Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 3 december 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg (33506, AG en bijlage)

  De commissie heeft met instemming kennisgenomen van de brief, maar heeft op een tweetal punten nog vragen. Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december 2019 geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). Toezegging T02596 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.

  2.
  Transgenderzorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 (31016/34650, D en bijlagen)

  De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

  3.
  Toezegging T02566 - Multiproblematiek

  Brief van de minister van VWS in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt op 10 december 2019 geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). Toezegging T02566 blijft in afwachting van de reactie als openstaand geregistreerd staan.

  4.
  Naar een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019 (31839, M)

  De commissie besluit tot mondeling overleg over zowel de organisatie van de jeugdzorg als de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg. Het op 21 januari 2020 van 16.30 tot 17.30 geplande overleg zal met een half uur worden uitgebreid.

  5.
  Rondvraag

  Het lid Rookmaker (Fractie-Otten) informeert naar de stand van zaken m.b.t. het voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek in ver­band met ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ter­rein van pre­ven­tief me­disch on­der­zoek.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35210 VIII

  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

  De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan. Leden die tegen het wetsvoorstel zijn, kunnen desgewenst aantekening vragen.

  2.
  35042

  Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 november 2019 inzake voorlichting Raad van State over twee aanvaarde amendementen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 onder meer in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure (35042, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de procedure met betrekking tot wetsvoorstel 35042 aan te (blijven) houden totdat de aangekondigde novelle de Eerste Kamer heeft bereikt.

  3.
  Nadere reactie op halfjaarlijks toezeggingenrappel BVOM

  De brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2019 inzake diverse toezeggingen (35000 VIII, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de daarin genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

  T01826: de toezegging staat nog open;
  T02223: de toezegging staat nog open;
  T02224: de toezegging staat nog open;
  T02372: de toezegging staat nog open;
  T02151: de einddatum van de toezegging wordt 1 juli 2023.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De voorzitter meldt dat de procedure van de Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 op 10 december 2019 op de agenda staat en dat de commissie dan formeel een besluit neemt over de wenselijkheid van een begrotingsdebat.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34641

  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich) en PvdA (Recourt).

  2.
  35206 (R2127) / 35311, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de wenselijkheid van een spoedige behandeling van de Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen; Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 28 november 2019. Naar verwachting zal het wetsvoorstel Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (35311) op 10 december a.s. voor procedure geagendeerd kunnen worden. Daarbij zal tevens de verdere behandeling van de Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019 (35206 (R2127)) betrokken worden. De voorzitter geeft de leden in overweging zich te prepareren op het -desgewenst - leveren van inbreng diezelfde dag. Mocht de commissie het wetsvoorstel/de wetsvoorstellen willen agenderen voor plenaire behandeling op 16/17 december dan kan dit onder voorbehoud dat een nota n.a.v. verslag is ontvangen op 13 december.

  3.
  33996, R

  Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van vier moties; Organiseren van kansspelen op afstand

  De commissie besluit op 17 december 2019 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg ten aanzien van de motie 33996, N.

  4.
  Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

  De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de Hoge Raad worden doorgeleid.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35302

  Belastingplan 2020

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers), SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen).

  2.
  35303

  Overige fiscale maatregelen 2020

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

  3.
  35304

  Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

  4.
  35305

  Wet bronbelasting 2021

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fractie van de VVD (Geerdink).

  5.
  35306

  Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

  6.
  35307

  Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

  De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

  7.
  35241

  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

  8.
  35255

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  De commissie brengt eindverslag uit. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel zal plaatsvinden op maandag 9 en dinsdag 10 december 2019.

  9.
  34552, V

  Antwoordbrief van de staatssecretaris van Financiën over de stand van zaken bij de uitwerking van suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling; Belastingplan 2017

  De commissie besluit op 17 december 2019 inbreng te leveren ten behoeve van nader schriftelijk overleg.

  10.
  T02776

  Toezegging Toezenden integrale kabinetsappreciatie interdepartementaal beleidsonderzoek Toeslagen (35.010)

  Op voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) besluit de commissie toezegging T02776 opnieuw ter bespreking te agenderen na het kerstreces.

  11.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de aanvulling op de geannoteerde agenda van de Ecofinraad van 5 december 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35000 XV / 35000 IV, J & 35000 XV / 35000 IV, I

  De commissies besluiten tot een mondeling overleg met de staatssecretaris van SZW over de reductiedoelstelling kinderarmoede, in te plannen in januari 2020, na het Interparlementair Koninkrijksoverleg dat zal plaatsvinden van 7 tot en met 10 januari 2020 te Curaçao.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35275, A

  Verzamelwet SZW 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35275 af te doen als hamerstuk

  2.
  35294

  Verlenging werkingsduur Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en verhoging toetredingsleeftijd

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde wetsvoorstel 35294 af te doen als hamerstuk

  3.
  35074, S

  Brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën over de voortgang van de uitwerking van maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’; Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

  De commissie besluit de behandelwijze van de brief (35074, S) in de Tweede Kamer af te wachten en deze brief vervolgens opnieuw te agenderen.

  4.
  21.501-31, S

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 10 december 2019; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief (21501-31, S) voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit naar aanleiding van het ontvangen uitstelbericht inzake de beantwoording van de nadere vragen over het herstel omissie uitbetaling kindgebonden budget in schriftelijk overleg te treden met de regering. Tevens zal per brief worden verzocht de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Parameters en naar aanleiding van het Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel uiterlijk voor 16 december 2019 naar de Kamer te zenden.

  De commissie stelt vast dat - gelet op de ontvangst van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Participatiewet - de Kamer de plenaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel-Karabulut Wet verdringingstoets (34325) begin 2020 kan hervatten. Daartoe zal contact opgenomen worden met het Tweede Kamerlid Karabulut.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Karimi), PvdA (Vos), D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en SGP (Van Dijk).

  2.
  35300 VI / 34964, E en T02773

  Reactie rapport Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’

  De commissie besluit de toezegging T02773 openstaand te laten en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.

  De commissie stelt tevens een conceptbrief vast inzake toezeggingen T02544 en T02713 en Motie -Strik c.s. over een ex ante evaluatie toets, na kennisneming van de kabinetsreactie rapport Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht’ .

  3.
  33192, M en T02407

  Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

  De commissie besluit de status van toezegging T02407 openstaand te laten en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 21 januari 2020.

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt om een een wetgevingsfiche met betrekking tot het wetsvoorstel Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek (35271).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  16.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht

  Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 (33118 / 34864 / 34985 / 34986 / 35054 / 35133, AY)

  Naar aanleiding van de voortgangsbrief en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen (35233, A), besluit de commissie op 10 december 2019 te beraadslagen over een herschikking van het tentatieve behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. In verband daarmee besluit de commissie de voor 10 december 2019 geagendeerde inbreng voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) op te schorten; vooralsnog tot 14 januari 2020. Ook de inbrengdatum voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem zal daardoor verschuiven. De commissie overweegt op 17 december 2019 inbreng te leveren voor verslag inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986). Als mogelijke datum voor een plenair debat over laatstgenoemde wet en het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet denkt de commissie aan 21 of 28 januari 2020. De commissie wenst de plenaire debatten over de aanvullingswetten daarna te houden op nog nader te bepalen data.

  2.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  In verband met de voorgenomen herschikking van het behandelschema (zie punt 1), besluit de commissie de nadere procedure aan te houden tot 10 december 2019

  3.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  In verband met de voorgenomen herschikking van het behandelschema (zie punt 1), besluit de commissie de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  4.
  Toezeggingen omgevingsrecht

  Brief van de minister van BZK van 29 oktober 2019 in reactie op de brief van 3 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, 33118, 35000 VII, L))

  De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 17 december 2019.

  5.
  Toezegging T02442 - Toezegging Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

  Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986, S)

  De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden tot 17 december 2019.

  6.
  Toezegging T02785 - Toezegging Het CBR vragen of er een mogelijkheid is bepaalde individuele gevallen sneller of met voorrang te behandelen

  Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 25 november 2019 (29398, S)

  De commissie neemt de brief van 25 november 2019 voor kennisgeving aan en besluit toezegging T02785 als voldaan aan te merken.

  7.
  Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 in reactie op de brief van 28 november 2019 (verslag nader schriftelijk overleg (35334, E)

  De commissie stelt vast dat met het heden gehouden mondeling overleg met de minister voor Milieu en Wonen
  de behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit is afgerond. De door de minister tijdens dat overleg gedane toezegging zal worden opgenomen in de toezeggingenregistratie.

  8.
  Rondvraag

  Het lid Verkerk (CU) merkt op dat hij enkele door hem, voorafgaand aan de technische briefing van 26 november jl. over het DSO, gestelde vragen opnieuw zal stellen in zijn inbreng voor verslag inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986), aangezien deze vragen tot op heden onbeantwoord zijn gebleven.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  18.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Behandeling wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (6e actieprogramma Nitraatrichtlijn) en Spoedwet aanpak stikstof

  Brief van 22 november 2019 (35347/35233, A)

  Naar aanleiding van de brief van 22 november 2019 en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen (35233, A), besluit de commissie zich te willen inspannen het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet (35233) - zo mogelijk - vóór het kerstreces af te ronden.
  Over eventuele afronding van het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof (35347) vóór het kerstreces zal de commissie zich op 10 december 2019 opnieuw beraden. Enkele fracties zijn bereid kort na afronding van de behandeling in de Tweede Kamer inbreng te leveren in het kader van de schriftelijke behandeling. Zodra dat mogelijk is zal de griffie de leden van de commissie per mail informeren over afhandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

  2.
  35233

  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  De commissie besluit uiterlijk maandagochtend 9 december 2019, 08:00 uur, per mail inbreng te leveren voor verslag. De griffie zal op basis van deze inbreng een proefversie van het verslag opstellen. Vervolgens zal het conceptverslag op 10 december 2019 ter vaststelling worden geagendeerd. Het ministerie zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur aan de Kamer te doen toekomen.

  3.
  INEK, Langetermijnstrategie en Klimaatplan

  Brief - met bijlagen - van de minister van EZK van 25 november 2019 (32813, L)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  4.
  Klimaat- en Energieverkenning 2019

  Brief van de minister van EZK van 1 november 2019 (32813, J)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  5.
  Aanbieding Klimaatakkoord

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  6.
  Biomassa

  Brief van de minister van EZK van 22 november 2019 (32813, K)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  7.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  8.
  Rijk aan gedragsinzichten

  Brief van de minister van EZK van 26 november 2019 (35300 XIII, A)

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.

  9.
  COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 10 december 2019.