34.786

Overige fiscale maatregelen 2018Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Het voorstel voorziet onder meer in een aantal nadere maatregelen om belastingontwijking actief en in internationale samenwerking aan te pakken.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van DENK stemde tegen.

De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018, gezamenlijk met de Algemene financiële beschouwingen, vond plaats op 12 december 2017. Dit wetsvoorstel werd op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling werden vier moties ingediend, werd een tijdens de Algemene politieke beschouwingen op 5 december 2017 ingediende motie gewijzigd en werd een op 5 juli 2016 aangenomen motie bij het debat betrokken. Over deze 6 moties werd op 19 december 2017 gestemd.

Op 28 november 2017 werd door medewerkers van het ministerie van Financiën voor de leden van de commissie een technische briefing over het pakket Belastingplan 2018 verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2017

titel

Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat artikel VII, onderdeel J, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot het eerste verslagjaar van de multinationale groep dat begint op of na 1 januari 2016.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikel IX, artikel XVII, onderdelen A tot en met G en I, artikel XIX en artikel XXVI, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 3. 
  Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 januari 2005.
 • 4. 
  Artikel I, onderdeel D, en artikel II, onderdeel A, werken terug tot en met 1 januari 2013.
 • 5. 
  Artikel I, onderdeel E, werkt terug tot en met 1 april 2015.
 • 6. 
  Artikel XXIII, onderdelen 0A en Aa, werkt terug tot en met 1 januari 2016.
 • 7. 
  Artikel IV, onderdeel D, artikel VII, onderdelen B, C en D, en artikel VIII werken terug tot en met 1 januari 2017.
 • 8. 
  Artikel I, onderdeel F, en artikel VII, onderdeel A, werken terug tot en met 1 april 2017.
 • 9. 
  Artikel XVIII werkt terug tot en met 20 april 2017.

Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten