T01113

Toezegging Monitoren van het effect van de regeling (31.780)De minister van SZW zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Goyert en Westerveld, toe het effect van de wettelijke regeling te monitoren en hiervan regelmatig verslag te doen.


Kerngegevens

Nummer T01113
Status voldaan
Datum toezegging 24 november 2009
Deadline 1 juli 2011
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden A.A.E. Goyert (CDA)
dr. M. Westerveld (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie evaluatie
Onderwerpen arbeidsparticipatie
monitoring
werkgevers
Kamerstukken Bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsparticipatie (31.780)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 10, blz. 293

(...)

Minister Donner:

Er is gevraagd naar de ontwikkeling bij de werkgevers. Ik heb geschetst wat de ontwikkeling is zoals ik die zie. In dat kader noem ik ook de groei van het aantal cao’s dat in het bijzonder aandacht besteed aan Wajong’ers in dit kader. Wij moeten eerst deze nieuwe wettelijke regeling, die daarop veel beter aansluit, in werking laten treden. Daarna moeten wij kijken wat de ontwikkeling is. In antwoord op de vragen hierover van mevrouw Goyert: het is inderdaad de bedoeling om zo goed mogelijk te monitoren wat het effect van de regeling is, wat de resultaten zijn en wat de bereidheid is van de werkgevers. (…) Mevrouw Westerveld vroeg wat de ambities zijn. De ambitie voor 2010 is dat het ons lukt om daadwerkelijk participatieplannen op te stellen voor de jongeren die wij krijgen. Wij willen waar mogelijk en waar nodig plaatsen voor hen vinden bij werkgevers: eventueel stages, werkervaringsplaatsen, scholingsplaatsen, wat daarvoor nodig is. Ik kan op dit moment geen kwantitatieve doelen formuleren: er moeten er zoveel uitstromen, of voor zoveel moet er werk gevonden worden. Juist onder de huidige omstandigheden durf ik geen ambitieuze aantallen te noemen. Uiteindelijk zetten wij immers niet primair in op een manier om het aantal kleiner te maken, maar op het hogere aantal mensen dat op deze wijze een plaats kan vinden bij een reguliere werkgever. Dat zal gemonitord worden, dat zal gevolgd worden. Ik hoop in ieder geval dat het ons van het begin af aan lukt om dat met de nieuwe instroom te doen.

blz. 296

(...)

Minister Donner:

Ik heb regelmatige en zo goed mogelijke monitorverslagen van de voortgang bij het vinden van de werkplekken toegezegd.


Brondocumenten


Historie