T02666

Toezegging Jaarlijks rapporteren arbeidsproductiviteit in de Miljoenennota’s (35.000 N)De Minister van Financiën zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rinnooy Kan (D66), toe met regelmaat te rapporteren over de arbeidsproductiviteit in Nederland door hierover een passage op te nemen in de volgende Miljoenennota’s.


Kerngegevens

Nummer T02666
Status openstaand
Datum toezegging 18 december 2018
Deadline 1 september 2019
Verantwoordelijke(n) Minister van Financiën
Kamerleden Prof.dr. A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
Commissie commissie voor Financiën (FIN)
Soort activiteit Brief
Categorie legisprudentie
Onderwerpen arbeidsproductiviteit
Kamerstukken Miljoenennota 2019 (35.000)


Uit de stukken

Kamerstukken I 2018/2019, 35000, N, blz. 1

Eerder heb ik uw Kamer middels een brief geïnformeerd over de ontwikkeling van de productiviteit in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen, en de inspanningen die het kabinet doet op het vlak van onderwijs, R&D en digitalisering om de productiviteit verder te verbeteren. De komende tijd gaat het kabinet onderzoeken op welke manier beleid verder kan bijdragen aan het vergroten van de productiviteit, in de beantwoording van de motie-Wiersma/Bruins. De ontwikkeling van de productiviteit is een belangrijke determinant van de economische groei op de lange termijn, en daarmee van belang voor de toekomstige welvaart. Ik ben het met dhr. Rinnooy Kan eens dat deze ontwikkeling goed gevolgd dient te worden. Ik wil dan ook tegemoetkomen aan zijn vraag om met regelmaat te rapporteren over de productiviteit door hierover een passage op te nemen in de volgende Miljoenennota’s.


Brondocumenten


Historie

  • 18 december 2018
    toezegging gedaan