Commissies op dinsdag 23 februari 2021Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • College van Senioren
  video-vergadering 12.30 uur
 • Commissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 14.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  COM(2020) 798 - Europees voorstel voor een Verordening inzake batterijen

  De commissies besluiten het Europees voorstel voor verordening inzake batterijen niet in behandeling te nemen en het BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

 • Commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
  video-vergadering 14.35 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35600

  Stikstofreductie en natuurverbetering

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 2 maart 2021.

  2.
  35092

  Ondersteunen opgave windenergie op zee

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 9 maart 2021.

  3.
  35642

  Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  35521

  Tweede incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake Urgendamiddelen

  De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  5.
  Mestbeleid: plan van aanpak, derogatie en waterkwaliteit onder derogatiebedrijven

  Verslag schriftelijk overleg (33037 / 35233, V)

  De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  6.
  Contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 35233, U)

  Brief van de minister van LNV van 9 september over contouren toekomstig mestbeleid (33037 / 352333, U)

  De commissie besluit het VAO Mestbeleid in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens dit agendapunt opnieuw te agenderen.

  7.
  Jaarlijkse rapportages mestbeleid

  Verslag nader schriftelijk overleg (33037, X)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door het lid Kluit (GroenLinks). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  8.
  Afschrift van de verzamelbrief SARS-CoV-2

  Brief van de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G)

  De commissie stelt de voorgelegde concepttoezegging met een wijziging vast en de status van de toezegging nog op openstaand te laten. Daarnaast besluit de commissie de brief de minister van VWS van 28 januari 2021 (35633 / 25295 / 28286, G) voor kennisgeving aan te nemen.

  9.
  COM(2020) 824 - Europees voorstel voor verordening inzake herziening TEN-E-verordening

  De commissie besluit het Europees voorstel voor verordening inzake herziening van de TEN-E verordening niet in behandeling te nemen en het BNC-fiche voor kennisgeving aan te nemen.

  10.
  Mededeling Europese Commissie renovatiegolfstrategie

  Verslag schriftelijk overleg (35699, A)

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 8 februari 2021 (35699, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  11.
  Biodiversiteitsstrategie en “van boer tot bord”-strategie van de Europese Commissie

  Verslag schriftelijk overleg (35700 / 35710, A)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 17 februari 2021 (35700 / 35710, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  12.
  Borgstelling MKB-landbouwkredieten aangepast voor Capital Requirements Regulation (CRR) en Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

  Brief van de minister van LNV van 9 februari 2021 (35420, AC)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 9 februari 2021 (35420, AC) voor kennisgeving aan te nemen.

  13.
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij

  Brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H)

  De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 12 februari 2021 (35633, H) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit voor kennisgeving aan te nemen.

  14.
  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules)

  Brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 12 februari 2021 (34252, D) inzake het voorgehangen ontwerpbesluit (wijziging van de Gids proportionaliteit) voor kennisgeving aan te nemen.

  15.
  Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Verslag schriftelijk overleg (35420, AE)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van EZK van 18 februari 2021 (35420, AE) voor kennisgeving aan te nemen.

  16.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit het pakket voorstellen met de titel ‘Pakket Fit for 55’ als prioritair voor te dragen.

 • Commissie voor Financiën (FIN)
  video-vergadering 15.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  25087, O

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg over de notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 wordt gezamenlijk geleverd door de fracties van VVD (Geerdink) en CDA (Essers).

  2.
  35659, D

  Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken van de besprekingen met de Europese Commissie over de BIK en over de leidraad met betrekking tot desinvesteringen; Novelle Belastingplan 2021

  De commissie besluit de brief van 12 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen en de nog in de registratie in te voeren toezeggingen als openstaand te beschouwen.

  3.
  Peer review Algemene Rekenkamer

  De commissie neemt kennis van de Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer, die op 25 januari 2021 in afschrift aan de Eerste Kamer zijn aangeboden. De commissie spreekt de wens uit om over deze uitkomsten in gesprek te gaan met de Algemene Rekenkamer.

  4.
  21.501-07 EK, CR

  De commissie besluit de brief van 5 februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

  5.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de digitale heffing en de voltooiing van de Bankenunie als prioriteiten te selecteren uit het Europees Werkprogramma 2021.

  6.
  Terugkoppeling digitale Europese Parlementaire week 22 februari 2021

  De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de volgende commissievergadering.

 • Commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  EU-China investeringsakkoord

  De commissie besluit om op dit moment niet in schriftelijk overleg te treden met de regering over het beginselovereenkomst over de investeringen tussen EU en China. De commissie besluit daarbij om de ontwikkelingen ten aanzien van dit dossier te blijven volgen, zodat mogelijk in een later stadium tot behandeling kan worden overgegaan.

  2.
  COM(2021)66 - Commissiemededeling inzake herziening handelsbeleid

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten, alvorens deze commissiemededeling opnieuw te agenderen.

  3.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit geen nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie, en te bezien, op basis van de wekelijkse lijst van nieuwe COM-voorstellen, of er voorstellen zijn die zij in behandeling wil nemen.

 • Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  video-vergadering 15.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  Toezegging Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (T02174)

  Brief van 19 februari 2021 van de minister voor MZS en evaluatie Wkkgz (32402, AC en bijlage)

  De commissie besluit dit onderwerp na ontvangst van de kabinetsreactie opnieuw te agenderen en voorafgaand daaraan nogmaals over het evaluatierapport te spreken, bij voorkeur op 23 of 30 maart 2021.

  2.
  Commissiemededeling Europees kankerbestrijdingsplan (COM (2021) 44)

  De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens te besluiten over het in behandeling nemen van het voorstel.

  3.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de volgende voorstellen als prioritair voor te dragen: Biomedisch onderzoek en biomedische ontwikkeling in Europa (31); Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (32); Rechten van kinderen (38) en EU-strategie voor personen met een handicap (44).

 • Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 16.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35629

  Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  28694

  Brief van de staatssecretaris van I&W over het voorgenomen ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik; Verpakkingsbeleid

  De commissie besluit de brief van 12 februari 2021 (28694, A) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  Lelystad Airport

  Brief van de minister van I&W over de verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport (VVR); Luchtvaartbeleid

  De commissie besluit de behandeling van de brief van 16 februari 2021 (31936, X) aan te houden in afwachting van de verdere behandeling van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad (31936, E) in de Tweede Kamer.

  4.
  Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

  Brief van de minister van I&W ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

  Alvorens de brief van 16 februari 2021 (31936, Y) in behandeling te nemen, verzoekt de commissie de griffie de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer na te gaan. Daarnaast verzoekt de commissie de griffie navraag te doen bij het ministerie van I&W waarom dit ontwerpbesluit als spoedeisend wordt aangemerkt.

  5.
  Geldigheidsduur rijbewijzen, medische keuringen en situatie bij het CBR

  De commissie besluit op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van I&W.

  6.
  Vaststelling Afvalpreventieprogramma Nederland

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van I&W van 18 februari 2021 (30872, J) voor kennisgeving aan te nemen.

  7.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de volgende nieuwe prioriteit te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie.

  Uit Annex I:
  1. Pakket Fit for 55 (samen met EZK/LNV)

  8.
  Mededelingen en informatie

  De commissie verzoekt, op voorstel van het lid Rietkerk (CDA), de griffie navraag te doen bij het ministerie van I&W wanneer de Kamer de beantwoording van nadere vragen over de VTH-uitvoeringsagenda kan verwachten, nu op 11 februari 2021 een uitstelbrief door de staatssecretaris van I&W is verzonden.

  9.
  Rondvraag

  - Het lid Kluit (GroenLinks) maakt de commissie erop attent dat in de Tweede Kamer mogelijk een motie wordt ingediend over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet.

  - De commissie besluit, in afwachting van nadere informatie over de stand zaken van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, op 2 maart 2021 de actuele stand van zaken en de tot dan toe ontvangen informatie te bespreken en besluit dat desgewenst inbreng geleverd kan worden voor (nader) schriftelijk overleg.

  - De commissie verzoekt de griffie, op voorstel van het lid Kluit (GroenLinks), de toezeggingen die de minister van BZK heeft gedaan bij de plenaire beraadslaging over het inwerkingtredings-KB betreffende de Omgevingswet, d.d. 13 januari 2021, te registreren voor 2 maart 2021.

 • Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
  video-vergadering 17.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35669

  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fracties van D66 (Moonen) en SP (Kox).

  2.
  35010, O

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de voortgang van de hersteloperatie kindgebonden budget; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  De commissie besluit de brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de voortgang van de hersteloperatie kindgebonden budget (35010, O) voor kennisgeving aan te nemen.

  3.
  35542, I

  Toezegging De Kamer te informeren reactie Europese Commissie over standpunt Tozo-uitkering (35.542); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Europese dimensie van de Tozo-uitkering in het kader van de vrijheid van vestiging; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

  De commissie besluit op 2 maart 2021 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van het verslag nader schriftelijk overleg (35542, I). De commissie besluit voorts om toezegging T03011 als openstaand te blijven beschouwen.

  4.
  35.542

  De commissie besluit:
  - toezegging T03064 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 juli 2021;
  - toezegging T03065 als openstaand te blijven beschouwen;
  - toezegging T03066 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van de beantwoording van de commissiebrede vragen van 27 januari jl.;
  - toezegging T03067 als openstaand te blijven beschouwen in afwachting van een te verwachten tweede monitoringsbrief en de deadline te verschuiven naar 1 mei 2021; en,
  - toezegging T03068 als voldaan te beschouwen.

  5.
  Mondeling overleg over het nieuwe pensioenstelsel op 9 maart 2021

  De commissie inventariseert de gespreksonderwerpen ten behoeve van het mondeling overleg met de minister van SZW d.d. 9 maart 2021 over het nieuwe pensioenstelsel. De commissie komt 2 maart a.s. nog eens terug op de voorbereiding van het mondeling overleg.

  6.
  35.639, B

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie; EU-voorstel: Richtlijn toereikende minimumlonen in de EU

  De commissie neemt het verslag nader schriftelijk overleg (35639, B) voor kennisgeving aan en maakt kenbaar graag de aan de regering toegezegde opinie van de Juridische Dienst van de Raad (JDR) te ontvangen.

  7.
  21.501-31 EK, AF

  Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde agenda informele Raad WSBVC van 22 februari 2021; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie neemt de geannoteerde agenda informele WSBVC-Raad (21501-31, AF) voor kennisgeving aan.

  8.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit geen voorstellen, die het werkterrein van de commissie SZW raken, als prioritair voor te dragen.

 • Commissie voor Europese Zaken (EUZA)
  video-vergadering 17.15 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  31585, H

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie; Goedkeuring Verdrag tot herziening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  2.
  35ste COSAC-Questionnaire

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide beantwoording van de 35ste COSAC-questionnaire.

  3.
  35 403, G

  Motie van het lid Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G); Staat van de Europese Unie 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake wijziging Raadsmandaat Conferentie over de Toekomst van Europa; Conferentie over de Toekomst van Europa

  De commissie besluit om door middel van een commissiebrief in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de brief inzake uitvoering motie Koole c.s. over een publieksdiscussie over de toekomst van Europa (35403, G).

  4.
  Informeel videogesprek met Eurocommissaris Kyriakides, 8 februari 2021

  Videogesprekken in COSAC-verband

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  5.
  Behandeling dossier EU-VK in de Eerste Kamer

  De commissie besluit als volgt: Aangezien het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2020 als derde land moet worden aangemerkt en ook de overgangsperiode op 1 januari 2021 is verlopen, wordt de commissie BDO betrokken bij de parlementaire behandeling van de betrekkingen van de EU met het VK. De voortgang in de betrekking tot de relatie EU-VK zal vanaf nu in de commissies EUZA en BDO apart via de Mededelingen worden opgevolgd. Mocht(en) een of beide commissie(s) behoefte gevoelen aan (schriftelijk) overleg met de regering, dan zal hiertoe een gecombineerde vergadering voor worden uitgeschreven. Deze werkwijze wordt na een jaar opnieuw geëvalueerd.

  6.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie stelt de Kamer voor het volgende onderwerp als prioriteit te selecteren uit het Werkprogramma van de Europese Commissie:
  42: Transparantie- en democratiepakket

  7.
  21.501-02 EK 21.501-02 / 21.501-20, CK

  Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferenties Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en Europese Raad van 25 en 26 februari 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de videoconferenties van de Raad Algemene Zaken van 23 februari 2021 en van de Europese Raad van 25 en 26 februari 2021.

  8.
  Rondvraag

  Naar aanleiding van een opmerking van het lid Backer (D66) besluit de commissie om bij een volgende vergadering een mondelinge terugkoppeling van het lid Backer over zijn deelname aan de Europese Parlementaire Week te agenderen.

 • Commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
  video-vergadering 17.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35712

  Incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

  2.
  35420, AD

  Brief van de staatssecretaris van BZK inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0); Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit de brief inzake het noodpakket 4.0 voor Caribisch Nederland (35420, AD) voor kennisgeving aan te nemen en dit desgewenst te betrekken bij het komende debat Koninkrijksrelaties.

  3.
  Voorbespreking debat Koninkrijksrelaties d.d. 2 maart 2021 (o.v.)

  Met oog voor de hoeveelheid wetgeving die op korte termijn plenair moet worden behandeld, besluit de commissie de Kamervoorzitter voor te stellen het debat Koninkrijksrelaties opnieuw uit te stellen. Wél is het voorstel van de commissie dat het plenaire debat dan doorgang kan vinden op dinsdag 6 april 2021. De woordvoerders is in overweging gegeven te focussen op de actualiteit en zich te verbinden aan een spreektijd van 10 minuten of minder in eerste termijn.

 • Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35488

  Initiatiefvoorstel-Nijboer Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

  De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling. Gelet op het belang van duidelijkheid voor de huurders stelt de commissie voor dat de plenaire behandeling zo spoedig mogelijk door de Kamervoorzitter wordt geagendeerd.

  2.
  EK 32.847, R

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woonkansen in het middensegment; Integrale visie op de woningmarkt

  De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over woonkansen in het middensegment (32.847, R) te betrekken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 35488.

  3.
  35347, L - Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over geschikte woningen voor ouderen

  Brief van de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2021 (35347 / 35570 VII, R)

  De commissie besluit dat op 9 maart 2021 desgewenst inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg met de regering.

  4.
  35620

  Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

  De commissie verzoekt de staf navraag te doen naar de uiterst mogelijke datum van plenaire afhandeling rekening houdend met eventuele herindelingsverkiezingen en besluit in afwachting hiervan het agendapunt aan te houden tot 2 maart 2021.

  5.
  35621

  Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

  De commissie verzoekt de staf navraag te doen naar de uiterst mogelijke datum van plenaire afhandeling rekening houdend met eventuele herindelingsverkiezingen en besluit in afwachting hiervan het agendapunt aan te houden tot 2 maart 2021.

  6.
  35622

  Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

  De commissie verzoekt de staf navraag te doen naar de uiterst mogelijke datum van plenaire afhandeling rekening houdend met eventuele herindelingsverkiezingen en besluit in afwachting hiervan het agendapunt aan te houden tot 2 maart 2021.

  7.
  35623

  Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

  De commissie verzoekt de staf navraag te doen naar de uiterst mogelijke datum van plenaire afhandeling rekening houdend met eventuele herindelingsverkiezingen en besluit in afwachting hiervan het agendapunt aan te houden tot 2 maart 2021.

  8.
  35654, L

  Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing; Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19

  De commissie besluit de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing (35654, L) voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de voor eind februari 2021 toegezegde brief over de voortgang.

  9.
  34972

  Wet digitale overheid

  De commissie besluit op 23 maart 2021 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor het nader voorlopig verslag. Daarin zal ook een commissievraag worden opgenomen hoe de regering aankijkt tegen de plenaire behandeling van wetsvoorstel 34972 Wdo in relatie tot de in de memorie van antwoord aangekondigde wetswijzigingen.

  10.
  34972 (Voorhang ontwerpbesluit Identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo)

  Brief van de staatssecretaris van BZK van 9 februari 2021 ter aanbieding van het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo; Wet digitale overheid

  De commissie besluit om de voorhangtermijn te stuiten en stelt de conceptbrief ongewijzigd vast. Zij houdt eveneens vast aan de eerdere stuiting van de voorhangen van het Besluit digitale overheid en het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en geeft derhalve geen gehoor aan het verzoek van de staatssecretaris van BZK in te stemmen met het aanbieden van beide voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

  11.
  Toezegging T01895 / 33797, X

  Toezegging Beslissingen inzake verlenging melden aan de Kamer (33.797)

  De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing (EK 33.797, X) in schriftelijk overleg te treden. De inbrengdatum wordt gesteld op 9 maart 2021.

  12.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie stelt de Kamer voor het volgende onderwerp als prioriteit te selecteren uit het Werkprogramma van de Europese Commissie:
  8: Een betrouwbare en beveiligde Europese e-ID

  13.
  Mededelingen en informatie

  De commissie besluit om de brief met bijlagen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 februari 2021 inzake Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en proefprojecten te agenderen voor de commissievergadering van 2 maart 2021. De staf neemt terzake reeds contact op met het ministerie.

 • Commissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)
  video-vergadering 18.00 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35256

  Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

  De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

 • Commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)
  video-vergadering 18.05 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1.
  35528

  Wet uitbreiding taakstrafverbod

  De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 30 maart 2021 te houden.

  2.
  35535

  Herimplementatie kaderbesluit Europees aanhoudingsbevel

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  3.
  35686

  Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  4.
  35689

  Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

  De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

  5.
  35355

  In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

  Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Doornhof), GroenLinks (Veldhoen), D66 (Dittrich), PvdA (Recourt) en ChristenUnie (Bikker).

  6.
  35349

  Wet uitbreiding slachtofferrechten

  De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nog nader te bepalen datum.

  7.
  34775 VI / 34359, AY

  Op verzoek van het lid Bikker (ChristenUnie) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en op 2 maart 2021 opnieuw te agenderen.

  8.
  T02759

  Toezegging In het onderzoek naar een breder draagvlak van het huidige alimentatiestelsel ingaan op de positie van samenwonenden (34.231)

  Op verzoek van het lid Recourt (PvdA) besluit de commissie dit agendapunt aan te houden en op 2 maart 2021 opnieuw te agenderen.

  9.
  E200014 - Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie

  De commissie besluit de volgende nieuwe prioriteiten te selecteren uit het Werkprogramma 2021 van de Europese Commissie.

  Uit Annex I:
  6. Datapakket
  35. Follow-up van de EU-veiligheidsstrategie
  44. EU-strategie voor personen met een handicap

  10.
  Mededelingen en informatie

  De commissievoorzitter brengt in herinnering dat de deskundigenbijeenkomst over het initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35 296) plaatsvindt op 9 maart 2021 (qua tijdvak af te stemmen op de plenaire debatten van die dag).