Stemmingen per vergaderdag
19 februari 2021

 • Verworpen
  Het voorstel om de beraadslaging te schorsen in afwachting van de uitspraak in hoger beroep dat vandaag plaatsvindt
  • voor: Alexander van Hattem (PVV), Bob van Pareren (Fractie-Nanninga), Gom van Strien (PVV), Hugo Berkhout (Fractie-Nanninga), Ilse Bezaan (PVV), Lennart van der Linden (Fractie-Nanninga), Loek van Wely (Fractie-Nanninga), Marjolein Faber-Van de Klashorst (PVV), Nicki Pouw-Verweij (Fractie-Nanninga), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Ton van Kesteren (PVV)
   tegen: Alfred Arbouw (VVD), Annemarie Jorritsma-Lebbink (VVD), Bastiaan van Apeldoorn (SP), Ben Knapen (CDA), Boris Dittrich (D66), Carla Moonen (D66), Christine Teunissen (PvdD), Diederik van Dijk (SGP), Eric van der Burg (VVD), Farah Karimi (GroenLinks), Ferd Crone (PvdA), Gala Veldhoen (GroenLinks), Greet Prins (CDA), Henk Otten (Fractie-Otten), Hugo Doornhof (CDA), Jan Anthonie Bruijn (VVD), Jan Keunen (VVD), Jeroen Recourt (PvdA), Jeroen de Vries (Fractie-Otten), Jopie Nooren (PvdA), Joris Backer (D66), Kees Vendrik (GroenLinks), Margreet de Boer (GroenLinks), Martin van Rooijen (50PLUS), Martine Baay-Timmerman (50PLUS), Mei Li Vos (PvdA), Micky Adriaansens (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Mirjam de Blécourt-Wouterse (VVD), Niek Jan van Kesteren (CDA), Paul Frentrop (FVD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Peter Nicolaï (PvdD), Peter van der Voort (D66), Reina de Bruijn-Wezeman (VVD), Rik Janssen (SP), Ruard Ganzevoort (GroenLinks), Ruud Koole (PvdA), Theo Rietkerk (CDA), Tiny Kox (SP), Ton Raven (OSF) en Ton Rombouts (CDA)

9 februari 2021

 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Özütok en Van den Hul Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32.411)
 • Verworpen
  Motie-Van Kesteren (PVV) c.s. over een onderzoek naar de journalistieke norm en programmering bij de NPO (35.042 / 35.453, L)
 • Aangenomen
  Novelle Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.453)
  Algemene stemmen, aangenomen
 • Aangenomen
  Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster (35.042)
 • Aangenomen
  Invoeren opt-in-systeem voor telemarketing (35.421)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Incidentele suppletoire begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020 inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling (35.539)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen (35.604)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Regels voor ouderparticipatiecrèches (35.610)
  Hamerstuk

2 februari 2021

 • Verworpen
  Motie-Van der Linden (Fractie-Van Pareren) over frauderisico-assessment briefstemmen (35.654, H)
 • Aangenomen
  Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35.580)
  Hamerstuk

26 januari 2021

 • Aangenomen
  Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19 (35.654)
 • Aangenomen
  Initiatiefvoorstel-Van Raak Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (35.129)
  • voor: 50PLUS, ChristenUnie, D66, FVD, Fractie-Otten, Fractie-Van Pareren, OSF, PVV, PvdD, SP en het lid Farah Karimi (GroenLinks)
   tegen: CDA, GroenLinks met uitzondering van het lid Farah Karimi, PvdA, SGP en VVD
 • Verworpen
  Motie-Ganzevoort (GroenLinks) c.s. over een novelle inzake de uitkomstdrempel (35.129, H)
 • Aangenomen
  Het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek (35.462)
 • Aangenomen
  Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35.506)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Zesde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19 (35.596)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Invoerings- en aanpassingswet Wet Voortgezet Onderwijs 2020 (35.611)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020 (najaarsnota) (35.650 VI)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020 (najaarsnota) (35.650 XIV)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (najaarsnota) (35.650 XVII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2020 (najaarsnota) (35.650 XII)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Financiën en Nationale Schuld 2020 (najaarsnota) (35.650 IX)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Koning 2020 (najaarsnota) (35.650 I)
  Hamerstuk
 • Aangenomen
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (najaarsnota) (35.650 V)
  Hamerstuk