Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Commissies op dinsdag 10 december 2019Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  13.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 IX

  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020

  De commissie brengt (blanco) eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  T02792

  Toezegging De Kamer informeren over het gesprek met de banken inzake de negatieve spaarrente (35.300)

  De commissie besluit, bij afwezigheid van de leden Van Strien (PVV) en Ester (ChristenUnie), de bespreking van de toezegging aan te houden tot 17 december 2019.

  3.
  Mededelingen en informatie

  De commissie wenst op 17 december de wenselijkheid te bespreken van een besloten briefing door de Algemene Rekenkamer over een op 12 december 2019 te verschijnen rapport over bankenresolutie in Nederland.

 • Commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VII

  Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

  De commissies brengen blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35233

  Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  De commissie besluit het voorliggende verslag met inbreng van de fracties van Forum voor Democratie (Van Pareren), CDA (Prins), GroenLinks (Kluit), D66 (Pijlman), PvdA (Koole), PVV (Faber) en SGP (Schalk) ongewijzigd vast te stellen. De commissie stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 16 en/of 17 december 2019, onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur).

  2.
  35347

  Spoedwet aanpak stikstof

  De commissie besluit te streven naar afronding van de behandeling van het wetsvoorstel voor het kerstreces, onder voorbehoud van tijdige en adequate beantwoording van de in het voorlopig verslag gestelde vragen. Zij spreekt af dat tot uiterlijk woensdag 11 december 2019, 12:00 uur, inbreng geleverd kan worden voor voorlopig verslag. De proefversie met een korte reactietermijn zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De regering zal worden gevraagd de memorie van antwoord uiterlijk vrijdag 13 december 2019, 16:00 uur, aan de Kamer te doen toekomen.
  De woordvoerders zullen uiterlijk maandag 16 december 2019, 11:00 uur, na kennisneming van de memorie van antwoord, laten weten of hun fracties het wetsvoorstel gereed achten voor een plenair debat op dinsdag 17 december 2019, dan wel nadere voorbereiding wensen.

  Aanvulling 11 december 2019: Inbreng voor voorlopig verslag is geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), CDA (Prins-Modderaar), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Pijlman), PvdA (Koole), SP (Janssen), ChristenUnie (Huizinga-Heringa), PvdD (Nicolaï), 50Plus (Van Rooijen) en SGP (Schalk).

  3.
  35.300 XIII

  Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  35.300 XIV

  Begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  5.
  35.237

  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019 inzake Urgenda-maatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  6.
  35.236

  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 inzake Urgenda-maatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  7.
  35.235

  Wijziging begrotingsstaat Infrastructuur en Waterstaat 2019 inzake Urgenda

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  8.
  35.234

  Wijziging begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 inzake Urgenda-maatregelen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  9.
  INEK, Langetermijnstrategie en Klimaatplan

  Brief - met bijlagen - van de minister van EZK van 25 november 2019 (32813, L)

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

  10.
  Klimaat- en Energieverkenning 2019

  Brief van de minister van EZK van 1 november 2019 (32813, J)

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

  11.
  Aanbieding Klimaatakkoord

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te bepalen welke vervolgstappen te nemen.

  12.
  Biomassa

  Brief van de minister van EZK van 22 november 2019 (32813, K)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van PvdD (Koffeman). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  13.
  Realisatieplan visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  Brief van de minister van LNV van 17 juni 2019 (35000 XIV, J)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), PvdA (Recourt) en PvdD (Teunissen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  14.
  Rijk aan gedragsinzichten

  Brief van de minister van EZK van 26 november 2019 (35300 XIII, A)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 26 november 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

  15.
  Ontwerp Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 5 december 2019 (24095, E)

  De commissie besluit het ontwerp Besluit bekendmaking veiling vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz voor kennisgeving aan te nemen.

  16.
  COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

  De commissie besluit de rapporteurs van de EU-kopgroep klimaat van de Tweede Kamer in januari/februari 2020 uit te nodigen voor een korte bespreking en een terugblik op de COP25 in Madrid in december 2019.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Begrotingsstaten 2020

  Met betrekking tot de wetsvoorstellen:

  - Begrotingsstaat Koning 2020 (35.300 I)
  - Begrotingsstaat Staten-Generaal 2020 (35.300 IIA)
  - Begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2020 (35.300 IIB)
  - Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020 (35.300 III)
  - Begrotingsstaat gemeentefonds 2020 (35.300 B)
  - Begrotingsstaat provinciefonds 2020 (35.300 C)

  brengt de commissie blanco eindverslag uit. De voorstellen kunnen als hamerstuk worden afgedaan.

  2.
  34430

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake reactie op motie-Schalk c.s. (34430 / 35300, J) aan te houden tot 17 december 2019.

  3.
  34430

  Staatscommissie Parlementair Stelsel

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 december 2019 inzake voortgang standpuntbepaling eindrapport staatscommissie (34430, K) aan te houden tot 17 december 2019.

  4.
  Toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474

  Toezegging Nieuwe technieken en persoonlijke levenssfeer (34.588); Toezegging Rechtseenheid TIB en CTIVD (34.588); Toezegging Versnelde evaluatie TIB (34.588); Toezegging Klachtrecht bij CTIVD (34.588)

  De brief van de minister van Defensie, tevens de minister voor de AIVD, van 12 november 2019 inzake evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (34588, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De toezeggingen T02465, T02468, T02471 en T02474 blijven open staan.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 XV

  Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

  De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stelt voor voorstel 35300 XV plenair te behandelen op 16 of 17 december 2019.

  2.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.300 IV

  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35.000 IV / CXIX, N

  Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie, met uitzondering van de leden van de fractie van de PVV, stelt een brief aan de regering vast met vragen over de eerste voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland (35.000 IV / CXIX, N). De commissie verzoekt beantwoording van de brief uiterlijk 17 januari 2020, 12.00 uur.

  3.
  34.877, J

  De commissie besluit de vierde voortgangsrapportage Sint Eustatius d.d. 5 december 2019 (34.877, J) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02532 als openstaand te blijven beschouwen.

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Dittrich maakt melding van de sluiting van het eerste huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht op Sint Eustatius.
  De commissievoorzitter meldt dat hij is gevraagd te spreken tijdens het symposium georganiseerd door de Raad van State over 65 jaar Statuut voor het Koninkrijk.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E190010

  Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie; Verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie en Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Rechtsbescherming over mededeling versterking rechtsstaat binnen de Unie; EU en de rechtsstaat

  De leden van de Forum Voor Democratie-fractie (Cliteur) leveren inbreng voor nader schriftelijk overleg met de regering over de Commissiemededeling: Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  LXII COSAC 1 - 3 december 2019

  De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de LXII plenaire COSAC in Finland.

  2.
  Plenaire sessie Beneluxparlement, 6-7 december 2019

  Delegatielid Van Ballekom (VVD) doet mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement op 6-7 december 2019.

  3.
  35.000 V, H

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over toetreding van de EU tot het EVRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

  De commissie bespreekt het verslag van het nader schriftelijk overleg met de regering over toetreding van de EU tot het EVRM en stemt in met het voorstel van de regering voor een besloten technische briefing.

  4.
  22.112, HX

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid; Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

  De commissie bespreekt de brief van de regering d.d. 29 november 2019 inzake de beleidsreactie op de IOB beleidsdoorlichting over Europees Nabuurschapsbeleid en neemt deze voor kennisgeving aan.

  5.
  35.300 V

  Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  6.
  21.501-02, BE, BF, 21.501-20, AQ

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 10 december 2019 ; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken 19 november 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 12-13 december 2019 en van de geannoteerde agenda en het verslag van de RAZ van 19 november 2019.

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit om een terugkoppeling van het colloquium Interparlementaire betrekkingen Frankrijk-Nederland in de Franse Senaat aan te houden tot de vergadering van 17 december a.s.

  8.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Karimi (GL) zal op 17 december a.s. de voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen worden geagendeerd.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VI

  Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk, onder voorbehoud dat op een later tijdstip - conform artikel 54 RvO EK - een beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat gehouden kan worden. Voorgesteld wordt dit beleidsdebat op een nader te bepalen datum omstreeks februari /maart 2020 te houden.

  Voorts besluiten de leden op 14 januari 2020 onderwerpen te inventariseren voor het hiervoor genoemde beleidsdebat.

  2.
  32317, KL

  Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda JBZ-raad 2-3 december 2019; JBZ-Raad

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.300 XVI

  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg

  Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 26 november 2019 over de kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg (33506, AG en bijlage)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van PvdA (Nooren) en 50PLUS (Baay-Timmerman). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie om fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.

  3.
  Toezegging T02566 - Multiproblematiek

  Brief van de minister van VWS van 19 november 2019 in reactie op de vragen van 9 oktober jl. (verslag schriftelijk overleg, EK 32399/31996, L)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie om fracties de gelegenheid te geven zich desgewenst aan te sluiten bij de vragen.

  4.
  Rondvraag

  De staf zal de commissie informeren wanneer het wetsvoor­stel tot wij­zi­ging van de Wet op het be­vol­kings­on­der­zoek in ver­band met ac­tu­e­le ont­wik­ke­lin­gen op het ter­rein van pre­ven­tief me­disch on­der­zoek bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  15.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35311

  Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35206 (R2127)

  Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Dittrich (D66) heeft op eigen initiatief een afspraak met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gemaakt op 17 december 2019 om over het wetsvoorstel Strafbaarstelling verblijf in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied (35125) te spreken. Leden kunnen zich aansluiten bij het gesprek.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Van Dijk (SGP) merkt op dat de brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de Eerste Kamer over de uitvoering van vier aangenomen moties bij het plenaire debat in deze Kamer over het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33996, R), in de Tweede Kamer eveneens in behandeling is.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 XII

  Begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35300 A

  Begrotingsstaat Infrastructuurfonds 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35300 J

  Begrotingsstaat Deltafonds 2020

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  Herschikking behandelschema stelselherziening omgevingsrecht

  Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 (33118 / 34864 / 34985 / 34986 / 35054 / 35133, AY)

  De commissie bespreekt de herschikking van het behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. Zij besluit op 14 januari 2020 te bezien wanneer zij het plenaire debat over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) wenst te houden: op 21 januari 2020 of 28 januari 2020.
  Wat betreft de plenaire behandeling van de vier aanvullingswetten behorende bij de Omgevingswet - inclusief de daarbij behorende ontwerpbesluiten - zal de commissie zich nader beraden. De commissie streeft ernaar de aanvullingswetten af te doen in het eerste kwartaal van 2020.
  Op 14 januari 2020 zal de commissie inbreng leveren voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864). Op die datum zal zij tevens inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet.

  Tevens geven enkele leden aan behoefte te hebben aan een praktijksessie betreffende het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) medio 2020.

  5.
  34986

  Invoeringswet Omgevingswet

  De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 17 december 2019. De correctietermijn van de proef van het verslag zal op 20 december 2019 aflopen.

  6.
  Voorhang ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 29 mei 2019 (34986, D)

  De commissie besluit dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor verslag inzake het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet kunnen opnemen. (zie punt 5 van de korte aantekeningen).

  7.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter wijst erop dat op 17 december 2019 de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet 2019 wordt aangeboden aan de commissie door enkele vertegenwoordigers van VVM netwerk van milieuprofessionals.

  8.
  Rondvraag

  De commissie verzoekt de staf, wanneer het Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS is gepubliceerd, deze aan de commissie te doen toekomen.

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35300 VIII

  Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling uit en stelt voor het wetsvoorstel op 16 en/of 17 december 2019 plenair te behandelen. Voor de plenaire behandeling worden beide bewindspersonen uitgenodigd. In elk geval nemen de fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, PVV en SP deel aan het debat.

  2.
  31288

  Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

  De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 december 2019 inzake Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (31288, J) aan te houden totdat de Strategische agenda in de Tweede Kamer inhoudelijk is behandeld.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid De Blécourt-Wouterse (VVD) meldt een brief te hebben ontvangen met betrekking tot toezegging T02714. De toezegging zelf is reeds als voldaan te zijn aangemerkt. De commissie besluit de brief in een volgende commissievergadering te agenderen.

  4.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Rookmaker (fractie-Otten) meldt de voorzitter dat nog geen memorie van antwoord met betrekking tot wetsvoorstel 35104 (Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs) is ontvangen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.300 X; 35.300 XVII; 35.300 V

  Begrotingsstaten Defensie 2020; Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020

  De commissie brengt eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling uit en besluit een kort plenair debat te voeren met de minister van Defensie over de begrotingsstaten Defensie (35300-X) op dinsdag 17 december 2019 (of op maandag 16 december 2019).

  De commissie besluit ten aanzien van de begrotingsstaat Buitenlandse Zaken (35300-V) en de begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35300-XVII) blanco eindverslag uit te brengen teneinde de voorstellen af te doen als hamerstuk.

  2.
  Terugkoppeling ICM Europees Parlement

  De leden Karimi (GroenLinks) en Dittrich (D66) geven een mondelinge terugkoppeling van hun deelname aan de Interparlementaire Commissievergadering (ICM) in het Europees Parlement op 4 december 2019 over de prioriteiten van de nieuwe Europese Commissie op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlandbeleid.