Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 26 november 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  12.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 13 november 2019 (35334, B)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Kluit), PVV (Bezaan), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en Fractie-Otten (Rookmaker).

  De volgende aansluitingen vinden plaats:
  - De fractieleden van FVD sluiten zich aan bij de vragen van de CDA-fractieleden.
  - De fractieleden van D66, SP en PvdD sluiten zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractieleden.
  - De fractieleden van PvdA sluiten zich aan bij de vragen van de fractieleden van GroenLinks, ChristenUnie en PvdD.
  - De fractieleden van de Fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van de fractieleden van CDA, GroenLinks, PVV, ChristenUnie en PvdD.
  - De fractieleden van 50PLUS sluiten zich aan bij de vragen van de fractieleden van CDA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdD.

  De minister voor Milieu en Wonen is gevraagd de brief hedenmiddag, 26 november 2019 16.00 uur, te beantwoorden, zodat de beantwoording in een latere vergadering van de commissie IWO op deze datum besproken kan worden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34 255, S

  Toezegging Evaluatie van de wet (34.255); Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling; Initiatiefvoorstel-Lodders Wet verbeterde premieregeling

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW (34 255, S) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02343 als voldaan te beschouwen.

  2.
  32 043, U

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het voorkomen van pensioenkortingen; Toekomst pensioenstelsel

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW (32 043, U) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  T02776

  Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

  De commissie besluit de behandeling van de kabinetsappreciatie IBO Toeslagen in handen te stellen van de commissie Financiën en toezegging T02776 aan die commissie over te dragen.

  4.
  34352 / 33981 / 34578, H

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluaties van de Participatiewet, van de Wet banenafspraak en van beschut werk; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

  5.
  34352, I

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de eindevaluatie van de Participatiewet; Uitvoering en evaluatie Participatiewet

  De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

  6.
  33981 / 34352, O

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de evaluatie van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten; Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen. De commissie besluit voorts toezegging T02132 af te voeren.

  7.
  34578 / 34352, D

  Brief van 22 november 2019 met beleidsreactie en eindrapport beschut werk

  De commissie besluit de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk in samenhang te behandelen. De commissie besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer ter zake van deze evaluaties af te wachten en deze daarna opnieuw ter behandeling te agenderen.

  8.
  34352 / 33975, K

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van de motie-Raemakers c.s. over meedoen vanuit de bijstand; Wet taaleis Wet werk en bijstand

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van SZW (34352 / 33975, K) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02092 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit deze brief desgewenst te betrekken bij de behandeling van de evaluaties van de Participatiewet, de Wet banenafspraak en van beschut werk.

  9.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit tot een besloten gesprek met de FNV en CNV over wetsvoorstel 35213 (vereenvoudiging Wajong) op dinsdag 3 december van 18.15 tot 19.15 uur.

  10.
  Rondvraag

  De leden van de SP-fractie (Kox) verzoeken om op korte termijn een mondeling overleg te plannen met de staatssecretaris van SZW inzake de reductiedoelstelling kinderarmoede. Dit agendapunt zal voor een volgende gezamenlijke commissievergadering SZW/KOREL worden geagendeerd.

  De leden van de 50PLUS-fractie (Van Rooijen) verzoeken de griffie ambtelijk de beantwoording van openstaande brieven met vragen ter zake van het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel en kabinetsreactie advies Commissie Parameters te rappelleren.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Verslag nader schriftelijk overleg (34902, M)

  De commissies besluiten, op verzoek van het lid Van Hattem (PVV), op 14 januari 2020 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

  Brief van ministers van LNV en I&W en de minister voor M&W van 13 november 2019 (35334, A)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PVV (Faber) en PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.25 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te houden op 3 december 2019.

  2.
  Verzoek tot spoedige behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof en het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (6e actieprogramma Nitraatrichtlijn)

  Brief van de minister van LNV van 22 november 2019

  De commissie verzoekt om onderlinge afstemming tussen met name de minister van LNV en de minister voor M&W, teneinde - zo mogelijk - te komen tot een afgewogen (her)prioritering van alle wetsvoorstellen, vallend onder deze bewindspersonen, waarvoor is verzocht om afhandeling vóór het komende kerstreces.

  3.
  Biomassa

  Brief van de minister van EZK van 22 november 2019 (32813, K)

  De commissie besluit, op het verzoek van het lid Koffeman (PvdD), op 3 december 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  4.
  Instelling Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

  Brief van de minister van EZK van 18 november 2019 (33529, A)

  De commissie besluit de brief van 18 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35302

  Belastingplan 2020

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), PVV (Van Strien), SP (Van Apeldoorn), ChristenUnie (Ester), 50PLUS (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

  2.
  35303

  Overige fiscale maatregelen 2020

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

  3.
  35304

  Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van Huffelen), PvdA (Crone), ChristenUnie (Ester) en SGP (Schalk).

  4.
  35305

  Wet bronbelasting 2021

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

  5.
  35306

  Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

  6.
  35307

  Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie van ChristenUnie (Ester).

  7.
  35241

  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

  8.
  35255

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik) en ChristenUnie (Ester).

  9.
  31066, J

  De commissie besluit het Jaarplan 2020 Belastingdienst voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  21.501-07, AZ

  Brief van de minister van financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 4 en 5 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  11.
  Rondvraag

  Het lid Essers (CDA) vraagt naar de antwoordbrief van de schriftelijke vragen inzake de verbetering van de giftenaftrek en de regeling ANBI’s en SBBI’s. De staf zal navraag doen bij het ministerie van Financiën.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190010

  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

  De commissies bespreken de brief van de regering van 19 november 2019 over de mededeling versterking van de rechtsstaat binnen de Unie en besluiten de mogelijkheid te bieden in nader schriftelijk overleg te treden met als inbrengdatum 10 december 2019.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35054

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 10 december 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum, met dien verstande dat de commissie het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) als eerste plenair wenst te behandelen alvorens over te gaan tot plenaire behandeling van de Aanvullingswetten Omgevingswet.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

  De commissie besluit dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet kunnen opnemen. (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

  3.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 10 december 2019. Op deze datum zal tevens bezien worden of de inbreng kan leiden tot een verslag in plaats van een nader voorlopig verslag.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  De commissie besluit dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet kunnen opnemen. (zie punt 3 van de korte aantekeningen).

  5.
  Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

  Brief van de minister van I&W van 18 oktober 2019 in reactie op de brief van 19 september 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, K))

  De fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren een gezamenlijke inbreng voor nader schriftelijk overleg. De leden van de fracties van FVD en PVV sluiten zich aan bij een gedeelte van de vragen.
  De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Rondvraag

  De commissievoorzitter merkt op dat in de voorafgaande vergadering van de commissie EZK/LNV is verzocht om onderlinge afstemming tussen met name de minister van LNV en de minister voor M&W, teneinde - zo mogelijk - te komen tot een afgewogen (her)prioritering van alle wetsvoorstellen, vallend onder deze bewindspersonen, waarvoor is verzocht om afhandeling vóór het komende kerstreces. De commissie IWO sluit zich bij dit verzoek aan.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VI

  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van FVD (Cliteur) en PVV (Van Hattem).

  2.
  33.709, AQ

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  3.
  32.317, KK

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Karimi). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

  4.
  32317, KL

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft aan inbreng voor schriftelijk overleg te willen leveren. De commissies besluiten inbreng voor schriftelijk overleg op 10 december 2019 te leveren.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.000 IV / CXIX, N

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de staatssecretaris van SZW over de brieven met betrekking tot het ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (EK 35.000 IV / CXIX, N, EK 35.300 IV / CXIX, A en EK 35.300 IV / CXIX, F). De staf zal in samenspraak met het lid Ganzevoort (GL) een conceptcommissiebrief voorbereiden.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, KL

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

  De commissie besluit de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019 (32.317, KK) voor wat betreft de onderdelen die uitsluitend deze commissie raken, voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35300 VI, D herdruk

  Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit de toezeggingen T02544 en T02713 open te laten staan en in verband hiermee een brief naar de staatssecretaris van J&V te sturen met het verzoek de stand van zaken over kosteloze rechtsbijstand te geven en tevens de in de Motie-Strik c.s. gevraagde ex ante uitvoeringstoets (35000 VI, I) en reactie van de staatssecretaris aan de Kamer te doen toekomen.

  3.
  Rondvraag

  Het lid Stienen (D66) verzoekt een rappel te sturen met betrekking tot de kabinetsreactie op het rapport "Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht", waarvan de staatssecretaris van J&V in haar brief van 22 augustus 2019 (34964, L) heeft toegezegd kort na het zomerreces te zullen sturen.

  Op verzoek van het lid Stienen (D66) besluit de commissie een brief te sturen aan de staatssecretaris van J&V met het verzoek een stand van zaken en een tijdpad te geven van het nieuwe wetsvoorstel inzake terugkeer en vreemdelingenbewaring. Daarnaast wenst de commissie te vernemen wat er precies gaat gebeuren met het huidige Wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309) dat nu bij de Eerste Kamer ligt. De staatssecretaris zal worden verzocht deze brief voor het kerstreces te beantwoorden.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35137

  Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

  De commissie besluit tot het uitbrengen van verslag, gebaseerd op inbreng geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren) en PVV (Van Kesteren). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 29 november 2019) kan het wetsvoorstel op 3 december 2019 als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  Toezegging T02566 - Multiproblematiek

  Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

  De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 3 december 2019.

 • Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

  De commissies besluiten een plenair debat te voeren over het voorliggende besluit, bij voorkeur op dinsdag 3 december 2019.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Terugkoppeling OVSE Parlementaire Assemblee Autumn Meeting

  Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de Autumn Meeting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE in Marrakesh.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35125

  Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 januari 2020.

  2.
  33996, R

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van vier moties; Organiseren van kansspelen op afstand

  De commissie besluit de bespreking van de brief een week aan te houden. Het lid Bikker maakt kenbaar dat motie 33996, K - in afwachting van de evaluatie - wordt aangemerkt als deels uitgevoerd.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie overweegt de behandeling van wetsvoorstel 35206 (R2127) Reparatiewet te combineren met de behandeling van wetsvoorstel 35311 Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen en zal de bewindslieden hieromtrent een schriftelijke reactie vragen.

  4.
  Rondvraag

  De commissievoorzitter zal met de Kamervoorzitter in overleg treden met het oog op besluitvorming in de commissievergadering van 10 december a.s. over het houden van een begrotingsdebat J&V dan wel een beleidsdebat begin 2020.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  20.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Terugblik op technische briefing DSO-LV

  De commissie blikt terug op de technische briefing van hedenavond. Zij ontvangt nog graag een schriftelijke reactie op de vragen die zijn gesteld, maar die door tijdgebrek niet meer tijdens de briefing aan de orde konden komen.

  2.
  Statusrapport en WCAG-onderzoek DSO-LV

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 19 november 2019 (34986, Q)

  De commissie besluit deze brief te betrekken bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen stelselherziening omgevingsrecht.

  3.
  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Verslag schriftelijk overleg (35334, D)

  De commissie neemt kennis van het voornemen van de minister het ontwerpbesluit zo spoedig mogelijk na de afronding van de voorhang ter advisering voor te leggen aan de Raad van State. Naar aanleiding van het verslag schriftelijk overleg besluit de commissie tot inbreng voor nader schriftelijk overleg. Fracties kunnen uiterlijk donderdag 28 november 2019, 09:00 uur vragen inleveren voor nader schriftelijk overleg c.q. vragen opnieuw ter beantwoording voorleggen. De conceptversie van de brief zal die dag gedurende een zeer korte termijn per e-mail aan de leden worden voorgelegd. Het ministerie zal gevraagd worden op korte termijn te antwoorden, waarna leden vrijdag 29 november 2019 kunnen reageren op de antwoorden in het kader van het nader schriftelijk overleg. De commissie overweegt - zo nodig - een mondeling overleg met de minister voor Milieu en Wonen over dit onderwerp op dinsdag 3 december 2019.