Europees Semester 2021Op deze themapagina treft u verschillende documenten aan in het kader van het Europees Semester 2021 (zie Kamerstukkendossier CXLII).

Elk jaar maakt de Europese Commissie een gedetailleerde analyse van de geplande begrotings-, macro-economische en structurele hervormingen van de EU-landen. Daarna geeft ze de regeringen landspecifieke aanbevelingen voor de komende 12-18 maanden. Het is de bedoeling dat de lidstaten rekening houden met de landspecifieke aanbevelingen wanneer zij hun begroting voor het komende jaar opstellen en wanneer zij besluiten nemen met betrekking tot hun economisch, werkgelegenheids-, onderwijs- en ander beleid. De voorstellen van de Commissie worden formeel goedgekeurd door de Raad.

bronnen: website Europese Commissie en website Raad van de Europese Unie


Eerste Kamer

Op 14 december 2020 ontving de Kamer de brief van de ministers van Economische Zaken en Financiën inzake de kabinetsreactie op het herfstpakket van het Europees Semester 2021 (CXLII, A). Op 19 januari 2021 namen de commissies FIN en EZK/LNV de brief ter kennisneming aan.

De commissies bespraken op 24 november 2020 het najaarspakket van het Europees Semester 2021 en besloten de kabinetsappreciatie hiervan af te wachten.


Tweede Kamer

De commissies Financiën en Europese Zaken bespraken op 29 oktober 2020 het Europees Semester tijdens een Algemeen Overleg over de Eurogroep en Ecofinraad.


Nederlandse regering

Op 14 december 2020 stuurden de ministers van Economische Zaken en Financiën een brief (EK, A) met een overzicht van de documenten van het najaarspakket voor het Europees Semester 2021 en de appreciatie van het kabinet.


Europese Commissie

Op 18 november 2020 publiceerde de Europese Commissie het najaarspakket met betrekking tot het Europees Semester voor 2021. Het pakket is gebaseerd op de economische najaarsprognose 2020 - die is opgesteld in een context van grote onzekerheid - waarin werd voorspeld dat de output in de eurozone en in de EU in 2022 onder het niveau van voor de pandemie zou liggen door de schok van de COVID-19-pandemie. Het najaarspakket bestaat uit een Mededeling over de ontwerpbegrotingsplannen 2021 (COM(2020)750), inclusief adviezen over de ontwerpbegrotingsplannen 2021, het Waarschuwingsmechanismeverslag 2021 (COM(2020)745 met ANNEX SWD(2020)275), een aanbeveling van de Raad voor het economisch beleid van de eurozone (COM(2020)746) en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2021

Op 17 september 2020 publiceerde de Europese Commissie haar jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021 (COM(2020)575) waarin strategische richtsnoeren zijn vastgesteld voor de uitvoering van de faciliteit voor herstel en veerkracht. De publicatie van de jaarlijkse strategie voor duurzame groei luidt de cyclus van het Europees semester van dit jaar in.


Europees Parlement

Op 9 november 2020 publiceerde de onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS) een paperPDF-document waarin de institutionele interactie tussen de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) en het Europees semester wordt beoordeeld.


Raad

Op 18 en 19 januari 2021 besprak de Ecofinraad (21.501-07, CQ) het Europees Semester 2021. Er was brede steun voor de Raadsconclusies over het jaarlijkse waarschuwingsmechanismerapport (AMR) en voor de eurozone-aanbevelingen. Naar aanleiding van het AMR, dat macro-economische onevenwichtigheden opspoort, zal de Europese Commissie nader onderzoek doen in onder andere Nederland. Het onderzoek richt zich in Nederland op het overschot op de lopende rekening en de hoge private schulden.

Op 16 december 2020 besprak de Eurogroep de aanbevelingen van de Europese Commissie voor de Eurozone voor 2021. Er was brede steun onder de EU-lidstaten voor de aanbevelingen.

Op 1 december 2020 bespreekt de Ecofinraad het herfstpakket van het Europees Semester 2021

Het Duitse EU-voorzitterschap en het inkomend Portugese voorzitterschap presenteerden tijdens de Raad Algemene Zaken op 17 november 2020 een roadmap voor het Europees Semester 2021. Deze roadmap zet de bespreking van het Europees Semester in de relevante vakraden uiteen en licht toe op welke wijze het Europees Semester in 2021 zal worden aangepast, gegeven de overlap wat betreft inhoud en termijnen met de nieuw ingestelde Recovery and Recilience Facility (RRF).

Tijdens de Ecofinraad op 4 november 2020 heeft het voorzitterschap van de Raad de Ecofinraad geïnformeerd over de concept-Raadsconclusies ten aanzien van de evaluatie van de Europese Rekenkamer (ERK) over het Europees Semester en over concept-Raadsconclusies over de Jaarlijkse strategie voor duurzame groei voor 2021.


Alle bronnen