie 'Nederland-China: een nieuwe balans'

  De commissie besluit om de beleidsnota 'Nederland-China: een nieuwe balans' op dit moment niet in behandeling te nemen. De commissie besluit daarbij om de ontwikkelingen ten aanzien van dit dossier, ook naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer, te blijven volgen zodat mogelijk in een later stadium tot behandeling kan worden overgegaan.

  2.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit om het College van Senioren te adviseren om niet af te wijken van de werkwijze ten aanzien van de afronding van het wetsvoorstel ter goedkeuring van het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35180), en derhalve over het wetsvoorstel te stemmen de week na de plenaire behandeling.

 • Commissies voor Koninkrijksrelaties (KOREL) en voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  29.653 / 35.000 IV, I

  brief d.d. 27 september 2019 van de staatssecretaris van BZK houdende beantwoording van nadere vragen n.a.v. mondeling overleg d.d. 16 april 2019 over Venezuela

  Mede gelet op hetgeen recent in de Tweede Kamer is gewisseld met de regering over vluchtelingen en migranten vanuit Venezuela en de opvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, besluiten de commissies voor dit moment af te zien van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK, maar het dossier actief te blijven volgen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  T02533

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Kabinetsreactie Raad van State en Interdepartementaal Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

  De commissie besluit naar aanleiding van de ontvangst van de kabinetsreactie op de voorlichting van de Raad van State en het IBO Koninkrijksrelaties (35.300 IV, D) een voorstel te doen tot het houden van een beleidsdebat Koninkrijksrelaties, te voeren kort na een voorgenomen commissiewerkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  2.
  35.300 IV, C

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Uitvoering TK-motie Van Raak c.s. en EK-motie De Graaf c.s.; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

  De commissie is van oordeel dat de strekking van de Eerste Kamermotie-De Graaf c.s. ruimer is dan die van de Tweede Kamermotie-Van Raak c.s. en verzoekt de regering hiermee rekening te houden.

  3.
  35.300 IV / 31.568, B

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake reisverslag naar de bovenwindse eilanden van 22-25 september 2019; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van BZK (35.300 IV / 31.568, B) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T01222 als openstaand te blijven beschouwen.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.31 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019 in reactie op de brief van 4 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg 34986, J)

  De reactie van 11 oktober 2019 op het verzoek van de commissie om een tussentijdse toets van het DSO-LV door het Bureau ICT-toetsing (BIT) roept bij de commissie de nodige vragen op. Besloten wordt deze vragen op korte termijn via de commissievoorzitter onder de aandacht te brengen van het ministerie van BZK.
  De commissie ziet uit naar de door de minister van BZK in het vooruitzicht gestelde brief over alternatieve (externe) toetsingsopties.

  2.
  Overzicht beleidsarme omzetting

  Brief van de minister van BZK van 11 oktober 2019 (33118, AX)

  De commissie neemt met instemming kennis van de brief van 11 oktober 2019 en besluit deze te betrekken bij de verdere behandeling van de stelselwijziging van het omgevingsrecht.

  Naar aanleiding van de ontvangen brief besluit de commissie voorts de desbetreffende ministeries schriftelijk te verzoeken om op korte termijn voor de Invoeringswet Omgevingswet en de vier aanvullingswetten vergelijkbare overzichten betreffende de mate van beleidsarme omzetting te vervaardigen.

  3.
  Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

  De commissie levert, zoals eerder besloten, inbreng voor schriftelijk overleg op 29 oktober 2019.

  4.
  Wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad en verkeersverdelingsregel (VVR)

  Brief van de minister van I&W van 7 oktober 2019 ( 31936, L)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad (31936, E) in de Tweede Kamer af.

  5.
  Rondvraag

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister van I&W van 14 oktober 2019 (29398, Q) naar aanleiding van het op 8 oktober jl. gehouden mondeling overleg over het voorgehangen Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen (29398, N).

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Algemene financiële beschouwingen

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie uitstel voor het leveren van inbreng te verlenen tot donderdag 17 oktober, 18.00 uur. De leden van de fracties van D66 (Backer), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen) leveren inbreng ten behoeve van de schriftelijke voorbereiding. De conceptbrief zal vrijdag 18 oktober aan de leden van de commissie worden aangeboden ter correctie.

  2.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie het akkoord inzake de financiering van de eurozonebegroting, het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentievermogen, na het herfstreces ter bespreking te agenderen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35174

  Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Essers), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk). De leden van de SP-fractie (Kox) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.

  2.
  35010, L

  Brief van de staatssecretaris van SZW over de gevolgen van de nabetaling voor de vermogensgrens van andere toeslagen en/of uitkeringen en de mogelijkheden om die gevolgen te beperken; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Van Gurp), mede namens de leden van de CDA-fractie (Oomen-Ruijten) en de PvdA-fractie (Sent).

  3.
  35074, Q

  Brief van de minister van SZW over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking; Wet arbeidsmarkt in balans

  De commissie stelt de brief met vragen over het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met afwijking van artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs voor werknemers met een beperking met enkele kleine wijzigingen vast. De beantwoording zal geagendeerd worden in de commissievergadering van 29 oktober 2019, tenzij zou blijken dat de minister hecht aan een spoediger afronding van de voorhangprocedure. In dat laatste geval zal na ontvangst van de antwoorden een snelle schriftelijke inventarisatie plaatsvinden of de voorhang als afgerond kan worden beschouwd.

  4.
  T02782

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord ("roadmap"); Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit toezegging T02782 als voldaan te beschouwen en de brief van de minister van SZW over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord voor kennisgeving aan te nemen. De commissie verzoekt naar aanleiding van een ontvangen uitstelbericht d.d. 14 oktober 2019 om in ieder geval de beantwoording van de gestelde vragen over het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel te ontvangen voor de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer en zo mogelijk ook de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters.

  5.
  34108, K

  Brief van de minister en de staatssecretaris van SZW over de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies; Wet aanpak schijnconstructies

  De commissie besluit de brief inzake de evaluatie van de Was (34.108, K) voor kennisgeving aan te nemen.

  6.
  21.501-31, Q

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 24 oktober 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief (21.501-31, Q) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34971

  Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 12 november 2019. Toezegging T02090 (invloed verzekerden) wordt nog niet aangemerkt als voldaan.

  2.
  Beleidsreactie op de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg

  Brief van de minister van VWS van 2 september 2019 (34104, R)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Van Gurp), PVV (Van Kesteren) en ChristenUnie (Verkerk).

  3.
  Actualiteiten Bloedvoorziening 2019

  Brief van de minister voor MZS van 23 september 2019 (29447, L)

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer (verslag AO) af te wachten en de brief opnieuw te agenderen zodra meer informatie beschikbaar is.

  4.
  Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

  Brief van de minister voor MZS van 4 oktober 2019 over het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (27529, K)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en wacht het voorstel voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming af.

  5.
  Gegevensuitwisseling en privacy bij aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

  Brief van 27 september 2019 (34477 / 32761, C)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan. Mocht de beoogde aanpassing van wetgeving voor gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein de Kamer bereiken, dan stelt de commissie het op prijs hierover, eventueel in een gezamenlijke commissievergadering met BZK, van gedachten te kunnen wisselen.

  6.
  Mededelingen en informatie

  - De commissie informeert naar de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33168) en besluit dit onderwerp op 29 oktober 2019 te agenderen.
  - Het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van 5 november a.s. zal plaatsvinden van 15:45 tot 16:45 uur.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de Europese Commissie en de minister van BZK wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur) en PVV (Van Hattem). De leden van de PVV-fractie sluiten zich tevens aan bij de vragen gesteld door de fractieleden van FVD. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35058

  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor een plenair debat te houden over het wetsvoorstel op een nog nader te bepalen datum.

  2.
  34091

  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 5 november 2019.

  3.
  33.032 / 33.514 (R1998)

  Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder; Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder

  De commissie stelt de geagendeerde conceptbrief vast en besluit deze aldus te verzenden, met dien verstande dat de leden van de SGP-fractie zich aansluiten bij de vragen van de ChristenUnie-fractieleden.

  4.
  T02718

  Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

  De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 oktober 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

  5.
  Datum kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal

  De commissie besluit de voorzitter van het College van procureurs-generaal te vragen of het kennismakingsgesprek, dat nu voorzien is voor 4 februari 2020, verplaatst kan worden naar 26 november 2019 of 3 december 2019 opdat dit kan plaatsvinden voor de behandeling van de begroting 2020 van J&V.

  6.
  Rondvraag

  De commissie verzoekt de staf bij het ministerie van J&V na te vragen of de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997) uiterlijk 25 oktober 2019 de Kamer wordt toegezonden, gelet op het plenaire debat dat onder voorbehoud van tijdige beantwoording geagendeerd is voor 5 november 2019.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, KI

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 7-8 oktober 2019 met betrekking tot o.m. E130041, E180016, E120003 en E180007

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Van Hattem (PVV). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.