33.451

Splitsing arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en OverijsselDit wetsvoorstel splitst in de Wet herziening gerechtelijke kaart het arrondissement Oost-Nederland in de arrondissementen Gelderland en Overijssel. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de in de Eerste Kamer met algemene stemmen aangenomen motie-Beuving (PvdA) c.s. (EK 32.891, G). Het aantal arrondissementen komt hiermee op 11. Het aantal regionale eenheden van de nationale politie, het aantal eerstelijnsparketten en het aantal arrondissementsparketten blijft 10.

De Eerste Kamer had twijfels over de werkbaarheid en bestuurbaarheid van arrondissement Oost-Nederland. Door het ontstaan van de nieuwe rechtbanken moeten ook nieuwe besturen voor deze rechtbanken benoemd worden. Voor degenen die met de inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart worden benoemd tot lid van het bestuur van de rechtbank Oost-Nederland, worden dan benoemd in bestuursfuncties binnen de nieuw te vormen rechtbanken. Ook wordt de overgang van lopende zaken naar de nieuwe rechtbanken Gelderland en Overijssel geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.451, nr. 2) is op 29 november 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

25 oktober 2012

titel

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en wat betreft artikel XVIII, vijfde tot en met achtste lid, kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Documenten