Commissies op dinsdag 8 december 2020Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Financiën
  video-vergadering 12.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35570 XIX)

  Brieven 25 november 2020 (35570 XIII/35570 XIX, A) en 1 december 2020 (35570 XIX/35570, C)

  De commissies besluiten, indien de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, op donderdag 10 december 2020 een e-mailvergadering te beleggen, waarbij de leden tot uiterlijk 12:00 uur inbreng voor verslag kunnen leveren. De minister van EZK zal worden verzocht de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk maandag 14 december 2020, 10:00 uur aan de Kamer te doen toekomen. Voorts besluiten de commissies de nota naar aanleiding van verslag in de ochtend van dinsdag 15 december 2020 in een gecombineerde commissievergadering te agenderen. In die vergadering zal de verdere behandeling worden besproken.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 12.10 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35633

  Vervroegde beëindiging pelsdierhouderij

  Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit), SP (Janssen) en Partij voor de Dieren (Koffeman). Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 11 december 2020, 16:00 uur), zal het plenaire debat over dit wetsvoorstel plaatsvinden op 14 en/of 15 december 2020.

  2.
  Stikstofreductie en natuurverbetering (35600)

  Brieven van de minister van LNV van 4 december inzake de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering en inzake voorhang van een ontwerpbesluit

  De commissie bespreekt het verzoek van de minister van LNV om het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering uiterlijk in februari 2021 af te ronden (35600, A). Ook neemt zij kennis van de voorhang van het ontwerp-Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering (35600, B). Zij besluit het voorgehangen ontwerpbesluit te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

  De commissie geeft aan zich te willen inspannen om de behandeling het wetsvoorstel in februari 2021 af te ronden. Afhankelijk van het tijdstip van aanvaarding door de Tweede Kamer, zal het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk daarna in procedure worden gebracht teneinde een datum voor voorbereidend onderzoek te bepalen. De commissie geeft aan alvast rekening te houden met een plenair debat in februari 2021.

  3.
  Ontwikkelingen Unilever

  Brief van de minister van EZK van 30 november 2020 (32637, N)

  De commissie besluit de brief van de minister van EZK van 30 november 2020 (32637, N) voor kennisgeving aan te nemen.

  4.
  Toezegging T02948 - Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (35334 / 35452, AA)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  5.
  Evaluatie Wet dieren

  Brief van de minister van LNV van 18 november 2020 (31389, W)

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden Kluit (GroenLinks) en Koffeman (Partij voor de Dieren). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  6.
  Informatie over quota in de visserij

  Verslag nader schriftelijk overleg (21501-32, D)

  De commissie geeft aan het besluit over dit verslag aan het lid Van der Linden (FVD) te laten. Deze heeft aansluitend aan de vergadering laten weten dat de brief van de minister van LNV van 30 november 2020 voor kennisgeving kan worden aangenomen.

  7.
  Toezegging T02980 - Overzicht kosten klimaatbeleid Nederland

  Brief van de minister van EZK van 25 november 2020 (32813 / 35377, S)

  De commissie geeft aan het besluit over deze brief aan het lid Van der Linden (FVD) te laten. Deze heeft aansluitend aan de vergadering laten weten dat de brief van de minister van EZK van 25 november 2020 voor kennisgeving kan worden aangenomen en dat toezegging T02980 als voldaan kan worden aangemerkt.

  8.
  Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie, COM(2020)662

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces.

  9.
  Biodiversiteitsstrategie (COM(2020)380) en “van boer tot bord”-strategie (COM(2020)381) van de Europese Commissie

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces.

 • College van Senioren
  12.45 uur
 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35426

  Wet Mobiliteitsfonds

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Toezegging T02877 - Uitvoeringsagenda VTH aan Kamer aanbieden, inclusief informatie over financiële aspecten

  Brief van de staatssecretaris van I&W van 23 november 2020 in reactie op de brief van 12 oktober 2020 (Verslag schriftelijk overleg (35054 / 34864, L)) en brief van de staatssecretaris van I&W van 3 december 2020 (35054 / 34864, M)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Rietkerk) en SP (Janssen). De fractie van GroenLinks (Kluit) en een aantal andere fracties leveren een gezamenlijke inbreng. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 14.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35595

  Aanpassing termijn regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties van de Brexit

  De commissie brengt blanco eindverslag uit en stelt voor op 15 december 2020 over het wetsvoorstel te stemmen.

  2.
  Virtuele COSAC, 30 november-1 december 2020

  Het lid Backer (D66) brengt mondeling verslag uit van de Virtuele COSAC die onder Duits Voorzitterschap door middel van videoconferencing plaatsvond op 30 november en 1 december 2020.

  3.
  21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad COVID-19 van 19 november 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de ontvangen verslagen en geannoteerde agenda's van de Raad Algemene Zaken en van de Europese Raad.

  4.
  Mededelingen en informatie

  - Naar aanleiding van het overzicht van nieuw gepubliceerde Europese voorstellen geeft het lid Karimi (GL) aan de Mededeling betreffende het actieplan voor Europese democratie (COM(2020)790/F1) te willen agenderen.
  - De leden Backer (D66) en Koole (PvdA) verzoeken de staf na te gaan op welke wijze en met welk tijdspad de bij de AEB 2020 ingediende moties 35.403, G en F door de minister zijn opgepakt. De commissie besluit de uitvoering van deze moties in januari 2021 te agenderen.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  14.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Voortgangsbrief Omgevingswet november 2020

  Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 13 november 2020 (33118, BK)

  De commissies besluiten twee brieven te sturen aan de minister van BZK: een brief met inhoudelijke vragen en een brief met procedurele vragen. De conceptbrieven worden ter bespreking geagendeerd op 15 december 2020.

  2.
  Terugblik technische briefing Digitaal Stelsel Omgevingswet

  De commissies bespreken de technische briefing over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na.

  3.
  Terugblik mondeling overleg definitieve Nationale Omgevingsvisie

  De commissies bespreken het mondeling overleg over de definitieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI), d.d. 1 december 2020, na en beschouwen de behandeling als afgerond.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 15.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35337

  Wijziging Drank- en Horecawet

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  Commissiemededeling: Een farmaceutische strategie voor Europa

  De commissie besluit de mededeling na ontvangst van het BNC-fiche opnieuw ter bespreking te agenderen.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, LP

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 2 december 2020; JBZ-Raad

  Inbreng voor schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 2 december 2020 (21317, LP) wordt heden geleverd door de leden van de GroenLinks-fractie (Veldhoen).

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Terugkoppeling High level conference on Migration and Asylum in Europe

  De leden Karimi (GL) en Vos (PvdA) geven een mondelinge terugkoppeling van de interparlementaire conferentie inzake migratie en asiel in Europa, die op 16 november 2020 via videoverbinding plaats heeft gevonden.

  2.
  35476, F en T02986

  Brief van de staatssecretaris van J&V over de stand van zaken van de Taskforce bij de IND; Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V te betrekken bij de begrotingsdebat J&V met de staatssecretaris van J&V. Voorts besluit de commissie de status van toezegging T02986 te wijzigen in 'deels voldaan'.

  3.
  35570 VI

  inventarisatie woordvoerders begrotingsdebat met stas. J&V

  Bij de inventarisatie van woordvoerders van het begrotingsdebat J&V met de staatssecretaris van J&V, geeft het lid Van Hattem (PVV) aan deel te willen nemen aan dit debat.

 • Commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35049

  Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

  De commissies besluiten op 12 januari 2021 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag. De commissies wachten een voorstel af van enkele woordvoerders teneinde eveneens op 12 januari 2020 te bezien of en hoe zij door middel van deskundigen nader geïnformeerd willen worden.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 16.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35.555

  Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

  De commissie besluit op 15 december 2020 inbreng te leveren voor het verslag, te beantwoorden uiterlijk op 18 december 2020, en verzoekt de Kamervoorzitter in overweging te nemen het plenaire debat te houden op 22 december 2020.

  2.
  32043, AI

  De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 30 november 2020 in reactie op vragen van de commissie (verslag schriftelijk overleg, 32043, AI) voor kennisgeving aan.

  3.
  35570 XV

  Nadere inventarisatie behoefte aan begrotingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

  De fractie van 50PLUS (Van Rooijen) geeft te kennen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat.

  4.
  35570, Z

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de premiestelling bij het ABP en de gevolgen voor de dekkingsgraad en eventuele kortingen; Miljoenennota 2021

  De commissie neemt de brief van 2 december 2020 (35570, Z) voor kennisgeving aan. De concepttoezegging zal per e-mail worden voorgelegd aan het lid Van Rooijen (50PLUS).

  5.
  E200027

  Voorstel voor een richtlijn over toereikende minimumlonen in de Europese Unie

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman) en PvdA (Sent, mede namens de GroenLinks-fractie).

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526

  De commissies besluiten dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 15 december 2020, in afwachting van de beantwoording van vragen over de ministeriële regelingen ter bestrijding van covid-19, die bij brief van 24 november 2020 zijn gesteld. De griffie wordt verzocht het ministerie van VWS te rappelleren inzake deze beantwoording.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 16.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526, P

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van de motie-Janssen over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen covid-19

  De commissies besluiten een commissiebrede brief te sturen naar aanleiding van de brief van de minister van VWS, d.d. 1 december 2020. Verzocht zal worden de brief uiterlijk 8 januari 2021 te beantwoorden, opdat de beantwoording besproken kan worden op 12 januari 2021. De commissies overwegen in overleg te treden met de Tweede Kamercommissies na beantwoording door de minister van VWS.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35317

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35454

  Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  34605

  Initiatiefvoorstel-Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 26 januari 2021.

  4.
  35439

  Introductie griffierechtcategorieën voor geldvorderingen

  De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 19 januari 2021.

  5.
  35367

  Inroepen bedenktijd door bestuur van beursvennootschap

  Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van FVD (Frentrop).

  6.
  34997, S en 29911 / 34997, A

  Brief van de minister van J&V over uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Brief van de minister van J&V over structurele financiering van het brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit; Bestrijding georganiseerde criminaliteit

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Rombouts). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  7.
  E200009

  Brief van de vicevoorzitter van de Europese Commissie en het lid van het Europese Commissie inzake antwoorden EU-strategie rechten van slachtoffers (2020-2025); EU-voorstel: Commissiemededeling EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

  De commissie besluit de brief van de Europese Commissie, d.d. 30 november 2020, te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349).

  8.
  Terugkoppeling gesprek met Algemene Rekenkamer over de motie-Veldhoen

  Het lid Veldhoen (GroenLinks) geeft een terugkoppeling inzake het gesprek met de Algemene Rekenkamer over de uitvoering van de motie-Veldhoen (35300 VI, U). Aangegeven wordt dat op een later moment een vervolggesprek zal plaatsvinden met de Algemene Rekenkamer.
  Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer een technische briefing aangeboden over J&V-dossiers. De commissie geeft aan dat zij deze uitnodiging graag aanneemt.

  9.
  35.570 VI

  Inventarisatie begrotingsdebat J&V, in het bijzonder de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis

  De commissie acht het op dit moment niet oppertuun een plenair debat over de begroting J&V 2021 te voeren inzake de rechterlijke macht/financiering van de rechtspraak(keten) in het licht van de covid-19-crisis en houdt de mogelijkheid open op een later moment in 2021 over dit onderwerp te spreken met de minister voor Rechtsbescherming.

  Voorts besluit de commissie een rappelbrief te sturen naar aanleiding van de tot op heden uitgebleven beantwoording van nadere vragen over het jaarplan Rechtspraak 2020.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35570 IV, A

  Brief van de staatssecretaris van SZW inzake Onderzoek loonruimte minimumloon Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

  De commissie besluit behandeling in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief (35570 IV, A) opnieuw ter bespreking te agenderen.

  2.
  IPKO-Presidiumoverleg

  De voorzitter van de commissie geeft een korte terugkoppeling uit het Presidiumoverleg inzake het informele digitale Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) dat gepland staat voor 6 en 7 januari 2021.

  3.
  Rondvraag

  De commissie besluit het uitblijven van de memorie van antwoord van het voorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 (R2114)) schriftelijk te rappelleren. Het voorlopig verslag werd reeds op 25 februari 2020 ingediend.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  mondeling overleg 17.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  JOIN(2020) 17 - EU actieplan inzake gendergelijkheid en de versterking van de positie van de vrouw in de externe betrekkingen voor 2021-2025

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces. De commissie vraagt de griffie na te gaan of er nog een BNC-fiche over dit Europees voorstel naar de Kamer zal worden gestuurd.

  2.
  Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

  De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren in de eerstvolgende commissievergadering na het kerstreces. Voorts besluit de commissie de motie-Schalk c.s. nog als 'niet gevoerd' te beschouwen.