Commissies op dinsdag 4 februari 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  14.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35282

  Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden. Zij ziet aanleiding om de Kamer voorlichting te laten vragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Het lid Nooren (PvdA) stelt samen met de voorzitter een concept-voorlichtingsverzoek op, ter bespreking in de commissievergadering van 11 februari 2020. De commissie zal de minister van OCW een brief sturen met een verzoek om een geconsolideerde wetstekst.

  2.
  35289

  Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Ganzevoort).

  3.
  35050

  Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), PvdA (Sent) en PVV (Van Kesteren).

  4.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Van Kesteren (PVV) wenst vragen te stellen over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad (onderwijs) van 20 februari aanstaande. De commissie besluit op 11 februari 2020 gelegenheid voor inbreng voor schriftelijk overleg te geven.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  E180014

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestrijding van online-desinformatie; EU-voorstel: Commissiemededeling inzake een Europese benadering voor de bestrijding van online desinformatie COM(2018)236

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer de Europese Commissie een reactie heeft gegeven op de vragen van deze commissies in hun brief van 28 oktober 2019 over de mededeling.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35219

  Wet wijziging woonplaatsbeginsel

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

  2.
  35173

  Wijziging van de Embryowet

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 18 februari 2020.

  3.
  Wet zorg en dwang (Wzd)

  Brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 (35370 / 31996, A) over de inwerkingtreding van de Wzd

  De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 januari 2020 (35370/31996, A) en 20 december 2019 (32399, M). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02545 blijft als openstaand geregistreerd staan.

  4.
  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

  De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 december 2019 (32399, M) en 20 januari 2020 (35370/31996, A). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02557 wordt aangemerkt als voldaan.

  5.
  Kwaliteitsstandaard donatiezorg

  Verslag schriftelijk overleg (33506, AJ)

  De commissie neemt de brief van 24 januari 2020 in reactie op de brief van 18 december 2019 (33506, AJ) voor kennisgeving aan en beschouwt toezegging T02596 daarmee als voldaan.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35099 (R2114), C

  Brief van de minister van BZK met het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State op het amendement Thijsen c.s.; Rijkswet Koninkrijksgeschillen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te hervatten op 11 februari 2020.

  2.
  35300 IV, K

  De commissie besluit de brief (35.300 IV, K) voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34491

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020.

  2.
  35300 VI, M

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming met stand van zaken regelgeving op het gebied van mediation; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

  De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  14.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Plenaire sessie Raad van Europa (PACE), 27 t/m 31 januari 2020

  De delegatieleider van de Nederlandse PACE-delegatie, Stienen, doet mondeling verslag van de plenaire sessie in Straatsburg. Zoals gebruikelijk zijn de aangenomen aanbevelingen en resoluties verspreid in de vakcommissies.

  2.
  Planning prioritaire selectie Werkprogramma Europese Commissie 2020

  Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie

  De commissie stemt ermee in dat een notitie met de inrichting en planning van de selectie door achtereenvolgens fracties en Kamercommissies uit het Werkprogramma 2020 van de Europese Commissie wordt doorgeleid naar het College van Senioren ter vaststelling in de plenaire vergadering.

  3.
  COM(2020)27

  Commissiemededeling: Vorm geven aan de conferentie over de toekomst van Europa

  De commissie bespreekt de Commissiemededeling inzake de Conferentie over de toekomst van Europa en besluit het dossier te blijven volgen, met inbegrip van de bespreking ervan in COSAC-verband. Ook kan het worden besproken tijdens het werkbezoek van de commissie aan Brussel in maart a.s.

  4.
  Technische briefing onderhandelingen toetreding EU tot het EVRM

  De commissie stemt in met de voorgestelde datum van 17 maart 2020 voor het houden van een technische briefing over de onderhandelingen over de toetreding van de EU tot het EVRM.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35188

  Implementatie richtlijn registratie- en kentekenplicht trekkers

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 maart 2020.

  2.
  Schriftelijke reactie minister voor Milieu en Wonen n.a.v. plenair debat over wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 3 februari 2020 (34986, AB)

  De commissie besluit de minister een schriftelijke reactie te sturen naar aanleiding van de brief van 3 februari 2020 (34986, AB). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3.
  34864

  Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 11 februari 2020.

  4.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

  Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van I&W van 1 juli 2019 (34864, C)

  De commissie besluit het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34864, C) te betrekken bij het plenaire debat over de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (zie punt 3 van de korte aantekeningen).

  5.
  Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 24 januari 2020 in reactie op de brief van 17 januari 2020 (verslag schriftelijk overleg (34682, C))

  De commissie neemt kennis van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 24 januari 2020 (34682 , C) en besluit zich, na ontvangst van de voor het vroege voorjaar aangekondigde beleidsbrief over de NOVI, nader te beraden op eventuele vervolgvragen.

  6.
  Wettelijke evaluatie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 17 januari 2020 (34219/25268, C)

  De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

  7.
  Rondvraag

  De commissie neemt kennis van de uitstelbrief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake de beantwoording van de op 13 december 2019 gestelde vervolgvragen onafhankelijke toetsing milieueffectrapportages (34287 / 29383, L). Zij besluit de minister per brief te vragen wanneer zij verwacht de vragen te kunnen beantwoorden, aangezien de commissie de beantwoording van de vervolgvragen op zeer korte termijn wenst te betrekken bij de verdere behandeling van de voorstellen in het kader van de stelselherziening omgevingsrecht.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35238

  Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  De commissie besluit ten aanzien van wetsvoorstel 35238 blanco eindverslag uit te brengen onder voorbehoud van plenaire behandeling. Deze plenaire behandeling wordt aangehouden tot ook de wetsvoorstellen 35179 (UBO-register) en 35245 (implementatie wijziging vierde anti-witwasrichtlijn) gereed zijn voor plenaire behandeling.

  2.
  21.501-07, BC

  Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie besluit de brief (21.501-07, BC) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Procedure (besloten) briefing Algemene Rekenkamer

  De commissie bespreekt de procedure voor de (besloten) briefing door de Algemene Rekenkamer over het rapport 'Bankenresolutie in
  Nederland' van heden en besluit de behandelwijze in de Tweede Kamer na te gaan.

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  15.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34985

  Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  De commissies besluiten de inbreng voor nader voorlopig verslag aan te houden tot 18 februari 2020.

  2.
  Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Brief van de minister van LNV van 6 september 2019 (34985, B)

  De commissies besluiten de inbreng voor nader schriftelijk overleg aan te houden tot 18 februari 2020.

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35271

  Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) en de D66-fractie (Stienen). De leden van de PvdA-fractie (Vos) sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks. De leden van de ChristenUnie-fractie (Huizinga-Heringa) sluiten zich aan bij de vragen van D66.

  2.
  Terugkoppeling werkbezoek Hoofdkantoor Europol

  De leden Veldhoen (GroenLinks), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Karimi (GroenLinks) verzorgen een mondelinge terugkoppeling van het werkbezoek aan het Hoofdkantoor van Europol in het kader van de JPSG Europol.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)
  15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Brief aan de staatssecretaris van SZW inzake follow-up mondeling overleg over reductiedoelstelling kinderarmoede

  De commissies stellen de commissiebrede brief ongewijzigd vast.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  15.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35213

  Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

  Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van het CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en de ChristenUnie (Ester). De leden van de fractie-Otten sluiten zich aan bij de vragen van GroenLinks.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  technische briefing 16.15 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Artikel 100-brief

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021; Bestrijding internationaal terrorisme

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

  2.
  Artikel 100-brief

  Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Justitie en Veiligheid inzake Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio; Nederlandse deelname aan vredesmissies

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van SP (Van Apeldoorn).

  3.
  27925, Z

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie, voor BHenO en van JenV inzake beleidsreactie post-missie beoordeling geïntegreerde politietrainingsmissie Kunduz; Bestrijding internationaal terrorisme

  De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten alvorens een besluit te nemen over eventuele behandeling van de brief.

  4.
  Terugblik Ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  De aanwezige leden die deelnamen aan de bijeenkomst met Ambassadeurs en Kamerleden zijn positief over de opzet van de bijeenkomst en de gesprekken met de ambassadeurs. Zij bevelen de commissievoorzitter aan om de huidige opzet van de bijeenkomst te handhaven.