T02663

Toezegging Regelmatig evalueren van wetsvoorstel minimalisering gaswinning Groningen (34.957)De Minister van Economische Zaken en Klimaat zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ester (ChristenUnie), toe het wetsvoorstel Minimalisering gaswinning Groningen regelmatig omvattend en integraal te zullen evalueren, te beginnen over drie jaar.


Kerngegevens

Nummer T02663
Status voldaan
Datum toezegging 9 oktober 2018
Deadline 1 januari 2024
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Economische Zaken en Klimaat
Huidige Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Mijnbouw
Kamerleden Dr. P. Ester (ChristenUnie)
Commissie commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen evaluaties
gaswinning
Kamerstukken Minimalisering gaswinning Groningen (34.957)


Uit de stukken

Handelingen I, 2018/2019, nr. 3, item 7, blz. 6

De heer Ester (ChristenUnie):

(...)

Voorzitter, ik sluit af. De ChristenUnie-fractie steunt de insteek van de minister om de regie in dit netelige Groningse gasdossier naar zich toe te trekken en de gaswinning versneld af te bouwen. Het gaat om grote publieke belangen en dat behoeft stevige publieke sturing. De veiligheid van de Groningers moet hierbij leidend zijn. Nederland staat in het krijt bij Groningen, die schuld moeten we nu inlossen, zelfs letterlijk. Het vorige week verschenen Nationaal Programma Groningen, dat moet leiden tot een leefbaar, toekomstbestendig en veilig Groningen, vormt daarvoor, denken wij, een goede aftrap. Gezien dit brede belang wil ik de minister tot slot vragen, de werking van dit en de beide andere wetsvoorstellen grondig te evalueren. Zou hij dat kunnen toezeggen? Mijn fractie kijkt uit naar de beantwoording van onze vragen.

Handelingen I, 2018/2019, nr. 3, item 7, blz. 27

Minister Wiebes:

(...)

De heer Ester vraagt of ik het belang zie om dit wetsvoorstel te evalueren. Eigenlijk lijkt mij dat heel zinvol om te doen. Dat staat niet in de wet. Dus hierbij zullen we het van een toezegging van mijn kant moeten hebben, maar ik ben graag bereid die te doen. Een voor de hand liggende termijn is drie jaar. Er is overigens maar één operationele strategie helemaal vastgesteld en doorleefd en een tweede is in voorbereiding, maar misschien moeten we dat moment toch aangrijpen om er een eerste evaluatie aan te wagen. Dat lijkt mij een voor de hand liggende en in dit geval passende toezegging.

Handelingen I, 2018/2019, nr. 3, item 7, blz. 47

De heer Ester (ChristenUnie):

(...)

Ook dank voor zijn toezegging het wetsvoorstel regelmatig te zullen evalueren, te beginnen over drie jaar. Ik neem aan dat die evaluatie echt omvattend en integraal zal zijn en dat daarbij de verschillende wegingscriteria worden bezien, met een nadruk op het veiligheidsperspectief. Ik zou de minister willen vragen dat in zijn tweede termijn te bevestigen.

(...)

Handelingen I, 2018/2019, nr. 3, item 7, blz. 54

Minister Wiebes:

(...)

Ik wil in de richting van de heer Ester graag bevestigen dat een evaluatie alleen zinvol is als die "omvattend en integraal" is, als ik die woorden van hem mag stelen.


Brondocumenten


Historie