T02522

Toezegging Aanbieden beleidsbesluit schenkbelasting en huwelijkse voorwaarden (34.786)De Staatssecretaris van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van de Ven (VVD), toe een afschrift van het gepubliceerde beleidsbesluit inzake de schenkbelasting en de huwelijkse voorwaarden aan de Kamer te doen toekomen. 


Kerngegevens

Nummer T02522
Status voldaan
Datum toezegging 12 december 2017
Deadline 1 februari 2018
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Financiën
Kamerleden Mr. M.P.M. van de Ven (VVD)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen besluit
huwelijkse voorwaarden
schenk- en erfbelasting
schenkingen
Kamerstukken Overige fiscale maatregelen 2018 (34.786)


Uit de stukken

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 3 - blz. 13

De heer Van de Ven (VVD):

De VVD-fractie vraagt de regering om het aangekondigde besluit over het mogelijk verschuldigd worden van schenkbelasting bij het aangaan van of tijdens huwelijk, voorafgaand aan de aangekondigde publicatie, voor te leggen aan de Eerste Kamer.

Handelingen I 2017-2018, nr. 12, item 7 -  blz. 65

Staatssecretaris Snel:

De heer Van de Ven vroeg ook nog naar het aangekondigde besluit inzake de schenkbelasting en de huwelijkse voorwaarden. Het antwoord is dat er inderdaad een voorgenomen beleidsbesluit daarvoor voorligt, maar dat een beleidsbesluit naar de aard alleen maar bestaande wetgeving kan uitleggen. We kunnen daar dus niet iets nieuws aan toevoegen. Een beleidsbesluit geeft verduidelijking van bestaande wet- en regelgeving. Ik ben uiteraard bereid om een afschrift van het gepubliceerde besluit — ik denk dat dat voor de heer Van de Ven niet heel veel nieuws zal bevatten, maar we gaan het wel doen — aan hem en aan de gehele Eerste Kamer toe te zenden.


Brondocumenten


Historie