Commissies op dinsdag 19 november 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

  Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M) aan te houden tot de volgende vergadering.

  2.
  Toezeggingen T02265, T02275, T02276 en T02280

  Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

  De brief van de minister voor Milieu en Wonen van 12 november 2019 inzake Staat van de Woningmarkt en overzicht van maatregelen (32847, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de status van toezegging T02280 ongewijzigd te laten ('deels voldaan'). De toezeggingen T02265, T02275 en T02276 beschouwt zij als voldaan.

  3.
  29362

  Modernisering van de overheid

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Koole) en de PVV (Van Hattem).

  4.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt de staf een fiche te mogen ontvangen inzake wetsvoorstel 35254 Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  33.709, AQ

  Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

  Op voorstel van de leden van de PVV-fractie (Van Hattem) wordt op 26 november 2019 inbreng voor schriftelijk overleg geleverd.

  2.
  32.317, KK

  Op voorstel van de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) wordt op 26 november 2019 inbreng voor schriftelijk overleg geleverd voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35130 (R2119)

  Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 december 2019.

  2.
  32.317, KK

  Verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019

  De commissie besluit het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019 (32.317, KK) voor wat betreft de onderdelen die uitsluitend deze commissie raken, voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35300 VI, D herdruk

  Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 november 2019.

  4.
  E180019

  Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het VN-Vluchtelingencompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

  De commissie besluit de behandeling van het Verslag nader schriftelijk overleg inzake het VN-vluchtelingencompact (34.964, M) aan te houden in afwachting van de beantwoording van de nadere vragen d.d. 16 oktober 2019 inzake het VN-migratiecompact.

  5.
  Ambassadeursconferentie

  De leden Van der Burg (VVD) en Karimi (GroenLinks) melden zich aan voor de ambassadeursconferentie. De leden Faber-Van de Klashorst (PVV), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Nanninga (FVD) melden zich aan onder voorbehoud. Als mogelijk gespreksonderwerp wordt de relatie met derde landen genoemd voor wat betreft asiel en migratie, met name met betrekking tot West-Afrika (Niger).

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  technische briefing 14.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging T01826

  Toezegging Invoering eindtoets speciaal onderwijs (33.157)

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Pijlman) en van de PvdA (Sent). De leden van de Fractie-Otten sluiten zich bij de inbreng van de leden van de fractie van D66 aan.

  2.
  Mededelingen en informatie

  Individuele leden die belangstelling hebben voor de door Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland) aangeboden informatiemogelijkheid kunnen zich rechtstreeks met de vereniging in verbinding stellen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Plenaire COSAC, 1-3 december 2019

  De commissie bespreekt de conclusies/ contributies en de ambtelijke annotaties voor de plenaire vergadering van COSAC op 1-3 december 2019 te Helsinki. De commissie stemt in met het voorstel tot wijziging van de conclusies ten aanzien van de paragraaf over transparantie. De contributies inzake het MFK laat zij vooralsnog ongewijzigd. De delegatie wordt gemachtigd om naar bevind van zaken te handelen, wanneer zulks noodzakelijk is. De commissie wenst bij een volgende gelegenheid de delegatiesamenstelling in het algemeen te bespreken.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35206 (R2127)

  Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie besluit een commissiebrede vraag op te nemen in het voorlopig verslag naar aanleiding van enkele verwijzingen in het voorstel van rijkswet naar de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

  2.
  Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de Raad voor de rechtspraak

  De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de Raad voor de rechtspraak worden doorgeleid.

  3.
  Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal

  De commissie inventariseert een aantal onderwerpen voor het gesprek. Deze onderwerpen zullen naar de voorzitter van het College van procureurs-generaal worden doorgeleid.

  4.
  Rondvraag

  De commissie bespreekt, naar aanleiding van het openbare kennismakingsgesprek met de minister van J&V op 12 november 2019, de openbaarheid van informele gesprekken in het algemeen. Zij besluit per keer te bezien of een gesprek openbaar is en, zo ja, of een bepaald gedeelte van een gesprek toch besloten is.

  Een aantal leden geeft aan niet bij het gesprek met de Tegenlicht-groep, d.d. 26 november 2019, aanwezig te kunnen zijn in verband met een technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor de commissie IWO, die gelijktijdig plaatsvindt. De Tegenlicht-groep zal hierover geïnformeerd worden.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

  Brief van ministers van LNV en I&W en de minister voor M&W van 13 november 2019 (35334, A)

  De commissies besluiten inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 26 november 2019. De commissies wensen op die datum tevens te bezien of het aangekondigde spoedwetsvoorstel Aanpak Stikstof inmiddels bij de Tweede Kamer is ingediend.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  15.40 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35167

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Van Ballekom), FVD (Van der Linden), CDA (N.J.J. van Kesteren), D66 (Pijlman), PvdA (Crone), PVV (Faber-van de Klashorst), CU (Huizinga-Heringa), PvdD (Koffeman) en Fractie-Otten (Otten).

  2.
  Stikstofproblematiek

  Brief van de minister van LNV van 7 november 2019 (32670, G)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

  De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 3 december 2019.

  4.
  COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

  De commissie besluit de rapporteurs van de EU-kopgroep klimaat van de Tweede Kamer uit te nodigen, alvorens zij zullen deelnemen aan de COP25 in Madrid vanaf 6 december 2019.
  De commissie acht deelname aan deze bijeenkomst vanuit de Eerste Kamer niet opportuun.

  5.
  Uitnodiging Ambassadeursconferentie

  De commissie stelt het Klimaatakkoord voor als thema voor de ambassadeursconferentie.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).
  De fracties van FVD (Dessing), GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.

  2.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor het nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).

  3.
  35054

  Aanvullingswet geluid Omgevingswet

  De commissie besluit de nadere procedure aan te houden tot 26 november 2019.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 14 oktober 2019 (35054, B)

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot 26 november 2019.

  5.
  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 13 november 2019 (35334, B)

  De commissie vraagt de staf navraag te doen bij het ministerie van I&W of het de reacties op de internetconsultatie van het ontwerpbesluit, inclusief een kabinetsreactie, zo spoedig mogelijk na sluiting van de consultatie aan de Kamer kan doen toekomen, opdat op 26 november 2019 desgewenst schriftelijke vragen gesteld kunnen worden.

  6.
  Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland

  Brief van de minister van I&W van 12 november 2019 (31936, N)

  De commissie besluit de brief van 12 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35133

  Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en SGP (Van Dijk). De fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) leveren gezamenlijk inbreng.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

  Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

  Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. (zie punt 1 van de korte aantekeningen)

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Pakket Belastingplan 2020

  De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het pakket Belastingplan 2020 (voorbereidend onderzoek 26 november, ontvangst memorie van antwoord 29 november, inbreng verslag 3 december, ontvangst nota n.a.v. het verslag, plenair debat 9/10 december - onder voorbehoud tijdige afronding van de schriftelijke behandeling) en bespreekt de ingetekende spreektijden van de plenaire beraadslagingen.

  2.
  35241

  Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

  De commissie besluit dit wetsvoorstel - vooralsnog - mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020 en derhalve het voorbereidend onderzoek inzake wetsvoorstel 35241 te houden op 26 november 2019. Wel spreken enkele leden hun onvrede uit over de geringe tijd die resteert voor behandeling door de Eerste Kamer en wensen zij de vraag voor te leggen aan de staatssecretaris wat er misloopt wanneer het wetsvoorstel niet voor de jaarwisseling wordt afgehandeld.

  3.
  35255

  Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

  De commissie besluit dit wetsvoorstel - vooralsnog - mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020 en derhalve het voorbereidend onderzoek inzake wetsvoorstel 35241 te houden op 26 november 2019. Wel spreken enkele leden hun onvrede uit over de geringe tijd die resteert voor behandeling door de Eerste Kamer en wensen zij de vraag voor te leggen aan de staatssecretaris wat er misloopt wanneer het wetsvoorstel niet voor de jaarwisseling wordt afgehandeld.

  4.
  21.501-07, AY

  Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november 2019

  De commissie besluit het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 november voor kennisgeving aan te nemen.