Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Europees Semester 2020Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2020. In het kamerstukdossier (CXXXVIII) zijn parlementaire stukken rondom het Europees Semester 2020 te vinden.

Vanaf 2020 zal de nieuwe cyclus van het Europees Semester onder leiding van de nieuwe Europese Commissie-Von der Leyen beginnen. Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 21 januari 2020 besloten de commissies Financiën en EZK/LNV om de kabinetsreactie van het herfstpakket van het Europees Semester 2020 (CXXXVIII, A) voor kennisgeving aan te nemen. De commissies besluiten voorts tot een mondeling overleg met de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over de begin april te ontvangen nationale hervormingsprogramma's en convergentie- en stabiliteitsprogramma's, bij voorkeur te houden op 14 april 2020 van 18.30 - 20.30 uur.


Tweede Kamer

De commisssie Europese Zaken stuurde op 18 maart 2020 een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken met vragen en opmerkingen over het Nederlandse landenrapport van de Europese Commissie. Bij brief van 23 maart 2020 zijn de vragen beantwoord.

Het Herfstpakket Europees Semester 2020 werd op 12 februari 2020 besproken tijdens het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad.


Europese Commissie

Op 26 februari 2020 publiceerde de Europese Commissie het Winterpakket van het Europees Semester in navolging op de jaarlijkse groeianalyses die in december 2019 zijn gepubliceerd. De belangrijkste documenten uit dit winterpakket zijn de landenrapporten over elke individuele lidstaat met een diepgaande evaluatie over de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden. In het landverslag met betrekking tot Nederland (SWD(2020)518PDF-document) geeft de Europese Commissie aan dat er voor Nederland langetermijnuitdagingen bestaan op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt en pensioenen. In een mededeling van de Europese Commissie (COM(2020)150) worden de resulaten gegeven van de landverslagen en de voortgang wat betreft de structurele hervormingen.

Andere documenten uit het Winterpakket zijn:

  • Een vijfde verscherpt toezicht rapport voor Griekenland
  • Een voorstel om de werkgelegenheidsrichtsnoeren bij te werken
  • Het jaarlijks werkprogramma van het structurele hervormings- en steunmaatregelprogramma

Op 17 december 2019 publiceerde de Europese Commissie het najaarspakket met betrekking tot het Europees Semester voor 2020. Het najaarspakket bestaat uit de Jaarlijkse duurzame Groeistrategie (COM(2019)650), het Waarschuwingsmechanismeverslag 2020 (COM(2019)651 met ANNEX SWD(2019)630), aanbeveling van de Raad voor het economisch beleid van de eurozone (COM(2019)652 en ANNEX SWD(2019)631), het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid bij de jaarlijkse duurzame groeianalyse 2020 (COM(2019)653 en ANNEX) en het Single Market Performance Report 2019 (SWD(2019)444).


Nederlandse regering

Op 27 maart 2020 ontving de Eerste kamer een brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat (CXXXVIII, B) ter aanbieding van het Nationaal Hervormingsprogramma 2020PDF-document en de bijdrage van Nederlandse sociale partnersPDF-document aan het Nationaal Hervormingsprogramma.

Op 14 januari 2020 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2020 en de appreciatie van het kabinet.


Raad

Tijdens de ingelaste informele Ecofinraad van 23 maart 2020PDF-document vond er een discussie plaats over de implicaties van de COVID-19 uitbraak op (de tijdslijn van) het Europees Semester. Het ging daarbij voornamelijk over het aanleveren van de nationale hervormingsprogramma’s (NHP) en de stabiliteits- en convergentieprogramma’s (SCP) door lidstaten, waarvoor de deadline respectievelijk 30 april is. De regering heeft aangegeven de uitdagingen die de huidige ontwikkelingen met zich meebrengen om geactualiseerde stabiliteits- en convergentieprogramma’s aan te leveren te erkennen en stelt zich daarom in deze discussie flexibel op, maar hecht er waarde aan dat landen wel ook conform de oorspronkelijke timing en inhoudelijke vereisten hun programma’s in mogen leveren. De Europese Commissie heeft aangegeven dat de wetgeving met betrekking tot de deadlines van het Semester beperkte flexibiliteit kent, maar met een voorstel te zullen komen over hoe gezien de huidige situatie invulling kan worden gegeven aan het Europees Semester.

De Raad Algemene Zaken sprak op 24 maart 2020 over een nog te verschijnen syntheserapport van het Voorzitterschap met een weergave van de besprekingen in de verschillende Raadsformaties.

Tijdens de Milieuraad op 5 maart 2020 vond een jaarlijkse gedachtewisseling plaats over de vergroening van het Europees Semester, waaronder de veranderingen in belastingen en subsidies.

De formele Raad voor Concurrentievermogen besprak op 27 en 28 februari 2020 het interne markt prestatierapport (SWD(2019)444) horende bij het Europees Semester.

Op 17 februari 2020 besprak de Eurogroep de eurozoneaanbevelingen, waarna de Ecofinraad op 18 februari de aanbeveling heeft goedgekeurd. De Europese Raad bekrachtigt vervolgens de (aangepaste) eurozone-aanbeveling, waarna de Ecofinraad deze formeel aanneemt.

Tijdens de Ecofinraad op 21 januari 2020 heeft de Europese Commissie het Herfstpakket van het Europees Semester 2020 gepresenteerd bestaande uit de jaarlijkse groeianalyse (Annual Sustainable Growth Survey; ASGS), het waarschuwingsmechanisme rapport (Alert Mechanism Report; AMR) in het kader van de macro-economische onevenwichtighedenprocedure (MEOP) en het voorstel voor de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone (eurozone-aanbevelingen).

De eurozone-aanbevelingen zullen bij de Eurogroep van 17 februari 2020 worden besproken. Na die bespreking zal de Europese Raad de (aangepaste) aanbevelingen bekrachtigen, waarna de Ecofinraad de aanbevelingen formeel aanneemt. Ten aanzien van de jaarlijkse groeianalyse en het waarschuwingsmechanisme rapport zullen bij de volgende Ecofinraad, op 18 februari, Raadsconclusies worden aangenomen.

In de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020 (21.501-07, BB) geeft de regering een overzicht van de behandeling van het Europees Semester 2020.

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 10 december 2019 presenteerden het Finse EU-voorzitterschap en het inkomend Kroatische voorzitterschap een roadmap voor het Europees Semester 2020. "De roadmap zet de bespreking van het Europees Semester in de relevante vakraden uiteen, zoals de gebruikelijke jaarlijkse bespreking van de EU groeiprioriteiten tussen december en maart en de bespreking van de landspecifieke aanbevelingen in de relevante Raden in juni." Het herfstpakket wordt naar verwachting op 17 december 2019 en besproken worden door de Ecofinraad op 21 januari 2020. De regering zal de Eerste Kamer over het pakket informeren via een separate brief (21.501-02, BH).


Europees Parlement

Op 23 januari 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement een briefingPDF-document over de belangrijkste elementen van het door de Commissie voorgestelde Europees semesterpakket voor 2020.


Alle bronnen