Stemmingen per vergaderdag
26 januari 2021


19 januari 2021

 • Aangenomen
  Motie-Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over het keuzerecht voor een bedrag ineens (35.555, H)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening (35.463)
 • Aangenomen
  Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19 (35.627)
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba (35.641)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (najaarsnota) (35.650 VIII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 (najaarsnota) (35.650 XV)
  Hamerstuk

12 januari 2021

 • Verworpen
  Motie-Recourt (PvdA) over de bevordering van de eenheid van toepassing (35.695, F)
 • Aangenomen
  Motie-Nicolaï (PvdD) over toetsing of terecht een beroep kon worden gedaan op het vijfde lid van artikel 58p Wet publieke gezondheid (35.695, E)
 • Verworpen
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over toevoegen adequate "Noodrem-procedure" aan de governance van het Nationaal Groeifonds (35.570 XIX, G)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2021 (35.570 XIX)
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Alfred Arbouw (VVD), Annelien Bredenoord (D66), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Arda Gerkens (SP), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Esther-Mirjam Sent (PvdA), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Gerben Gerbrandy (OSF), Gom van Strien (PVV), Greet Prins-Modderaar (CDA), Henk Jan Meijer (VVD), Henk Pijlman (D66), Hugo Doornhof (CDA), Ilse Bezaan (PVV), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Maarten Verkerk (ChristenUnie), Margreet de Boer (GroenLinks), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Essers (CDA), Peter Schalk (SGP), Peter van der Voort (D66), Petra Stienen (D66), Pim van Ballekom (VVD), Ria Oomen-Ruijten (CDA), Rik Janssen (SP), Roel van Gurp (GroenLinks), Saskia Kluit (GroenLinks), Tanja Klip-Martin (VVD), Theo Rietkerk (CDA), Tineke Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Tiny Kox (SP), Ton Rombouts (CDA) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Bob van Pareren (Fractie-Van Pareren), Christine Teunissen (PvdD), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Berkhout (Fractie-Van Pareren), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Johan Dessing (FVD), Lennart van der Linden (Fractie-Van Pareren), Loek van Wely (Fractie-Van Pareren), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Van Pareren), Niko Koffeman (PvdD), Otto Hermans (Fractie-Van Pareren), Paul Frentrop (FVD), Peter Nicolaï (PvdD), Robert Baljeu (Fractie-Otten) en Toine Beukering (Fractie-Van Pareren)

8 januari 2021

 • Aangenomen
  Verduidelijking tijdelijke grondslag voor regels over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer (35.695)

15 december 2020

 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van de ontwikkeling van een Gemeenschappelijke Vreemdelingen Locatie (35.570 VI, F)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over niet instemmen met een nieuw migratiepact van de EU (35.570 VI, E)
 • Verworpen
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over afzien van een bestuursakkoord met de VNG (35.570 VI, D)
 • Verworpen
  Motie-Beukering (Fractie-Van Pareren) c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (35.570 X, D)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 (35.570 XVII)
 • Verworpen
  Motie-Kluit (GroenLinks) c.s. over dierenwelzijnscriteria onderdeel maken van de toekomstige ombouwregeling voor pelsdierhouderijen (35.633, F)
 • Verworpen
  Motie-Faber-van de Klashorst (PVV) c.s. over het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de locaties van de pelsdierhouderij (35.633, E)
 • Aangenomen
  Vijfde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19 (35.543)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tweede incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2020 inzake coronamaatregelen (35.544)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Derde incidentele suppletoire begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 inzake corona maatregelen (35.553)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en aanpassing van de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen (35.556)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2021 (35.570 IX)
 • Aangenomen
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.570 XVI)