T01189

Toezegging Duplicatie werkzaamheden Raad van Europa en EU Grondrechten Agentschap (32.125 en 32.123 V)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag/opmerking van het lid Bemelmans, toe een uitgebreidere schriftelijke rapportage toe te zenden aangaande de duplicatie van werkzaamheden tussen de Raad van Europa en het EU Grondrechten Agentschap.


Kerngegevens

Nummer T01189
Status voldaan
Datum toezegging 20 april 2010
Deadline 1 januari 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen agentschappen
Europees grondrechtenbureau
grondrechten
Raad van Europa
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2009-2010 (32.125)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2010 (32.123 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1085

Mevrouw Bemelmans-Videc (CDA): Voorzitter. In aansluiting op het laatste thema dat collega Van Bijsterveld aan de orde stelde merk ik op dat het een blijkens eerdere debatten gedeeld gevoelen in dit huis is dat de relaties tussen de Raad van Europa en de Europese Unie bij voorkeur complementair en coöperatief zijn door optimaal gebruik te maken van elkaars "sterke kanten" en door het met elkaar verbinden van de toegevoegde waarde die elke instelling heeft. Dat zou voor beide instellingen als het ware een natuurlijke reflex moeten zijn. Dit betekent onder andere ook dat een duplicatie van het werk van de Raad van Europa door het EU Grondrechten Agentschap in Wenen moet worden voorkomen. Eerder heeft minister Verhagen aan deze Kamer toegezegd, daarop toe te zien. Wij krijgen signalen dat inmiddels wel degelijk sprake is van duplicatie in werkzaamheden. Onze vraag is dan ook of de bewindslieden ons willen laten weten hoe zij deze situatie beoordelen. We zien daarover bij voorkeur een schriftelijke rapportage aan deze Kamer tegemoet.

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1139

Minister Verhagen: Mevrouw Bemelmans heeft signalen gekregen over dubbele werkzaamheden. Ik ben daar daarover nog een antwoord schuldig. Zoals bekend, zit in de managementraad van het Grondrechtenagentschap een door de Raad van Europa aangewezen persoon. Bij beide instanties zijn contactpersonen aangewezen zodat de informatie gemakkelijker uitgewisseld kan worden, juist om duplicatie van werkzaamheden te voorkomen en de complementariteit en toegevoegde waarde van de activiteiten te waarborgen. Mevrouw Bemelmans zegt een uitgebreidere, schriftelijke rapportage te willen ontvangen om nader te kunnen bezien hoe de situatie beoordeeld wordt en om na te gaan of eerder gedane toezeggingen op dit punt goed worden nageleefd. Ik zeg haar graag een nadere schriftelijke rapportage op dit punt toe, zodat we zo nodig nader van gedachten kunnen wisselen hierover.


Brondocumenten


Historie