Commissies op dinsdag 2 maart 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
  deskundigenbijeenkomst 9.30 uur
  (Geen besluitpunten)
 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezeggingen T02996 (Website CoronaMelder.nl) en T03014 (Criteria gezondheidsapps)

  Verslag nader schriftelijk overleg (35538, P)

  De commissies nemen de brief van 22 februari 2021 in reactie op de brief van 27 januari 2021 (verslag nader schriftelijk overleg; 35538, P ) voor kennisgeving aan en beschouwen toezegging T02996 daarmee als voldaan. De commissies besluiten toezegging T03014 in afwachting van het advies van de Gezondheidsraad te handhaven als openstaand en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2021.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 15.20 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Evaluatierapport CIZ en beleidsreactie

  Brief van de minister voor MZS van 22 februari 2021 (25268, N)

  De commissie neemt de brief van 22 februari 2021 (25268, N) voor kennisgeving aan.

  2.
  Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

  Brief van de minister voor MZS van 25 februari 2021 (29447, M)

  De commissie besluit op 9 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 15.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35620

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  2.
  35621

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  3.
  35622

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  4.
  35619

  Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  5.
  35623

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 23 maart 2021.

  6.
  35516

  Tijdelijke huurkorting

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen gezamenlijk met het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488) en het wetsvoorstel Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518).

  7.
  35518

  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen gezamenlijk met het Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (35.488) en het wetsvoorstel Tijdelijke huurkorting (35.516).

  8.
  34453, R

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen en over de proefprojecten met bouwen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van een additionele brief van de minister van BZK over de evaluaties van proefprojecten.

  9.
  E200015

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BiZa/AZ inzake het EU-actieplan tegen racisme en het strategisch EU-kader voor de Roma; EU-voorstellen: EU-actieplan tegen racisme en een strategisch EU-kader voor gelijkheid, integratie en participatie van de Roma

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK inzake het EU-actieplan tegen racisme en het strategisch EU-kader voor de Roma van 23 februari 2021 (EK 35.640, B) voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  Motie-Rosenmöller en Jorritsma-Lebbink c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie

  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) en Jorritsma-Lebbink (VVD) c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie; Miljoenennota 2021

  De commissie beoordeelt dat de Motie-Rosenmöller en Jorritsma-Lebbink c.s. over parlementair onderzoek met betrekking tot discriminatie is uitgevoerd.

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 15.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Brief van de minister van I&W ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

  De commissie besluit het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (31936, Y) in behandeling te nemen en zal over de wijze van behandeling spreken wanneer meer bekend is over de behandeling van het ontwerpbesluit in de Tweede Kamer. De minister van I&W zal per brief verzocht worden geen onomkeerbare stappen te zetten betreffende het ontwerpbesluit totdat de behandeling daarvan in de Eerste Kamer is afgerond.

  2.
  Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van I&W wordt geleverd door de fracties van PvdA (Karakus), PVV (Bezaan), 50PLUS (Baay-Timmerman) en FVD (Dessing). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

 • Commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 15.55 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Stand van zaken inwerkingtreding van de Omgevingswet

  De commissies bespreken de tot nu toe ontvangen informatie over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij besluiten in april 2021 inbreng te leveren voor (nader) schriftelijk overleg, op het moment dat de kwartaalrapportage maart 2021 over de voortgang van de Omgevingswet en de rapporten inzake het financiële kader ontvangen zijn. De griffie zal bij het lid Janssen (SP) navraag doen of zijn reeds ingeleverde schriftelijke inbreng alsnog verwerkt moet worden voor verzending op kortere termijn.

  2.
  Toezegging T03063

  Brief van de minister van BZK over afronding van de nahangprocedure NOVI; Nationale Omgevingsvisie

  De commissies besluiten de toezegging, naar aanleiding van de brief van de minister van BZK van 17 februari 2021 (34682, H), als openstaand te beschouwen en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden met de minister.

  3.
  Mededelingen en informatie

  Het lid Kluit (GroenLinks) wenst op bepaalde aspecten van de gang van zaken rondom de beraadslaging op 12 en 13 januari 2021 betreffende het inwerkingtredings-KB Omgevingswet terug te komen wanneer de commissies een keer fysiek vergaderen.

  4.
  Rondvraag

  Het lid Bezaan (PVV) vraagt naar de stand van zaken betreffende de beantwoording van de brief van 2 februari 2021 met vragen over granuliet. De griffie deelt mee dat de beantwoordingsbrief van de staatssecretaris van I&W op 26 februari 2021 is ontvangen en dat het verslag van het schriftelijk overleg (34864, M) voor bespreking geagendeerd wordt in een volgende commissievergadering. De griffie zal in de tussentijd de beantwoordingsbrief ter informatie aan de leden van de commissies toezenden per e-mail.

 • Commissies voor Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 16.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  34998, K

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake akkoord Europese meerjarenbegroting (2021-2027), Herstelfonds en de rol van de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

  De fractie van de VVD (Van Ballekom) levert - uiterlijk 4 maart 2021 - inbreng voor nader schriftelijk overleg.

  Tevens besluiten de commissies om in afwachting van het nader schriftelijk overleg de status van de Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. (35 403, H) ongewijzigd te laten ('niet-uitgevoerd').

  2.
  Terugkoppeling digitale Europese Parlementaire week 22 februari 2021

  Het lid Backer (D66) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de digitale Europese parlementaire week. Een schriftelijk verslag volgt later als kamerstuk.

  3.
  35711

  Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

  De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 16.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35527

  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

 • Commissies voor Europese Zaken (EUZA), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 16.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2020)790, COM(2020)711 en 35.295

  De commissies stellen voor om de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB) te houden in het voorjaar van 2022. Zij stellen voor in het najaar van 2021 met een nieuw aangetreden kabinet een themadebat te voeren over rechtsstatelijkheid, grondrechten en democratie in de EU. De commissies verzoeken de staf om met het oog op de voorbereiding van dit themadebat een tijdschema op te stellen, waarin desgewenst videogesprekken met de betrokken Eurocommissarissen en schriftelijk overleg worden ingepland.

  2.
  COM(2020)790

  Actieplan voor Europese Democratie

  De commissies besluiten het Actieplan voor Europese Democratie (COM(2020)790) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.

  3.
  35.295, M

  Universiteit van Utrecht - Rechtsstatelijkheid van de EU (49 pagina's); Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU; EU en de rechtsstaat

  De commissies besluiten de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake kabinetsreactie overzichtsrapport Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU (35.295, M) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.

  4.
  COM(2020)711

  Mededeling van de Commissie - Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU

  De commissies besluiten de Mededeling van de Commissie - Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU (COM(2020)711) te betrekken bij het voorgenomen themadebat over rechtsstatelijkheid in de EU.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31585, H

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

  De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie (31585, H) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  35.403 EK, F

  Motie-Backer (D66) c.s. over onderzoek naar het profijt van het lidmaatschap van de Europese Unie; Staat van de Europese Unie 2020

  De commissie neemt kennis van de brief van 22 februari 2021 van de minister van Buitenlandse Zaken over de uitvoering van de motie-Backer c.s. inzake onderzoek EU-lidmaatschap (EK 35.403, P) en besluit om de uitvoeringsstatus van de motie- Backer (onder F) te wijzigen in deels-uitgevoerd. Voor het zomerreces zal de uitvoering van de motie worden gerappelleerd.

  3.
  Informeel videogesprek met Eurocommissaris Kyriakides, 8 februari 2021

  Videogesprekken in COSAC-verband

  De commissievoorzitter doet mondeling verslag van het informele gesprek dat in COSAC-verband op 8 februari jl. is gehouden met Eurocommissaris Kyriakides.

  4.
  21.501-02 EK, CL

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag informele videoconferentie Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de informele videoconferentie van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021.

 • Commissies voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  32317, LW

  Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag van de informele JBZ-raad van 28-29 januari 2021; JBZ-Raad

  De commissies besluiten op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 28-29 januari 2021.

  2.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de initiatieven ‘Schengenpakket’, ‘Vervolginitiatieven in het kader van het nieuwe migratie- en asielpact’, ‘Herziening van Richtlijn 2003/109/EG betreffende langdurig ingezetenen’ en ‘Herziening van Richtlijn 2011/98/EU betreffende de gecombineerde vergunning’ als prioritair voor te dragen.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35473, F

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over een routekaart leren en ontwikkelen; Derde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0

  De commissie ziet af van het leveren van inbreng en besluit de brief over de routekaart leren en ontwikkelen (35473, F) voor kennisgeving aan te nemen.

  2.
  T03011 / 35542, I

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de CDA-fractie (Essers). De commissie, met uitzondering van de leden van de VVD-fractie en de D66-fractie, sluit zich bij bij deze nadere vragen aan.

  3.
  Mondeling overleg over het nieuwe pensioenstelsel op 9 maart 2021

  De commissie stemt in met de voorgestelde opzet voor het mondeling overleg van 9 maart 2021 en bespreekt een mogelijke clustering van tijdens dat mondeling overleg te bespreken onderwerpen.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35529

  Machtigingswet oprichting Invest International

  De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 16 maart 2021.

  2.
  Motie-Schalk c.s. over VN-resoluties over de Tempelberg

  De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 25 februari 2021 (35403/35570, Q) voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de status van motie-Schalk c.s. (35403, J) als voldaan aan te merken.

  3.
  E200028

  Gezamenlijke mededeling: EU-genderactieplan (GAP) III

  De commissie besluit op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de minister voor BHO en voor schriftelijk overleg in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie.

  4.
  EU-Afrika strategie

  De commissie besluit op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg inzake de EU-Afrika strategie.

  5.
  Behandeling dossier EU-VK in de Eerste Kamer

  De commissie stemt in met het besluit van de commissie EUZA ten aanzien van de behandeling van het VK-dossier. Het besluit is als volgt: Aangezien het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2020 als derde land moet worden aangemerkt en ook de overgangsperiode op 1 januari 2021 is verlopen, wordt de commissie BDO betrokken bij de parlementaire behandeling van de betrekkingen van de EU met het VK. De voortgang in de betrekking tot de relatie EU-VK zal vanaf nu in de commissies EUZA en BDO apart via de Mededelingen worden opgevolgd. Mocht(en) een of beide commissie(s) behoefte gevoelen aan (schriftelijk) overleg met de regering, dan zal hiertoe een gecombineerde vergadering voor worden uitgeschreven. Deze werkwijze wordt na een jaar opnieuw geëvalueerd.

  6.
  Brief van Nederlandse Groep van de IPU inzake de mensenrechten van parlementariërs

  Het lid Atsma geeft als delegatieleider van de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie een toelichting op de brief die de Nederlandse groep heeft gestuurd over de mensenrechten van parlementariërs. Daarbij waren leden van de PACE-delegatie ook bij uitgenodigd. De commissie geeft een aantal suggesties mee aan het lid Atsma voor de Nederlandse Groep van de IPU en besluit dit dossier verder met interesse te blijven volgen.

 • Commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.45 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2020) 758 - EU-actieplan inzake integratie en inclusie

  Commissiemededeling - Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027

  Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Ganzevoort), D66 (Stienen), PVV (Van Kesteren) en SGP (Schalk).

 • Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
  video-vergadering 17.50 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35628

  Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

  2.
  35282 en 35582

  Variawet hoger onderwijs; Wet taal en toegankelijkheid

  De commissie besluit om de wetsvoorstellen separaat te behandelen. Het ministerie van OCW zal ambtelijk worden verzocht om de vragen over de Variawet in het eerder vastgestelde gezamenlijke voorlopig verslag van beide wetsvoorstellen te beantwoorden via een separate memorie van antwoord.

  3.
  Wenselijkheid gesprek met de Onderwijsraad over werkprogramma 2022

  De commissie besluit om het gesprek met de Onderwijsraad eind mei of begin juni 2021 te plannen, met als voorwaarde dat het concept-werkprogramma 2022 tijdig beschikbaar kan worden gesteld.

  4.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair aan te merken uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2021:

  - Voorstel 28 (Onderzoek, innovatie, onderwijs en jeugd)
  - Voorstel 31 (Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa)

  Inzake voorstel 31 spreekt de commissie de wens uit om het voorstel niet gezamenlijk met de commissie VWS te behandelen, maar het voorstel bij één van beide commissies te beleggen. De commissievoorzitter zal hiertoe in overleg treden met de commissievoorzitter VWS.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V), voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), voor Koninkrijksrelaties (KOREL), voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 18.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35526/25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, OCW en SZW)

  Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (11 p.)

  De commissies nemen de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden ministeriële regeling (bijlage bij 35526/25295, AM) voor kennisgeving aan.

  2.
  35526/25295, AM (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ, KOREL, IWO en EZK/LNV)

  Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen (49 p.)

  De commissies nemen de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden ministeriële regeling (bijlage bij 35526/25295, AM) voor kennisgeving aan.

  3.
  T03021 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezegging Voortgangsberichten (35.526)

  De commissies besluiten op 16 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg over de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM).

  4.
  T03020 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezegging Gewetensbezwaren en vaccinatie (35.526)

  De commissies besluiten de bespreking van de status van toezegging T03020, waarover de Kamer geïnformeerd wordt in de stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM), aan te houden en opnieuw te agenderen bij de eerstvolgende gezamenlijke commissievergadering.

  5.
  T03022 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezegging Contactonderzoek door instellingen (35.526)

  De commissies nemen kennis van de bij brief van 23 februari 2021 aangeboden stand van zakenbrief covid-19 (bijlage bij 35526/25295, AM), waarmee de Kamer (deels) geïnformeerd wordt over toezegging T03022 en besluiten de toezegging in afwachting van nadere informatie als openstaand te handhaven en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden.

  6.
  T03019 (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Toezegging Actief informeren over covid-19 en bestrijden van desinformatie (35.526)

  De commissies nemen kennis van de brief van 9 februari 2021 (35526, AG), waarmee de Kamer geïnformeerd wordt over toezegging T03019 en besluiten de toezegging in afwachting van nadere informatie als openstaand te handhaven en op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden.

  7.
  35526/25295/35722, AI (betrokken commissies: J&V, VWS en BiZa/AZ)

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de informatievoorziening richting de Eerste Kamer over de covid-19 maatregelen; Infectieziektenbestrijding

  De commissies nemen de brief van 11 februari 2021 in reactie op de brief van 1 februari 2021 (verslag schriftelijk overleg; 35526/25295/35722, AI) voor kennisgeving aan.

  8.
  Rondvraag

  Op verzoek van het lid Van Hattem (PVV) zal ambtelijk bij het ministerie van VWS worden nagevraagd wanneer de reactie op de motie-Van Hattem c.s. over het vastleggen van toetsbare indicatoren (35526, I) tegemoet kan worden gezien.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35079 en 35366

  Initiatiefvoorstel-Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties; Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen

  De commissie brengt eindverslag uit voor de wetsvoorstellen 35079 en 35366 en stelt voor om beide wetsvoorstellen gezamenlijk plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.

  2.
  T03036

  Toezegging Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg (35.300 VI)

  Wegens plenaire verplichtingen van het lid Janssen (SP) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en bij een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen.

  3.
  34775 VI / 34359, AY

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over de uitvoering van de motie Bikker c.s. en reactie op aanvullende vragen; Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  De commissie verzoekt, op voorstel van het lid Bikker (ChristenUnie), de griffie om bij het ministerie van J&V navraag te doen of het in de brief van de minister van J&V - d.d. 10 februari 2021 - genoemde WODC-onderzoek naast beleid ook ingaat op wet- en regelgeving. Het agendapunt zal op 16 maart 2021 opnieuw geagendeerd worden.

  4.
  T02759

  Toezegging In het onderzoek naar een breder draagvlak van het huidige alimentatiestelsel ingaan op de positie van samenwonenden (34.231)

  Wegens plenaire verplichtingen van het lid Recourt (PvdA) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en bij een volgende commissievergadering opnieuw te agenderen.

  5.
  Mededelingen en informatie

  - Op verzoek van het lid Veldhoen (GroenLinks) besluit de commissie het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35597) - dat heden op de termijnbrief staat - voor procedure te agenderen op 9 maart 2021. Daarnaast attendeert zij de commissie op een ingekomen brief inzake dit wetsvoorstel.

  - De griffie deelt mee, naar aanleiding van een vraag van de commissievoorzitter, dat de verwachting is dat de nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers en de beantwoordingsbrief van de regering inzake het Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091) uiterlijk 5 maart 2021 de Kamer toegezonden zullen worden.