Commissies op dinsdag 9 juli 2024  Alle besluitpunten uitklappen Alle besluitpunten inklappen

 • 12.45 uur
 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31568, W

  Brief van de staatssecretaris van BZK over verlenging samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken en aanbieding 47ste voortgangsrapportage Sint Maarten; Staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk; Toezegging De Eerste Kamer zal tweemaal per jaar geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten' (32.213 (R1903)

  De commissie besluit de 47ste voortgangsrapportage Sint Maarten (31568, W) voor kennisgeving aan te nemen.

  2. CLIX, B

  Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK over werkbezoek aan Caribisch deel Koninkrijk van 9 tot en met 20 februari 2024; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk februari 2024

  De commissie besluit:
  - tot een brainstorm binnen de commissie teneinde de mogelijkheid van gezamenlijke speerpunten te onderzoeken, en
  - de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, dhr. Szabo, uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek en dit gesprek eind september/begin oktober in te plannen;

  De commissie wacht de toezending van de in het verslag schriftelijk overleg door de regering toegezegde informatie inzake EU-subsidies voor de Caribische delen van het Koninkrijk, die door de regering is opgevraagd bij de Europese Commissie, met belangstelling af.

  3. 36410 IV, H

  Brief van staatssecretaris van BZK over diverse onderwerpen Koninkrijksrelaties; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024

  De commissie besluit toezeggingen T02536 en T03728 als voldaan te beschouwen en de afschriftbrief (36410 IV, H) voor kennisgeving aan te nemen.

 • 14.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36159

  Tegengaan productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen en enkele andere wijzigingen

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Van Gurp), D66 (Moonen) en Volt (Perin-Gopie) gezamenlijk en de fracties van de PvdD (Nicolaï) en JA21 (Baumgarten).

  2. 36403

  Regeling van nicotineproducten zonder tabak en nicotineapparaten

  Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Van Gurp), SP (Van Aelst-den Uijl) en PvdD (Koffeman) gezamenlijk.

  3. Voortgang preventieaanpak leefstijl

  Verslag nader schriftelijk overleg (32793, G)

  De commissie stemt in met de vaststelling van twee (gelijkluidende) commissiebrieven aan de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport en de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, met daarin het verzoek de Kamer ten aanzien van de uitvoering van de moties Visseren-Hamakers c.s. (36418, W en X) en Koffeman c.s. (36410, F) te informeren over zowel de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling als over het beoogde tijdpad.

  4. Uitwerking en inwerkingtreding Wet integrale suïcidepreventie

  Brief van de staatssecretaris van VWS van 28 juni 2024 (35754, C)

  De commissie stemt in met de vaststelling van de commissiebrief aan de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport met daarin het verzoek de Eerste Kamer op gelijke wijze als de Tweede Kamer te informeren over de uitwerking van de structurele financiële dekking, de uitvoerbaarheid van de wet voor gemeenten en over de uitkomsten van de uitvoeringstoets.

  5. Toezegging T03611 - Resultaten verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wet publieke gezondheid

  Afschrift van brief van de minister voor Medische Zorg van 28 juni 2024 aan de Tweede Kamer inzake verkenning aanvullende bevoegdheidsgrondslagen Wet publieke gezondheid (36194, AE)

  De commissie besluit eerst de behandeling van de brief in de Tweede Kamer af te wachten (TK 36194, 43, voorzien op 4 september 2024) en vervolgens opnieuw voor inbreng te agenderen.

 • 14.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36550 IX

  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (Voorjaarsnota)

  De commissie meldt het wetsvoorstel (36550 IX) aan voor plenaire beraadslaging op dinsdag 9 juli 2024.

  2. 36410, L

  Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport grenseffecten en pakjesraaponderzoek; Miljoenennota 2024

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de leden van de BBB-fractie (Heijnen) en de leden van de fracties van het CDA (Bovens) en OPNL (Van der Goot) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. Datum Algemene financiële beschouwingen + behandelschema Belastingplan 2025

  De commissie besluit de Kamervoorzitter voor te stellen de Algemene Financiële Beschouwingen te houden op dinsdag 19 november 2024.
  Voorts stemt de commissie in met de indicatieve planning voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2025. Daarbij wil de commissie de mogelijkheid open houden om, indien mogelijk, de technische briefing op dinsdag 19 november te houden.

  Het indicatieve schema is als volgt:
  13 september: verstrekking pakket belastingplan 2025 wordt onder embargo (gelijktijdig aan TK en EK)
  17 september: Prinsjesdag
  14 november: Pakket Belastingplan 2025 na stemming TK toegezonden aan EK.
  maandag 18 november: technische briefing
  dinsdag 26 november: inbreng verslag
  vrijdag 29 november: ontvangst nota naar aanleiding van het verslag
  dinsdag 3 december: (eventueel) inbreng voor tweede verslag
  vrijdag 6 december: (eventueel) ontvangst nota naar aanleiding van het tweede verslag (en daarbij gereed geacht voor plenaire behandeling)
  maandag 9 en dinsdag 10 december: plenaire behandeling
  dinsdag 17 december: stemmingen.

  4. IPC SECG 3-4 oktober 2024

  De leden Crone (GroenLinks-PvdA) (onder voorbehoud) en Van Rooijen (50PLUS) hebben interesse in deelname in de IPC SECG. Andere leden die willen deelnemen kunnen zich melden bij de griffie tot en met dinsdag 10 september 2024.

 • 14.50 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 28165, AQ

  Brief van de minister van Financiën over reactie op vragen principebesluit van Gasunie om deelname Duits waterstofnetwerk vertrouwelijke ter inzage; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

  Naar aanleiding van de beantwoording van de minister van Financiën van 2 juli 2024 heeft de commissie, op verzoek van de BBB (Kroon) en JA21 (Baumgarten), besloten hierover in vertrouwelijk mondeling overleg te treden met de minister.

  Vanwege de kabinetswissel verzoekt de commissie de griffie om de nieuwe bewindspersonen van Financiën uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek en aansluitend hieraan dit vertrouwelijke overleg te houden met alleen de minister. De commissie geeft aan tijdens het vertrouwelijk overleg ook te willen spreken over de laatste stand van zaken rondom TenneT. Op verzoek van de commissie zal de griffie voorafgaand inventariseren welke onderwerpen de commissie tijdens het kennismakingsgesprek wenst te bespreken met de bewindspersonen.

  2. Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024

  Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juli 2024; Raad voor Economische en Financiële Zaken

  De commissie heeft de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juli 2024 voor kennisgeving aangenomen.

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36410 XV, P

  Brief van de minister voor APP over de derde voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

  De commissie besluit eerst de beantwoording van de vragen over de tweede voortgangsrapportage (36410 XV, J) af te wachten en deze vervolgens gezamenlijk met de brief van toenmalig minister voor APP over de derde voortgangsrapportage Aanpak geldzorgen, armoede en schulden in de commissie (36410 XV, P) te bespreken.

  2. T02975 & 35420, CI

  Toezegging Uitkeringen aan reeds failliet verklaarde bedrijven betrekken bij de eindevaluatie van de NOW-regeling (35.438); Brief van de minister van SZW over de evaluatie en stand van zaken van de NOW; Noodpakket banen en economie

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de commissievergadering op 10 september 2024.

  3. 21.501-31, BY

  Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda Formele Raad WSB van 16 juli 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van toenmalig minister van SZW over de geannoteerde agenda voor de Formele Raad WSBVC van 16 juli 2024 (21.501-31, BY) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. 21501-31, BZ

  Brief van de minister van SZW over verslag van de Formele Raad WSB van 20 juni 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

  De commissie besluit de brief van toenmalig minister van SZW over het verslag van de Formele Raad WSBVC van 20 juni 2024 (21.501-31, BZ) voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Voorstel werkbezoek SVB

  De commissie besluit het werkbezoek aan de SVB te laten plaatsvinden op maandagmiddag 21 oktober 2024 in Utrecht. De commissie stemt in met de door de SVB voorgestelde opzet en verzoekt de staf met de SVB verder het conceptprogramma uit te werken ter bespreking in een commissievergadering in september 2024.

  6. Kennismakingsgesprek Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

  De commissie besluit:
  - het kennismakingsgesprek met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme te laten plaatsvinden op dinsdag 5 november 2024;
  - ter voorbereiding op het gesprek tijdens een commissievergadering in september vragen/thema's te inventariseren.

  7. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit naar aanleiding van het overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving van 5 juli 2024 op verzoek van het lid Van Wijk (BBB) het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het verhogen van de kwaliteit van de gastouderopvang (31322, H) direct voor inbreng te agenderen. Dit in verband met het aflopen van de voorhangprocedure op 12 juli 2024. Inbreng wordt heden geleverd door de fractie van de BBB (Van Wijk).

 • 15.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. Jaarverslag 2023 Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA

  Brief van de minister van LNV van 24 juni 2024 (33835, C)

  De commissie:
  - besluit naar aanleiding van de brief van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 juni 2024 en de daarin aangeboden jaarrapportage van de NVWA (33835, C) op 10 september 2024 gelegenheid te geven tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg en
  - geeft te kennen dat zij graag een (werk)bezoek aan de NVWA zou willen afleggen en doet het verzoek aan de griffie een en ander in gang te zetten en de commissie na het reces over de voortgang te informeren.

  2. Ontvangst PS en GS Utrecht en Noord-Holland in de Eerste Kamer op donderdag 26 september 2024

  De leden Kluit (GroenLinks-PvdA) en Dessing (FVD) verklaren zich bereid bij de ontvangst van de Commissarissen van de Koning en de Provinciale- en Gedeputeerde Statenleden van de provincies Noord-Holland en Utrecht op 26 september 2024 eventueel als coreferent op te treden voor het onderwerp Transitie landelijk gebied.

  3. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit de ‘Rapportage Nederlands mestbeleid 2023’ en het RIVM-rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2022' (33037, AV) te agenderen op de commissievergadering van 10 september 2024 teneinde te bezien wat de stand van zaken is met betrekking tot deze rapportages in de Tweede Kamer en op welke wijze de commissie wil omgaan met deze rapportages.

 • 15.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36285

  Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

  Inbreng voor het tweede verslag wordt vandaag geleverd door de fractie van BBB (van Langen-Visbeek).

  2. Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over gasleveringszekerheid in de EU (09/2024)

  Het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over gasleveringszekerheid in de EU wordt voor kennisgeving aangenomen.

  3. 36.378

  Energiewet

  De commissie wenst op 10 september 2024 een deskundigenbijeenkomst te houden over het Wetsvoorstel Energiewet.

  De commissie besluit om de voorbereiding van de deskundigenbijeenkomst in handen te leggen van de leden Panman (BBB), Crone (GroenLinks-PvdA) en Aerdts (D66). Deze leden kunnen namens de commissie besluiten over de thema's en omvang van het programma en de uit te nodigen sprekers.

  De commissie heeft ter suggestie aan de leden die de deskundigenbijeenkomst zullen voorbereiden een aantal thema's meegegeven. Deze thema's zijn: toekomstverwachtingen energiemarkt, algemeen juridisch kader en toezicht, energiegemeenschappen, energie-infrastructuur, energiearmoede, blik van buiten Nederland, energiebesparing, kernenergie en marktwerking.

  Inbreng voor het verslag bij het wetsvoorstel wordt geleverd op 24 september 2024.

  4. Mededelingen en informatie

  De commissie stelt voor dat het lid Van Langen-Visbeek (BBB) op donderdag 26 september 2024 als coreferent deelneemt aan het debat in het kader van het bezoek van de provincies Utrecht en Noord-Holland aan de Eerste Kamer.

  Naar aanleiding van een vraag van het lid Van Langen-Visbeek (BBB) besluit de commissie om vandaag, 9 juli 2024, een tweede commissievergadering EZK uit te schrijven over de brief van de (voormalige) minister voor Rechtsbescherming van 12 juni 2024 over het Ontwerpbesluit Implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering (26485, B / nr. 437).

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. CXLVII, H en T03661

  Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming; Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid; Toezegging Cultuur en ethiek worden als onderwerpen bespreekbaar gemaakt bij AI-gebruik binnen de overheid (CXLVII)

  De commissie besluit:
  - toezegging T03661 als voldaan aan te merken en
  - de uitvoeringsstatus van de Motie-Verkerk (ChristenUnie) c.s. over wetgeving ter verbetering van de democratische controle op algoritmische besluitvorming (CXLVII, H) als uitgevoerd te beschouwen.

  2. CXLVII, R

  Verslag van een schriftelijk overleg over de resultaten en vervolgstappen inzake de werkwijze van het wetgevingsproces in geval van wetgeving die door of met behulp van algoritmen wordt uitgevoerd; Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid

  De commissie besluit n.a.v. de brief van toenmalig staatssecretaris van BZK van 28 juni 2024 (CXLKVII, R):
  - op 10 september 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering;
  - de uitvoeringsstatus van de Motie-Veldhoen (GroenLinks-PvdA) c.s. over codering van algoritmen binnen het wetgevingsproces (CXLVII, F) ongewijzigd te laten.

  3. E240008

  Pakket betreffende het stimuleren van start-ups en innovatie op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie

  De commissie besluit de brief van toenmalig minister van EZK van 4 juni 2024 (opgenomen in kamerstuk 36543, C) voor kennisgeving aan te nemen.

  4. Commissiebrief inzake uitvoering van de motie-Fiers c.s. (36.382, D)

  De commissie stemt in met de voorgelegde conceptcommissiebrief aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering inzake de motie van het lid Fiers c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste Kamer (36382, D).

  5. Mededelingen en informatie

  Het lid Belhirch (D66) spreekt de wens uit om op korte termijn een kennismakingsgesprek te voeren met de nieuwe staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering.

 • 15.30 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 31936, AZ

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

  De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot 24 september 2024, zodat de Kamer eerst kennis kan nemen van de (eventuele) plannen van het nieuwe kabinet aangaande dit radarstation.
  De commissies verzoeken de griffie tegen de achtergrond van de doorlopen behandeling in de commissies, een voorstel te doen voor de verdere behandeling van dit voorstel.

 • 15.40 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. E220014

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over kabinetsappreciatie voorstel voor verlenging Verordening tijdelijke liberalisering handel tussen de EU en Oekraïne; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)

  Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  2. 23432, A & B

  Brief van de ministers van BuZa, van Defensie en voor BHenO over aanvullende humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; Brief van de minister van BuZa over humanitaire hulp aan Gaza via airdrops; De situatie in het Midden-Oosten

  Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van BBB (Marquart Scholtz) en de SP (Van Apeldoorn). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  3. 36200 V, J & L

  Gewijzigde motie-Karimi (GroenLinks-PvdA) c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de uitvoering van de motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

  De commissie besluit, op verzoek van het lid Karimi (GL-PvdA), dit agendapunt aan te houden tot 10 september 2024.

  4. T03902

  De commissie besluit de toezegging vast te stellen en de status van de toezegging op openstaand te laten staan. Op verzoek van het lid Nicolai (PvdD) besluit de commissie inbreng te leveren op 10 september 2024 voor nader schriftelijk overleg om nader in te gaan op de invulling van de toezegging.

  5. GBVB/GVDB-conferentie te Boedapest

  De commissie geeft een aantal punten mee dat de delegatie namens de commissie in zou kunnen brengen tijdens de GBVB/GVDB-conferentie te Boedapest van 9-10 september 2024.

  6. Terugkoppeling jaarlijkse vergadering OVSE PA

  Door de afwezigheid van de leden van die hebben deelgenomen aan de jaarvergadering van de OVSE PA wegens deelname aan plenair debat, verwijst de commissievoorzitter naar het verslag over deze bijeenkomst dat is geplaatst op de website.

  7. Mededelingen en informatie

  De commissie geeft aan zo snel mogelijk kennismakingsgesprekken met de nieuwe bewindslieden van de ministeries Buitenlandse Zaken en Defensie in te willen plannen.

 • technische briefing 16.00 uur
  (Geen besluitpunten)
 • 16.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. PACE sessie 24- 28 juni 2024

  Vervangend delegatieleider Vogels (VVD) en het delegatielid Bovens (CDA) doen mondeling verslag van de plenaire PACE-sessie, gehouden op 24- 28 juni jl. te Straatsburg.

  2. COSAC Voorzittersbijeenkomst 28-29 juli 2024

  De commissie stemt in met de ambtelijk voorbereide annotaties voor de COSAC Voorzittersbijeenkomst van 28-29 juli 2024 en geeft de ondervoorzitter van de commissie, Dessing (FVD), de ruimte om tijdens de bijeenkomst te handelen naar bevind van zaken.

  3. 21.501-20; 21.501-02

  Brief van de minister van BuZa over verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 25 juni 2024 (21.501-02,GL) en het verslag van de Europese Raad van 27 en 28 juni 2024 (21.501-20, DZ).

  4. Mededelingen en informatie

  De staf wordt verzocht om de beschikbaarheid van de minister van Buitenlandse Zaken te polsen voor een mondeling overleg in november of begin december over het voorgenomen beleid voor Europese Zaken.

 • 17.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36195, J

  Brief van de minister van BZK over voortgang hospitaverhuur; Initiatiefvoorstel-Nijboer en Grinwis Wet vaste huurcontracten

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

  2. 36.067 / 28.479, BQ

  Brief van de minister van BZK over de pensioenen van politieke ambtsdragers in het nieuwe pensioenstelsel; Rechtspositie van politieke ambtsdragers

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

  3. T03362

  Toezegging Gefaseerde inwerkingtreding van de actieve openbaarmaking (33.328/35.112)

  De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de status van toezegging T03362 , thans "deels voldaan" ongewijzigd te handhaven.

  4. T03470

  Toezegging Diverse vragen van de heer Nicolaï (PvdD) (35.925 VI)

  De commissie besluit de status van toezegging T03470 als voldaan aan te merken en op 24 september 2024 gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

  5. Bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden

  De commissie besluit de conceptadviesaanvraag aan de ROB door te geleiden naar de plenaire vergadering van dinsdag 10 september 2024 ter vaststelling als hamerstuk.
  De commissie kan zich vinden in de constatering van de voorbereidingsgroep dat de invoeringstoets in voorkomende gevallen een bruikbaar instrument is om inzicht te verkrijgen of voldoende financiële middelen beschikbaar zijn die de uitvoerbaarheid van voorgenomen regeling op decentraal niveau moet borgen.

  6. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit - op verzoek van het lid Nicolai (PvdD) - de CTIVD toezichtsrapporten nrs. 77 en 78 in een volgende vergadering ter bespreking te agenderen.

 • 17.00 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 35.749

  Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 24 september 2024.

  2. 36.373, H / 19.637, M

  Gewijzigde motie-Van Meenen (D66) c.s. over een herziene inrichting van de asielprocedure en de asielketen; Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs; Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van de Tweede Kamerbrief over de actualisering uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen; Vreemdelingenbeleid

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen nadat het kennismakingsgesprek van de commissie met de minister van A en M heeft plaatsgevonden.

  3. T03851

  Toezegging Rapportage geweldsincidenten in AZC's (36.333)

  De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van J&V van 26 juni 2024 (36333/19637, M) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezegging T03851 als voldaan aan te merken.

  4. E240004

  Voorstel voor een Verordening betreffende de versterking van de politiële samenwerking met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van migrantensmokkel en mensenhandel

  De commissie besluit de bespreking van dit agendapunt aan te houden. Dit in afwachting van de beantwoording door de minister van A en M van de eerder bij brief van 9 april 2024 (kenmerk 174965U) aan de staatssecretaris van J&V gestelde vragen over dit verordeningsvoorstel.

  5. Commentaar commissie Meijers in reactie op het hoofdlijnenakkoord

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen nadat het regeerprogramma van het nieuwe kabinet is gepresenteerd.

 • 17.15 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 36375

  Implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid

  De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor stemming hedenavond.

  2. 36412

  Versterking toepassing profijtbeginsel bij de watersysteemheffing

  Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 10 september 2024.

  De commissie verzoekt de griffie de PowerPoint-presentatie van de technische briefing over het wetsvoorstel die eerder hedenmiddag over dit wetsvoorstel plaatsvond te verspreiden onder de commissieleden.

  3. 33118 / 34986, GB

  Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontwikkelingen in de implementatie van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

  De commissie besluit de brief van de minister van BZK van 25 juni 2024 (33118/34986, GB) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit de status van toezegging T03746 als "deels voldaan" en toezegging T03557 als "openstaand" te handhaven.

  4. Toezeggingen T03859 en T03860

  Toezegging Herziening lozingsvergunningen (36.410 XII); Toezegging PFAS-lozingen (36.410 XII)

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 25 juni 2024 (36410 XII, M) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit toezeggingen T03859 en T03860 als voldaan aan te merken.

  5. 29435, J

  Brief van de minister van BZK ter aanbieding van het Voorontwerp Nota Ruimte; Nota Ruimte

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer.

  6. 31936, BA

  Brief van de minister van I&W ter aanbieding van de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau'; Luchtvaartbeleid

  De commissie besluit n.a.v. de brief van de minister van I&W van 27 juni 2024 (31936, BA) om op 10 september 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met minister van I&W.

  7. Deskundigenbijeenkomsten Water

  De commissie bevestigt haar eerdere besluit tot het organiseren van een vierde deskundigenbijeenkomst over water met nog nader te bepalen deskundigen uit de uitvoeringspraktijk. De commissie stelt een werkgroep in bestaande uit de leden Van Langen-Visbeek (BBB), Thijssen (GroenLinks-PvdA) en Klip-Martin (VVD) die een voorstel zal opstellen en aan de commissie zal voorleggen.

  8. 32698, C

  Brief van de minister van I&W met kabinetsreactie op rapport Algemene Rekenkamer 'Voorbij de dijk: keuzes in het waterveiligheidsbeleid'; Hoogwaterbeschermingsprogramma

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer.

  9. 27625, H

  Brief van de minister van I&W ter aanbieding van 'De staat van ons water 2023'; Waterbeleid

  De commissie besluit het agendapunt aan te houden, in afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer en de Voortgangsbrief van de minister van I&W van 27 juni 2024 over het waterkwaliteitsbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de Tweede Kamer hierbij te betrekken. De commissie verzoekt de minister deze brief ook rechtstreeks aan de Eerste Kamer aan te bieden.

  10. 21501-33, M

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W naar aanleiding van een schriftelijk overleg van de Tweede Kamer over de Transportraad van 4 december 2023; Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

  N.a.v. de brief van de minister van I&W van 19 juni 2024 (21501-33, M) wordt inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister van I&W geleverd door de fractie van de BBB (Van Langen-Visbeek). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

  11. 21501-08, V

  Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van I&W over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 25 maart 2024; Milieuraad

  De commissie besluit de brief van de minister van I&W van 27 juni 2024 (21501-08, V) voor kennisgeving aan te nemen.

  12. 21501-08, W

  Brief van de ministers van I&W en voor K&E over verslag van de Milieuraad van 17 juni 2024; Milieuraad

  De commissie besluit n.a.v. het verslag van de Milieuraad van 17 juni jl. (21501-08, W) om op 24 september 2024 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met staatssecretaris van I&W.

  13. Mededelingen en informatie

  De commissie besluit het RLI-advies "Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving" op verzoek van het lid Thijssen (GroenLinks-PvdA) ter bespreking te agenderen op 10 september 2024.

 • 17.45 uur

  Besluitpunten tonenBesluitpunten sluiten

  1. 26485, B

  De commissie besluit op 10 september 2024 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg betreffende het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering. De commissie besluit tot het voornemen om in gesprek te gaan met de Europese Commissie over regeldruk voor het bedrijfsleven.