T03749

Toezegging De Kamer informeren over lopende onderhandelingen en akkoord wetgevende voorstellen economische governance (COM (2023) 240, 241, 242) (36.290)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud mits voldaan wordt aan een informatieverzoek, toe de Kamer tijdig te informeren over de lopende onderhandelingen en zodra er een akkoord ligt inzake de wetgevende voorstellen inzake economische governance.


Kerngegevens

Nummer T03749
Status voldaan
Datum toezegging 27 november 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Brief
Categorie brief/nota
Onderwerpen economische governance
Stabiliteits- en groeipact
Kamerstukken EU-voorstel: Commissiemededeling over de hervorming van economische governance (COM(2022)583) (36.290)
Edossiers E220028 - Commissiemededeling over de hervorming van economische governance


Uit de stukken

36.290/H

“Hierbij stuur ik u een reactie op uw brief betreffende het opheffen van het parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende voorstellen inzake economische governance, zoals ontvangen op 10 oktober met kenmerk 172554.03U. In de brief geeft u aan dat besloten is tot het opheffen van het eerder door de Kamer ingestelde parlementair behandelvoorbehoud bij de wetgevende voorstellen inzake economische governance (COM (2023) 240, 241, 242), mits er ingestemd wordt met het informatieverzoek. Het verzoek betreft dat de Eerste Kamer graag geïnformeerd wordt over de Europese onderhandelingen over de voorstellen zodat de Eerste Kamer deze informatie nog kan bespreken, voordat op Europees niveau definitieve besluiten worden genomen.

Ik ben graag bereid om te voldoen aan het informatieverzoek van uw Kamer. Uw Kamer zal worden geïnformeerd over de lopende onderhandelingen en zodra er een akkoord ligt. Naar verwachting zal de finale Raadspositie (“algemene oriëntatie”) tot stand komen tijdens besprekingen in de Ecofinraad. Het voorzitterschap streeft ernaar om nog dit jaar hierover een akkoord te bereiken in de Raad. De Raadspositie zal de basis vormen voor de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Commissie. De Eerste en Tweede Kamer zullen voorafgaand aan de Ecofinraden via de geannoteerde agenda worden geïnformeerd over de stand van zaken van de onderhandelingen binnen de Raad, de compromisteksten die op tafel liggen en de Nederlandse opstelling ten aanzien van deze teksten. Over de uitkomst van de besprekingen zult u worden geïnformeerd in de verslagen van de Ecofinraad.”


Brondocumenten


Historie