T00974

Toezegging Niet geratificeerde conventies en protocollen (31.702)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerkingen van het lid Peters en de motie Van der Linden c.s., toe nog niet geratificeerde internationale conventies en protocollen spoedig te ratificeren, dan wel collega ministers daarop aan te spreken.


Kerngegevens

Nummer T00974
Status voldaan
Datum toezegging 17 maart 2009
Deadline 1 januari 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. P.R.H.M. van der Linden (CDA)
Prof.em.dr. P.W.J. Peters (SP)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen Europadebat
protocollen
Kamerstukken Kamerstukken en Handelingen in verband met het Europadebat op 17 maart 2009


Uit de stukken

Handelingen I 2008-2009, nr. 25 - blz. 1225

Blz. 1233

De heer Van der Linden (CDA):

Ik spoor de regering aan om nog eens te kijken naar de te ratificeren conventies. Is het juist dat de EU dreigt op te stappen bij de conferentie van de Verenigde Naties over racisme?

Blz. 1234

De heer Peters (SP):

Europese samenwerking moet, is goed, maar aard, richting en tempo komen niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is allemaal mensenwerk en moet daarom ook democratisch bediscussieerd en daarna gelegitimeerd worden. We moeten blijven nadenken over wat de beste manier van samenwerken is in Europa in de breedste zin. We mogen de samenwerking in de Raad van Europa, in de OVSE en in de NAVO niet vergeten en evenmin eenvoudiger vormen van samenwerking, bijvoorbeeld tussen buurlanden. Bij het nog eens nader bestuderen van de conventies en de bijbehorende protocollen van de Raad van Europa is me opgevallen hoe beroerd Nederland het doet met het tekenen en ratificeren daarvan.

Blz. 1271

De heer Peters (SP):

Ik heb een meer inhoudelijke vraag over de Raad van Europa. Als je kijkt naar de stand van zaken rond de conventies en de protocollen, zie je dat een groot aantal getekende of geratificeerde exemplaren ontbreekt. Dat kost op zich weinig geld. Op sommige punten heeft Nederland zelfs voorbehouden gemaakt, zodat het heeft deelgenomen aan de discussie, maar het heeft toch niet ondertekend of geratificeerd.

Minister Verhagen:

Het niet tekenen valt op zich nog wel mee. In het reguliere overleg met de Raad van Europa hebben wij stilgestaan bij dit punt. Of op het punt van nationale wetgeving, of op het punt van verdragen hebben wij de onderdelen gecoverd. Bij ratificatie is het parlement aan zet, nadat wij hebben getekend. Met sommige collega's heb ik daarover discussies om ervoor te zorgen dat wij dat wel gaan doen. Onze staat van dienst op het punt van mensenrechten bewijst dat het geen onwil is van de Nederlandse regering om toe te treden tot bepaalde verdragen of protocollen. Soms zijn in de Nederlandse wetgeving op dit punt al voldoende waarborgen ingebouwd. Als dat niet het geval is, zeg ik u toe daar met de stofkam doorheen te gaan en zo nodig collegae aan te spreken op het zetten

van nadere stappen.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Mag ik u alvast de Europese erecode voor de sociale zekerheid in herinnering brengen? Die ligt er in ieder geval nog.

Minister Verhagen: Bij dezen genoteerd! Die nemen wij mee met die stofkam!

Blz. 1303

Minister Verhagen:

Dan de Raad van Europa. Nog los van de vraag of ik naar de mening van de Kamer een steuntje in de rug nodig heb, ben ik het in grote lijnen natuurlijk eens met de indiener van de desbetreffende motie. Deze motie zien wij uiteraard als een aansporing om de juiste initiatieven te nemen en met extra kracht voort te gaan. Laat ik de Kamer niets wijs maken.

Negentien verdragen van de Raad van Europa zijn wel getekend, maar niet geratificeerd. Dat ligt niet aan ons maar, met alle respect, aan de Staten- Generaal. Juist een groot deel bevindt zich in de ratificatieprocedure. Bijvoorbeeld de verdragen inzake terrorismebestrijding en de bestrijding van mensenhandel liggen bij de Eerste Kamer. Deze verdragen staan op het lijstje van verdragen van de Raad van Europa die niet zijn geratificeerd. Als de Kamer niet alleen de stofkam wil hebben, maar ook zo snel mogelijk minder verdragen op deze lijst, dan heeft zij onze instemming om dit snel af te handelen.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD):

Het voorbeeld dat de minister geeft, de ratificatie van het verdrag over terrorismebestrijding, is inderdaad heel recent. Wij spreken met zijn allen echter niet over wat nu bij de Kamer voorligt of over wat twee maanden geleden bij deze Kamer is ingediend. Wij spreken over hetgeen in de afgelopen jaren niet is geratificeerd. Ik vind het een beetje flauw om dit voorbeeld te geven.

Minister Verhagen:

Nee, dat is niet flauw. Ik heb toegezegd wat ik heb toegezegd. Wij spreken over het totaal aantal verdragen dat niet is geratificeerd. Negentien verdragen zijn wel getekend. Dat is een feit en feiten zijn niet flauw.


Brondocumenten


Historie