T02214

Toezegging Publieksbetrokkenheid (34.264)De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lintmeijer (GroenLinks), toe dat de NPO in het aanvullende wetsvoorstel expliciet de taak krijgt om een representatieve publieksvertegenwoordiging te organiseren en een representatieve maatschappelijke adviesraad in te stellen.


Kerngegevens

Nummer T02214
Status voldaan
Datum toezegging 1 maart 2016
Deadline 1 juli 2016
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden Drs. F.C.W.C. Lintmeijer (GroenLinks)
Commissie commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie overig
Onderwerpen adviesraden
NPO
publieksbetrokkenheid
Kamerstukken Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34.264)


Uit de stukken

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 3, blz. 17

De heer Lintmeijer (GroenLinks): Daarbij willen wij ook een rol voor het door ons voorgestelde klantenpanel, dat het bestuur van de NPO van advies kan dienen over de manier waarop de samenleving gerepresenteerd wordt in het publieke bestel. Dat breed samengestelde panel, dat de samenleving in al zijn veelzijdigheid kan representeren, een soort maatschappelijke adviesraad, willen wij in het leven roepen om ook in de praktijk de diversiteit van het publieke bestel te borgen.

In onze eerste termijn heeft mijn fractie nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van diversiteit binnen de NPO in haar kaderstellende rol als ook binnen de organisatie zelf. Zo'n adviesraad kan daar een belangrijke rol in vervullen. Een rol bij het benoemen van toezichthouders en bestuurders is daar wat ons betreft een belangrijk, maar niet uitsluitend onderdeel van. De antwoorden van de staatssecretaris op deze onderdelen vinden wij tot nog toe niet voldoende. We zien graag betekenisvolle stappen in onze richting.

(...)

Handelingen I 2015-2016, nr. 21, item 13, blz. 8

Staatssecretaris Dekker: De NPO krijgt in het huidige wetsvoorstel de aanvullende taak om het gehele publiek te betrekken. Niet iedereen is immers lid van een omroep. Het wetsvoorstel laat de manier waarop de NPO invulling geeft aan deze taak geheel vrij. De Kamer uitte de zorg of hiermee wel is verzekerd dat het publiek ook daadwerkelijk wordt betrokken en of er wel wordt gezocht naar een representatieve afspiegeling van de maatschappij. Ik meen dat de heer Lintmeijer dat in zijn betoog het meest pregnant heeft gedaan. Om dit te verzekeren, ben ik bereid om de NPO in de wet expliciet de taak te geven om een representatieve publieksvertegenwoordiging te organiseren. De manier waarop de NPO deze publieksvertegenwoordiging organiseert, kan divers zijn. We moeten de NPO de ruimte bieden om te experimenteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan publiekspanels die zorgen voor een directe respons op de programmering en op het beleid. Je kunt ook denken aan publieksenquêtes en sociale media. Daarnaast hoor ik de Kamer zeggen dat het belangrijk is dat er direct contact is tussen kijkers en luisteraars en de NPO. Daarom krijgt de NPO in de Mediawet de taak om een representatieve maatschappelijke adviesraad in te stellen. Het voordeel van zo'n maatschappelijke adviesraad is dat hij ook zijn zienswijze zal geven op de profielen van de toekomstige leden van de raad van toezicht. Daarmee is de cirkel eigenlijk rond.

(...)

Kamerstukken I 2015/16, 34 264, O, p. 6

Ik vind het van belang dat de NPO in gesprek gaat met het algehele publiek, in aanvulling op de publieksbetrokkenheid door omroeporganisaties. In het huidige wetsvoorstel krijgt de NPO daarom de wettelijke taak om het publiek te betrekken.

Onder andere de GroenLinks-fractie uitte haar zorg over de vraag of hiermee zeker is dat de NPO daadwerkelijk het publiek betrekt en of de NPO wel zoekt naar een goede afspiegeling in de maatschappij. Om dit te verzekeren krijgt de NPO in het aanvullende wetsvoorstel in aanvulling op de wettelijke taak om het publiek te betrekken expliciet de taak om een publieksvertegenwoordiging te organiseren. Daarnaast benadrukte uw Kamer ook het belang van direct contact tussen kijkers, luisteraars en de NPO. Ik ben dat met uw Kamer eens. Daarom krijgt de NPO in het aanvullende wetsvoorstel de taak een representatieve maatschappelijke adviesraad in te stellen. Deze adviesraad geeft ook zijn zienswijze op de profielen van de toekomstige leden van de raad van toezicht.


Brondocumenten


Historie