T00360

Toezegging Actie bij mogelijke problemenDe regering zal direct actie ondernemen zodra TenneT of DTe meldt dat er problemen zijn m.b.t. het energieproductievermogen of onderinvesteringen dreigen te ontstaan.


Kerngegevens

Nummer T00360
Oorspronkelijke nummer tz_EZ_2007_2
Status voldaan
Datum toezegging 13 november 2006
Deadline 1 januari 2008
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen energie
energiedistributiebedrijven
splitsingen
Splitsingswet
Kamerstukken Splitsing van energiebedrijven (30.212)


Opmerking

In uw brief d.d. 27 februari 2008 inzake de voortgangsinformatie toezeggingen aan Eerste Kamer heeft u geschreven dat op 13 november 2007 de Eerste Kamer het wetsvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998 inzake waarborgen elektriciteits- en infrastructuur¬voor¬zieningen (Kamerstuk 30949) afgedaan als hamerstuk. Hierin is opgenomen dat de Minister – op advies van DTe en Tennet – de mogelijkheid heeft om een vangenet in te stellen indien niet tijdig geïnvesteerd wordt in nieuwe productiecapaciteit en daardoor de lange termijn leveringszekerheid in gevaar komt. Voorafgaand aan het voornemen om het vangnet in werking te stellen, wordt het parlement in de gelegenheid gesteld hierover een oordeel te geven.

Uit de stukken

Handelingen Eerste Kamer 2005-2006, [7]

Blz. 7-265

Mevrouw Sylvester: De opmerkingen van de regering zijn duidelijk. Het ging mijn fractie erom of de regering, kijkend naar het krachtenveld in de wereld – energiepolitiek is immers buitenlandpolitiek – bereid is om haar stellige mening te herzien dat de netten in publieke handen moeten blijven. Is de regering niet van mening dat wij moeten bezien of wij niet ook delen van de energieproductie in nationale handen moeten houden? De huidige beleidslijn is dat dit door buitenlandse bedrijven wordt gedaan, maar zouden wij niet kunnen komen tot afspraken met provincies, gemeenten en Nederlandse bedrijven om weer te gaan investeren in onze nationale energievoorziening en om die weer voor een deel terug te halen? Dat is de concrete vraag van mijn fractie.

Minister EZ, Wijn: Ik zeg wel graag toe dat wij, zodra TenneT of de DTe zegt dat er een probleem aan komt op het punt van het productievermogen, daar als overheid altijd op zullen inspelen.

(...)

ik zeg toe dat wij actie ondernemen als wij zien dat in elektriciteitcentrales – ik heb het nu dus niet over netten of over consumenten – onderinvesteringen dreigen te ontstaan. Als de markt dat niet oppakt, zullen wij dan als overheid bezien hoe wij dat kunnen stimuleren, maar dat is volgens TenneT nu dus niet aan de orde.


Brondocumenten


Historie