Stemmingen per vergaderdag
23 november 2021

 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (35.925, N)
 • Verworpen
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over het indexeren van pensioenen (35.925, L)
 • Verworpen
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een AOW duurtetoeslag (35.925, K)
 • Verworpen
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het aanpakken van de energiearmoede onder de laagste inkomens (35.925, I)
 • Verworpen
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over de NS-tarieven (35.925, J)
 • Verworpen
  Motie-Van Strien (PVV) c.s. over het stoppen van de massa-immigratie en het versneld afbouwen van de verhuurderheffing (35.925, H)
 • Aangenomen
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over het op korte termijn ontwikkelen van een herstelplan voor de culturele en creatieve sector (35.925, E)
 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) over de beleggingsvrijheid van pensioenfondsen (35.925, F)
 • Aangenomen
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over versterking van de aanpak van witwassen (35.925, D)
 • Aangenomen
  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (35.819)
  Hamerstuk

16 november 2021

 • Aangenomen
  Brief aan de Leden van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Tijdelijke regeling digitaal quorum 2021 (EK CXXXIX, I) (EK CXXXIX I)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)
 • Aangenomen
  Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (35.530)
  • aantekening gevraagd: SP, PvdD, PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Verlenging werkingsduur Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming (35.898)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Evenredigheidstoets bij verlies Nederlanderschap van rechtswege (35.859 (R2157))
  Hamerstuk

9 november 2021

 • Aangenomen
  Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (35.606)
 • Aangenomen
  Motie-Recourt (PvdA) c.s. over het weigeren van de afgifte van een verklaring omtrent gedrag door deskundigen (35.355, E)
 • Aangenomen
  In bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35.355)

2 november 2021

 • Aangenomen
  Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35.564)
 • Aangenomen
  Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra steun voor de culturele en creatieve makers in verband met COVID-19 (35.735)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 inzake extra middelen opschalen initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met COVID-19 (35.776)
  • aantekening gevraagd: PVV en Fractie-Otten
 • Aangenomen
  Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden (35.779)
  Hamerstuk

12 oktober 2021