T00940

Toezegging Mogelijkheden energie-eiland voor de kust (31.700)De minister-president zegt de Kamer naar aanleiding van een vraag van de heer Schouw toe te bekijken of en hoe er meer draagvlak kan worden gecreëerd voor een energie-eiland voor de kust.


Kerngegevens

Nummer T00940
Status voldaan
Datum toezegging 4 november 2008
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken (2012-2017) (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Algemene Zaken
Kamerleden dr. A.G. Schouw (D66)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
commissie voor Economische Zaken (EZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen energie
Kamerstukken Miljoenennota 2009 (31.700)


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 6 - blz. 290

(...)

Schouw: Kan de regering voorts nog eens haar afwachtende houding uitleggen met betrekking tot het ons inziens zeer inspirerende en aansprekende idee van een multifunctioneel energie-eiland voor de kust in de Noordzee? Waarom wachten totdat het bedrijfsleven met een plan komt en waarom niet samenwerken, de regie nemen, innovatie aanjagen?

(...)

Blz. 337

Minister Balkenende: Het debat rond de vraag wat wij met de Noordzee en de kust doen, is aan de orde geweest in een bijeenkomst van het Innovatieplatform. Dat ging op dat moment op dat tulpeiland. Ik heb al gezegd dat dit een metafoor was. Er is toen een aantal zaken aan de orde geweest. Dat was de zandmotor, het uitbreiden van de kust met andere activiteiten op grond van veiligheidsmotieven. Toen is ook gesproken over het idee van een energie-eiland. Toen is al gezegd dat men dan de sector mee moet krijgen omdat er draagvlak moet zijn. Daarvoor kunnen wij ons inzetten als overheid, maar verder dan die toezegging kan ik niet gaan. Weet wel dat deze zaak onze belangstelling heeft. Deze zal echter uiteindelijk zijn waarde moeten bewijzen. U bent positiever dan zo-even, mijnheer Schouw. Ik begrijp heel goed wat u bedoelt. Er moet echter wel draagvlak zijn en wij moeten dingen kunnen aanpakken. Ik zelf vind het een heel interessant project. Ik zie ook mogelijkheden. Er is mij ook veel aangelegen om te bezien hoe wij voortgang kunnen boeken op dit terrein.


Brondocumenten


Historie

  • 8 september 2009
    nieuwe status: voldaan
    Voortgang:
    Opmerking: ook heeft de premier een toezegging gedaan omtrent of en hoe er meer draagvlak in de sector kan komen voor een energie-eiland voor de kust. Zoals vermeld in het Energie-rapport, Kamerstuk 2007–2008, 31 510, nr. 1, wil het kabinet geïnteresseerde markt-partijen bij elkaar brengen en innovatie stimuleren. Uiteindelijk is het aan de marktpartijen om een sluitende businesscase te ontwikkelen. Als er concrete plannen zijn, zal het kabinet samen met de marktpartijen op zoek gaan naar een geschikte locatie op zee. In de brief van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 14-04-2009, Kamerstuk 2008– 2009, 31 710, nr. 8, wordt ingegaan op de ruimtelijke aspecten van een mogelijk energie-eiland.
  • 4 november 2008
    toezegging gedaan