T02070

Toezegging Oordeel College voor de Rechten van de Mens (32.476)De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de minister van OCW te vragen om de mogelijkheid om een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens te vragen als er een ontslagprocedure plaatsvindt, onder de aandacht te brengen van de daarvoor in aanmerking komende werkgevers- en werknemersorganisaties.


Kerngegevens

Nummer T02070
Status voldaan
Datum toezegging 3 maart 2015
Deadline 1 januari 2016
Verantwoordelijke(n) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden Prof.dr. R.A. Koole (PvdA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen College voor de Rechten van de Mens
discriminatie
enkele-feitconstructies
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32.476)


Uit de stukken

Handelingen I 2014-2015, nr. 22, item 3 - blz. 17

De heer Koole (PvdA): Aan de regering vraag ik, naar aanleiding van de toezeggingen in de Tweede Kamer, op welke wijze het College voor de Rechten van de Mens betrokken wordt bij de monitoring van de wet. Ook vraag ik hoe en bij wie de regering erop gaat aandringen dat ruimhartig gebruik kan worden gemaakt van de in de wet opgenomen bevoegdheid om een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens te vragen op het moment dat een ontslagprocedure plaatsvindt.

(...)

Handelingen I 2014-2015, nr. 22, item 6 - blz. 9

Minister Plasterk: De heer Koole vroeg — het was een lange en moeilijke vraag — hoe en bij wie de regering erop aan gaat dringen dat ruimhartig gebruik gemaakt kan worden van de in de wet opgenomen bevoegdheid om een oordeel aan het College voor de Rechten van de Mens te vragen op het moment dat een ontslagprocedure plaatsvindt. Het antwoord is kort en goed dat ik mijn collega van OCW zal vragen of zij de mogelijkheid om een oordeel van dat college te vragen, als er een ontslagprocedure plaatsvindt, onder de aandacht kan brengen van de daarvoor in aanmerking komende werkgevers- en werknemersorganisaties.

(...)

Handelingen I 2014-2015, nr. 22, item 6 - blz. 16

De heer Koole (PvdA): Ik dank de minister voor zijn toezegging dat hij zijn collega van OCW zal vragen om het College voor de Rechten van de Mens in te schakelen en de werkgevers op de hoogte te stellen van wat dit wetsvoorstel behelst. Dat lijkt mij goed.


Brondocumenten


Historie