T01631

Toezegging Gerechtsbesturen rechtbanken Overijssel en Gelderland volwaardig, krachtig en aan andere gerechtsbesturen gelijkwaardig, alsmede zo snel mogelijk benoemen en bekendmaken volledige gerechtsbesturen (33.451)De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beuving (namens alle fracties), toe dat zowel het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel als het gerechtsbestuur van de rechtbank Gelderland volwaardige, krachtige en aan de gerechtsbesturen van andere rechtbanken gelijkwaardige gerechtsbesturen zullen zijn, en dat de volledige gerechtsbesturen van de rechtbanken Overijssel en Gelderland zo snel mogelijk worden benoemd en bekend gemaakt.


Kerngegevens

Nummer T01631
Status voldaan
Datum toezegging 18 december 2012
Deadline 1 april 2013
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie
Kamerleden Mr.dr. J. Beuving (PvdA)
Commissie commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Gelderland
gerechtsbestuur
Overijssel
Splitsingswet
Kamerstukken Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (33.451)


Uit de stukken

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 42

Mevrouw Beuving (PvdA): Tevens wensen wij van de minister de verzekering te krijgen dat zowel het gerechtsbestuur van de rechtbank Overijssel als het gerechtsbestuur van de rechtbank Gelderland volwaardige, krachtige en aan de gerechtsbesturen van andere rechtbanken gelijkwaardige gerechtsbesturen zullen zijn.

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 55

Minister Opstelten: Als ik goed heb geluisterd, vraagt mevrouw Beuving mij op drie punten om een bevestiging. Op alle punten kan ik bevestigend antwoorden. (...) Mijn antwoord op de tweede nadrukkelijke vraag luidt: ja, er komen voor de rechtbanken Overijssel en Gelderland krachtige en volwaardige besturen, en er worden geen bestuurders gedeeld.

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 55-56

Mevrouw Beuving (PvdA): Voorzitter. Namens alle fracties dank ik de minister voor zijn duidelijke antwoorden en zijn duidelijke toezeggingen. Op een van die toezeggingen krijgen wij graag nog een nadere toezegging. Het betreft het moment waarop de gerechtsbestuurders van beide gesplitste rechtbanken, die van Gelderland en die van Overijssel, daadwerkelijk zijn benoemd en aan de slag kunnen. We roepen de minister op, ervoor te zorgen dat de gerechtsbestuurders zo snel mogelijk worden benoemd. Het gaat daarbij dus niet alleen om de president, die naar we hebben begrepen al bekend is, maar ook om de beide andere gerechtsbestuurders in zowel Overijssel als Gelderland. Alle fracties vinden het van belang dat er zo snel mogelijk wordt gehandeld, zodat zo snel mogelijk kan worden gewerkt met het oog op die toch al spoedige datum van 1 april 2013. Er moet dus vooral niet te lang worden gewacht met het feitelijk en juridisch in functie brengen van de gerechtsbestuurders.

Handelingen I 2012/13, nr. 12 - blz. 56

Minister Opstelten: Voorzitter. Ik dank mevrouw Beuving, die namens alle woordvoerders sprak. Op haar vraag over de splitswet is mijn antwoord uiteraard "zo snel mogelijk". Dat belang voel ik zelf ook. Er zal heel hard aan worden gewerkt zo dat de personen die in het bestuur leiding gaan geven aan beide rechtbanken, zo snel mogelijk bekend worden en op die manier een gezicht geven aan de rechtbanken die op 1 april zullen starten. Vanuit mijn positie zal ik ervoor zorg dragen dat aan deze wens van de Kamer wordt voldaan. Dat vind ik een heel logische en terechte vraag. Ook op die vraag is het antwoord dus in alle duidelijkheid "ja". Ik vind het belangrijk dat er duidelijkheid komt voor de mensen om wie het gaat.


Brondocumenten


Historie