32.476

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandelingDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Van Ark (VVD), Yücel (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Klaver (GroenLinks) wijzigt de de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in deze wet.

De Awgb verbiedt het maken van onderscheid op het terrein van de arbeid en het vrije beroep. Daarbij is voorzien in een uitzondering voor instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag. Zij mogen, onder beperkingen, wèl onderscheid maken met betrekking tot het kenmerk dat met hun grondslag verband houdt: godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid. Met betrekking tot andere kenmerken mogen zij dat niet, althans niet als zij onderscheid maken op grond van het enkele feit van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gezindheid of burgerlijke staat. Als er relevante «bijkomende omstandigheden» zijn mag het wel. Deze constructie is bekend komen te staan als de «enkele-feitconstructie».

Het wetsvoorstel heeft een drieledig doel:

  • a. 
    het uit de Awgb schrappen van de enkele feit-constructie, wegens de te ver gaande inbreuk op het beginsel van non-discriminatie die het oplevert,
  • b. 
    het zodanig her-redigeren van de Awgb, dat duidelijk wordt dat de Awgb geen regels bevat over het gedrag van werknemers en
  • c. 
    het – met behoud van de terminologie van de Awgb – aanpassen van de betrokken wetsartikelen aan de inhoud van artikel 4 van de Europese richtlijn 2000/78/EGPDF-document tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep.

Het initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door de (voormalige) Tweede Kamerleden Van der Ham (D66), Van Miltenburg (VVD), Klijnsma (PvdA) en Van Gent (Groenlinks).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.476, A) is op 27 mei 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, CDA met uitzondering van het lid Geurts, Groep Bontes/Van Klaveren, VVD, het lid Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 maart 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

7 september 2010

titel

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

32