Stemmingen per vergaderdag
18 mei 2021

 • Verworpen
  Motie-Koole (PvdA) c.s. over de versterking van de positie van de minister van BZK als hoeder van medeoverheden (35.570 VII, H)
 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over schrappen van de opschalingskorting en inzetten op de menselijke maat (35.570 VII, G)
 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over een andere verdeling van subsidies uit hoofde van de Wet financiering politieke partijen (35.570 VII, F)
 • Aangenomen
  Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten (35.597)
  Hamerstuk

11 mei 2021

 • Aangenomen
  Motie-Van Wely (Fractie-Nanninga) c.s. over opsporingsambtenaren in een handhavende rol voorzien van bodycams (34.641, O)
 • Verworpen
  Motie-Veldhoen (GroenLinks) c.s over voorhangprocedure bij Ambtsinstructie voor politie, Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren (34.641, K)
 • Aangenomen
  Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)
 • Verworpen
  Motie-Nicolaï (PvdD) c.s. over de mogelijkheid van beroep voor slachtoffers die geen lichamelijk letsel hebben opgelopen (34.641, N)
 • Aangenomen
  Motie-Dittrich (D66) c.s. over een systeem van onderzoek naar en beoordeling van de wijze waarop de politieambtenaar in concrete situaties onjuist heeft gehandeld (34.641, M)

20 april 2021


13 april 2021

 • Aangenomen
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)

6 april 2021

 • Verworpen
  Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklaren (35711)
 • Aangenomen
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Aangenomen
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Aangenomen
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)

30 maart 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod (35.296)
 • Aangenomen
  Motie-Van Dijk (SGP) over een nader onderzoek naar de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers van mensenhandel (34.091, M)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)
 • Aangenomen
  Implementatie gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid bestuurders (35.461)
 • Aangenomen
  Brief van de voorzitter van de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-raad aan de Voorzitter, houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de totstandkoming van de raadsbesluiten tot het niet maken van bezwaar tegen de toetreding van Costa Rica bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (HKBV) alsmede de ontwerp-note verbale van de late voorbehouden van Nicaragua bij het HKBV (EK 32.317 MB)
  Hamerstuk

23 maart 2021

 • Aangenomen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over onderzoek naar verruimen van schenking van ouders aan kinderen ten behoeve van een eigen woning (35.518, F)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het niet meer met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders (35.518, D)
 • Aangenomen
  Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet (35.518)