T00909

Toezegging Brief differentiatie bel-me-niet-register (30.661)De staatssecretaris van Economische Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Doek en Van der Berg , toe, een verfijning van de differentiatie in het bel-me-niet-register te bewerkstelligen ten aanzien van ideële en charitatieve instellingen. De staatssecretaris zegt tevens toe, de Kamer per 1 juli 2009 een brief te sturen over de invulling hiervan.


Kerngegevens

Nummer T00909
Status voldaan
Datum toezegging 11 november 2008
Deadline 1 januari 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Economische Zaken (2012-2017)
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Kamerleden G. van den Berg (SGP)
drs. H.A. Doek (CDA)
drs. S.J. van Driel (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen differentiatie
Kamerstukken Wijziging Telecommunicatiewet inzake instellen antenneregister (30.661)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. [7] - blz. [354]

(...)

Blz. 357

De heer Doek (CDA):

Onze fractie heeft, zoals ook andere fracties in deze Kamer, vooral enige zorgen over de effecten voor de ideële en charitatieve instellingen. Om het wat in te kaderen: de instellingen die beschikken over een ANBI-aanwijzing van Financiën. Deze instellingen zijn voor hun fondsenwerving mede afhankelijk zijn van vormen van telemarketing. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een systeem te ontwikkelen waarbij abonnees die zich hebben afgemeld, een bericht ontvangen om hun registratie te verfijnen? Wil de staatssecretaris in dit debat nog eens aangeven hoe hij aankijkt tegen deze problematiek en of hij in dat kader nog stappen wil ondernemen om de gevreesde gevolgen te voorkomen?

Blz. 358

De heer Van der Berg (SGP, mede namens de CU):

De fracties van de SGP en de ChristenUnie betreuren het dat dit wetsvoorstel bijzonder negatief is voor de ''goede doelen''-organisaties. Een belangrijke bron van fondsenwerving dreigt nu aan banden te worden gelegd. Wij hebben daartegen ernstige bezwaren en wijzen erop dat elders in Europa uitzonderingen gelden voor deze categorie diensten. Is de staatssecretaris bereid om samen met de sector te komen tot een werkbaar systeem? Het bijzondere karakter van goede doelen zou bijvoorbeeld tot uitdrukking kunnen komen in optimale mogelijkheden voor deelblokkades. Wij hopen dat de staatssecretaris daar positief op wil ingaan.

Blz. 380

Staatssecretaris Heemkerk:

De heer Doek heeft gevraagd wanneer de verfijning van de differentiatie in het bel-me-niet-register plaatsvindt ten aanzien van de goede doelen. De mensen kunnen zich natuurlijk zelf afmelden op de website van Infofilter. Daar wordt de mogelijkheid van differentiatie geboden. Als men zich via een telemarketeer laat inschrijven in het register, zal de telemarketeer vragen of men zich ook voor de goede doelen wil afmelden. Ik zal dat bewerkstelligen. Daarmee is er sprake van een gedifferentieerde inschrijving in het bel-me-niet-register, ook als men dit via een telemarketeer doet.

Blz. 381

De heer Doek (CDA):

Met name dank ik hem voor zijn opmerking over de goede doelen en de inzet die daarop gepleegd gaat worden. Ik hoop werkelijk dat hij in samenwerking met de toekomstige beheerder zinvolle oplossingen weet te vinden, ook in overleg met de goededoelenorganisaties; aan alles zit namelijk wel een kostenplaatje.

Blz. 382

De heer Van der Berg (SGP):

Ik dank de staatssecretaris voor zijn beantwoording en met name voor het feit dat hij voor de goede doelen naar een oplossing zoekt die voor de desbetreffende organisaties werkbaar is.

Blz. 382-383

De heer Van Driel (PvdA):

De staatssecretaris heeft een stap gezet in de richting van de goede doelen. Ik zou eigenlijk de toezegging willen dat hij ons een brief stuurt over hoe dat overleg afgelopen is.

(...) Misschien kan er dus een brief komen over de afloop van het overleg en over de verdere invulling.

Blz. 384

Staatssecretaris Heemskerk

De heer Van Driel vroeg of ik kan terugrapporteren wat dit allemaal kan betekenen voor de goededoelenbranche. Dat zal ik op een passend moment doen, bijvoorbeeld in het jaarverslag van de OPTA of op een ander moment dat de goede doelen hier aan de orde komen.

Blz. 384

De heer Van Driel (PvdA):

Kunt u ons niet gewoon per 1 april, 1 mei of desnoods per 1 juli een brief kunnen doen toekomen waarin u aangeeft hoe dat met die goede doelen gelopen is? U kunt overleg plegen met die goede doelen en kijken of daar nog een beetje aan te wrikken valt. Dat kunt u ons toch laten weten.

Blz. 384

Staatssecretaris Heemskerk:

Laten wij dan 1 juli aanhouden. U ontvangt per 1 juli een brief.


Brondocumenten


Historie