T01482

Toezegging Nadere notitie over de (on)mogelijkheid van individuele klachten over financieel-economische maatregelen na toetreding van de EU tot het EVRM (33.001)De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Broekers-Knol (VVD), toe een nadere notitie te doen toekomen over de (on)mogelijkheid van individuele klachten over financieel-economische maatregelen na toetreding van de EU tot het EVRM.


Kerngegevens

Nummer T01482
Status voldaan
Datum toezegging 3 april 2012
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Kamerleden mr. A. Broekers-Knol (VVD)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Algemene Europese Beschouwingen
EU
EVRM
individueel klachtenrecht
toetreding
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2011-2012 (33.001)


Uit de stukken

Handelingen I 2011-2012, nr. 25, item 4 - blz. 33

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Tot slot. Op 13 maart jongstleden, tijdens het debat over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg, is in de motie-Franken aangedrongen op een spoedige toetreding van de Europese Unie tot het EVRM. Wanneer de Europese Unie is toegetreden tot het EVRM, kan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens klachten van individuen en/of organisaties over inbreuken op het EVRM door instellingen van de Europese Unie behandelen. Nu zijn er in het kader van de bestrijding van de financieel-economische crisis vele maatregelen getroffen door instellingen van de Europese Unie. Ik heb slechts een vraag in algemene zin aan de regering: is erover nagedacht of, en zo ja in hoeverre, eventueel individuele klachten naar aanleiding van de door instellingen van de Europese Unie getroffen financieel-economische maatregelen voorgelegd zouden kunnen worden aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wanneer de Europese Unie toegetreden zou zijn tot het EVRM? Of is dit een irreëel scenario?

Handelingen I 2011-2012, nr. 25, item 4 - blz. 60

Staatssecretaris Knapen: Mevrouw Broekers vroeg of individuele klachten over financieel-economische maatregelen van instellingen van de Europese Unie kunnen worden voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als de EU zelf lid is geworden van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als de EU tekent, moet de EU natuurlijk alle zaken respecteren waarin het EVRM voorziet. Er zijn twee situaties denkbaar. De EU kan financieel-economische maatregelen nemen die directe gevolgen hebben voor personen. De klacht is dan gericht tegen handelingen van de EU-instellingen zelf. Dan hoort het Europees Hof bij de zaak betrokken te worden voordat deze Straatsburg bereikt. Als de klacht gericht is tegen een EU-lidstaat wegens toepassing van het EU-recht, is het Europees Hof er natuurlijk lang niet altijd van tevoren bij betrokken geweest. Dan hangt het van de nationale rechter van een betrokken lidstaat af of die niet in alle gevallen zo'n zaak tevoren aan het EU-hof voorlegt. In het concepttoetredingsverdrag is wel verzekerd dat er een bijzondere procedure komt voor betrokkenheid van het EU-hof na indiening van een klacht in Straatsburg, maar voordat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een uitspraak doet.

Handelingen I 2011-2012, nr. 25, item 4 - blz. 66-67

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Ik heb ook vragen gesteld over het uittreden uit de eurozone en de ingewikkelde situaties die zich daarbij kunnen voordoen, en over de Europese Unie, de toetreding tot het EVRM, de individuele klacht die kan worden gedaan enzovoorts. Ik vraag de staatssecretaris of beide vragen misschien in een schriftelijke notitie kunnen worden uitgewerkt. Dat vraag ik niet omdat ik zo graag een papiertje wil hebben met allerlei tekst, maar omdat wij hebben gezien dat er gaten waren in de afspraken bij de totstandkoming van de eurozone. Dat is vandaag al meerdere keren gezegd. Het zat niet helemaal goed. Hier en daar zijn bepaalde dingen überhaupt niet goed geregeld. Mijn fractie wil dat wij van tevoren bedenken welke gaten zich kunnen voordoen en wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Dat moeten we uitwerken en we moeten weten hoe het in elkaar zit. Omdat wij op bepaalde terreinen niet meer voor verrassingen willen komen te staan, vraag ik de staatssecretaris om deze notities. Ik hoop dat wij die kunnen ontvangen. Ik zag de staatssecretaris al knikken, dus dat moet gaan lukken.

De voorzitter: Om de staatssecretaris niet tekort te doen, wijs ik erop dat de staatssecretaris op de vraag over Europa, de Europese Unie en het EVRM een antwoord heeft gegeven. Ik begrijp dat u een nadere toelichting wilt?

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Ik heb een antwoord gekregen, maar ik wil graag een veel uitgewerkter antwoord.

De voorzitter: Oké, dat is helder.


Brondocumenten


Historie

 • 22 mei 2012
  nieuwe status: voldaan
  Voortgang:
  Opmerking: Op 9 mei 2012 is een brief van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ontvangen inzake nadere informatieverstrekking naar aanleiding van de Algemene Europese Beschouwingen 2012 (33 001, F).

  De brief is besproken in de commissievergadering van 22 mei 2012 en voor kennisgeving aangenomen. Hiermee is de toezegging voldaan.
 • 3 april 2012
  toezegging gedaan