T01869

Toezegging Hypothecaire leningen verstrekt door de Nederlandsche Bank aan eigen personeel (33.540)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Reuten (SP), toe schriftelijk terug te komen op de vraag betreffende het al dan niet verstrekken van hypothecaire leningen door de Nederlandsche Bank aan het personeel, inclusief (en in het bijzonder) de directie. 


Kerngegevens

Nummer T01869
Status voldaan
Datum toezegging 26 november 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden dr. G.A.T.M. Reuten (SP)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen De Nederlandsche Bank
hypothecaire lening
Kamerstukken Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden (33.540)


Uit de stukken

Handelingen I 2013-2014, nr. 10, item 10 - blz. 30

De heer Reuten (SP): (...) staat in artikel 2, lid 3, dat openbare lichamen geen hypothecaire leningen aan hun personeel mogen verstrekken. Kan de minister aangeven waarom de Nederlandsche Bank wel hypothecaire leningen aan het personeel verstrekt, inclusief aan de directie?

(...)

Handelingen I 2013-2014, nr. 10, item 13 - blz. 76

De heer Reuten (SP): Er is nog één vraag blijven liggen. Ik had het wetsartikel over het verbod op leningen aan personeel aangegrepen om de minister te vragen waarom de Nederlandsche Bank hypothecaire leningen aan zijn personeel verstrekt en wat hierbij het verschil is met de marktrente.

Minister Dijsselbloem: Mag ik toezeggen dat ik hier schriftelijk op terugkom? Het fenomeen was mij namelijk onbekend. Ik ga mij hier met gezwinde spoed in verdiepen, zodat ik deze vraag kan beantwoorden.

De heer Reuten (SP): In het laatste jaarverslag staat op bladzijde 170 overigens ook hoeveel de directie aan hypotheekleningen toegeschoven is. Ik vind dat trouwens niet echt chic. Als je al zo'n dik salaris krijgt, hoef je als directeur niet ook nog van de bank een hypothecaire lening te krijgen.

Minister Dijsselbloem: Ik waardeer in de heer Reuten dat hij er altijd de voetnoten en de bronnen exact bij kan geven. Dat helpt mij in het uitoefenen van mijn functie. Ik kom er graag schriftelijk op terug.


Brondocumenten


Historie