T01876

Toezegging Ouderparticipatiecrèches (33.538)De minister van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Hoekstra, Sent en Scholten, eind 2013 informeren over de uitkomsten van de verkenning naar de toekomstige positie van ouderparticipatiecrèches.


Kerngegevens

Nummer T01876
Status voldaan
Datum toezegging 25 juni 2013
Deadline 1 januari 2014
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden Mr. W.B. Hoekstra (CDA)
Mr. M.C. Scholten (D66)
Prof.dr. E.M. Sent (PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen kinderopvang
ouderparticipatiecreches
Kamerstukken Wijzigingswet kinderopvang 2013 (33.538)


Uit de stukken

Handelingen I 2012-2013, nr. 32 - 6- blz. 15-17

De heer Hoekstra (CDA):

Ten derde ga ik in op de ouderparticipatiecrèches. Het is een onderwerp dat veel fracties, waaronder de mijne, met belangstelling volgen. Ik geloof dat ik de minister goed citeer wanneer ik zeg dat hij in de schriftelijke behandeling aangaf zich nog "te willen beraden". Misschien kan hij vandaag aangeven waar hij staat met dat beraad. Of moeten wij uit zijn nadere memorie van antwoord opmaken dat dit beraden nog duurt tot het eind van dit kalenderjaar?

Mevrouw Sent (PvdA):

Tijdens de schriftelijke behandeling heeft de PvdA-fractie tevens van de gelegenheid gebruikgemaakt om aandacht te vragen voor de positie van ouderparticipatiecrèches. Wij zijn blij met de bevestiging van de minister van het uitgangspunt van de motie-Dupuis c.s. van 29 juni 2010 om te komen tot een mogelijkheid om de ouderparticipatiecrèches te laten voortbestaan. Wat de PvdA en GroenLinks evenwel opvalt, is dat de minister niet is ingegaan op onze vraag om dit in samenspraak met de ouderparticipatiecrèches te doen. Graag vernemen wij derhalve tijdens dit debat van de minister of hij bereid is om in overleg te treden met de ouderparticipatiecrèches.

Mevrouw Scholten (D66):

Wetten en regels moeten dan ook zo veel mogelijk ruimte bieden aan alle vormen van kinderopvang die dit kunnen leveren. Een goed verstaander hoort dat ik hieronder ook de ouderparticipatiecrèches schaar. Ik sluit mij aan bij de opmerkingen van collega Hoekstra en collega Sent daarover. Ervoor zorgen dat medewerkers gescreend zijn op veroordelingen, is daar een onderdeel van. Dat is net zo belangrijk als een veilige en prettige sfeer en betrokken zorg voor de kinderen. Ik wacht de antwoorden van de minister graag af.

Handelingen I 20122013, nr. 32-11-blz. 49

Minister Asscher:

Mevrouw Sent vroeg, mede namens de fractie van GroenLinks, of ik bereid ben om naar de positie van de ouderparticipatiecrèches te kijken, in samenspraak met die ouderparticipatiecrèches. Ook mevrouw Scholten vroeg daarnaar. Ik ben daartoe zeker bereid. We voeren een brede verkenning uit naar de vraag hoe dat verder moet. Je ziet daarin alle dilemma's wel terugkomen. Aan de ene kant is het een bijzonder sympathiek en positief fenomeen en initiatief. Aan de andere kant speelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het stelsel en ook voor het beschermen van dat stelsel tegen misschien eveneens sympathiek bedoelde, maar kwalitatief kwetsbaarder initiatieven. We hebben er tijd voor uitgetrokken om die verkenning uit te voeren. Ik heb in navolging van mijn voorganger de gedoogsituatie, als je het zo wilt noemen, verlengd, zodat we dat in alle rust en integer kunnen doen. Ook dat was een van de vragen van de heer Hoekstra. Ik kan de Kamer aan het eind van het jaar nader informeren over de uitkomsten van die verkenningen. Ik durf daarover echter nog geen voorspellingen te doen. Ik wil het ook echt met een open mind bekijken.

Handelingen I 20122013, nr. 32-11-blz. 51

Mevrouw Sent (PvdA):

Het tweede punt betrof de vraag of de minister bereid is om in samenspraak met ouderparticipatiecrèches te kijken wat de mogelijkheden zijn. We zijn blij dat hij bereid is om in overleg te treden met die ouderparticipatiecrèches en verheugen ons op de verkenning die er eind dit jaar aankomt.


Brondocumenten


Historie