Commissies op maandag 28 november 2022Besluitpunten uitklappenBesluitpunten inklappen

 • 18.30 uur
   Besluitpunten tonen Besluitpunten sluiten

  1. Doorloop hoofdstukken III en IV (vervolg)

  De commissie bespreekt het restant van de concepthoofdstukken III en IV en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 38: ongewijzigd
  Artikel 39: ongewijzigd
  Artikel 40: ongewijzigd
  Artikel 41: ongewijzigd
  Artikel 42: ongewijzigd
  Artikel 43: ongewijzigd
  Artikel 44: ongewijzigd
  Artikel 45: ongewijzigd
  Artikel 46: ongewijzigd
  Artikel 47: met verduidelijking dat het 'samenvoegen' van vragen ziet op het 'groeperen' ervan
  Artikel 48: ongewijzigd

  De commissie stemt verder in met het schrappen van een aantal artikelen uit de huidige hoofdstukken III en IV.

  Bij opname in de geconsolideerde conceptversie van het nieuwe Reglement worden bovengenoemde artikelen vernummerd om weer correct bij de voorgaande artikelen aan te sluiten.

  2. Aanvuldocument voorstel herziening Reglement van Orde (geconsolideerde versie) [niet afgerond]

  De commissie stemt in met de geconsolideerde versie en de toelichting daarop.

  3. Doorloop hoofdstukken V en VI [niet afgerond]

  De commissie bespreekt de concepthoofdstukken V en VI en keurt de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 45: ongewijzigd
  Artikel 46: met de toevoeging dat de plenaire behandeling van een wetsvoorstel reeds plaatsvindt wanneer één of meer leden dit wensen
  Artikel 47: het eerste en tweede lid, waarbij de discussie over het derde lid (codificatie APB en AFB) wordt aangehouden. Het beslechten van deze discussie kan tevens gevolgen hebben voor codificatie van de AEB

  De commissie besluit de discussie over artikel 48 (quorum) later voort te zetten en de staf te verzoeken een aantal scenario's op een rijtje te zetten, waaronder een scenario met een digitaal quorum.

  Vervolgens keurt de commissie de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 49: ongewijzigd
  Artikel 50: ongewijzigd
  Artikel 51: ongewijzigd
  Artikel 52: met toevoeging van een grondslag voor richtlijnen voor journalisten
  Artikel 53: ongewijzigd

  De commissie heeft geen behoefte aan artikel 54 over de lijst met ingekomen stukken.

  Vervolgens keurt de commissie de volgende artikelen (nieuw) goed:

  Artikel 55: ongewijzigd
  Artikel 56: ongewijzigd
  Artikel 57: met een toevoeging over vervanging van de Voorzitter
  Artikel 58: ongewijzigd
  Artikel 59: ongewijzigd
  Artikel 60: ongewijzigd
  Artikel 61: ongewijzigd
  Artikel 62: ongewijzigd
  Artikel 63: ongewijzigd

  Bij opname in de geconsolideerde conceptversie van het nieuwe Reglement worden bovengenoemde artikelen vernummerd om weer correct bij de voorgaande artikelen aan te sluiten.

  De staf wordt gevraagd navraag te doen waar de Tweede Kamer regels voor het werken van de pers in het Kamergebouw heeft vastgelegd.

  4. Mededelingen en informatie [niet afgerond]

  De commissie neemt kennis van het Inspiratiedocument Taken en taakopvatting Eerste Kamer. Het lid Backer (D66) heeft schriftelijk een opmerking ingebracht bij een passage over het al dan niet opnemen van de toets op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in het Reglement.