T01207

Toezegging Informeren over uitkomsten consultatie (31.531)De Minister van EZ, mevrouw van der Hoeven, zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Asscher, toe de Kamer in de tweede helft van juli 2010 te informeren over de uitkomsten van een consultatie over de haalbaarheid van een gedragscode en over de eventuele extra mogelijkheden in het civiele recht om de negatieve gevolgen van inkoopmacht in te dammen.


Kerngegevens

Nummer T01207
Status voldaan
Datum toezegging 8 juni 2010
Deadline 1 januari 2014
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017)
Kamerleden drs. E. Asscher (VVD)
dr. J.J. Sylvester (PvdA)
Commissie commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen bagatel
gedragscodes
inkoopmacht
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen, Aptroot en Vos Versterking van de positie van leveranciers uit het MKB (31.531)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 31 - blz. 1319

De heer Asscher (VVD): (...) Een tweede vraag voor de minister is hoe ver het staat met de invoering van een gedragscode die moet bewerkstelligen dat de nadelen die het mkb thans ondervindt van inkoopmachten kunnen worden opgelost. Hoe ver is het overleg met de brancheorganisaties? Welke brancheorganisaties zijn daarbij betrokken en wordt er ook vooruitgang geboekt in dat overleg? Ziet de minister hier een betere oplossing in dan het onderhavige wetsvoorstel? (...)

Handelingen I 2009-2010, nr. 31 - blz. 1336

Minister Van der Hoeven: (...) Voor dit type problemen in de bilaterale relatie biedt de Mededingingswet geen oplossing. Wij onderzoeken dus de haalbaarheid van de gedragscode naar Brits voorbeeld. Wij onderzoeken ook de eventuele extra mogelijkheden om de negatieve gevolgen van inkoopmacht in het civiele recht te beperken en in te dammen. Ik heb de Tweede Kamer toegezegd dat men daarover wordt geïnformeerd in de tweede helft van juli 2010. Die informatie stuur ik uiteraard ook naar de Eerste Kamer. De heer Asscher vroeg naar de stand van zaken. Het is mijns inziens van belang dat we een aantal spelregels van het zakendoen gezamenlijk formuleren. Dat kan gebeuren in zo’n gedragscode. (...)

Ik zei al dat ik in de tweede helft van juli kom met de uitkomsten van deze consultatie. Dan zal worden bericht over de haalbaarheid van de gedragscode en over de eventuele extra mogelijkheden

in het civiele recht om de negatieve gevolgen van inkoopmacht in te dammen.

Mevrouw Sylvester (PvdA): Ook de fractie van de PvdA heeft met belangstelling kennisgenomen van de

inspanningen van de regering voor de gedragscode. Het is ons opgevallen dat in de beantwoording van de regering de bewindsvrouw zich met name laat inspireren door de gedragscode van de Engelse supermarkten. Kan zij ons zeggen welke lessen daaruit zijn geleerd en wat zij van de ervaringen in Engelse supermarkten meeneemt naar de Nederlandse situatie?

Minister Van der Hoeven: (...)Dat zijn de zaken waarmee ik in juli naar de Kamer kom nadat de consultatieronde is afgelopen; ik heb dat al gezegd.

(...) Ik kom hierop in juli zeer zeker terug.


Brondocumenten


Historie