Stemmingen per vergaderdagToon stemmingen:


4 juni 2019 (vervolg)

 • rood kruisje
  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807)
 • rood kruisje
  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
 • groen vinkje
  Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (34.984)
 • groen vinkje
  Verbeteren patiëntgerichte zorg en opnemen wettelijke regeling voor inzagerecht medisch dossier van overleden patiënt (34.994)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Verwerking van persoonsgegevens van opvarenden van passagiersschepen (35.121)
  Hamerstuk

28 mei 2019


21 mei 2019

 • rood kruisje
  Motie-Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (EK 34.775, E)
 • groen vinkje
  Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie (34.231)
 • groen vinkje
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (EK CXXXIV B)
 • groen vinkje
  Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35.070)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Waarborgwet 20.. (35.075)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
  Hamerstuk
 • groen vinkje
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
  Hamerstuk

14 mei 2019

 • groen vinkje
  Het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)