T01192

Toezegging Stabiliteits- en groeipact en inzet peer pressure (32.125 en 32.123 V)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Ten Hoeve, toe zijn vragen met betrekking tot artikel 121 van het Werkingsverdrag van de EU in relatie tot het stabiliteits- en groeipact en hoe de EU peer pressure kan inzetten, schriftelijk te beantwoorden.


Kerngegevens

Nummer T01192
Status voldaan
Datum toezegging 20 april 2010
Verantwoordelijke(n) Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden drs. H. ten Hoeve (OSF)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Stabiliteits- en groeipact
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2009-2010 (32.125)
Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2010 (32.123 V)


Uit de stukken

Handelingen I 2009-2010, nr. 26 – blz. 1142

De heer Ten Hoeve (OSF): U bent nog niet aan mijn opmerkingen toegekomen.

De voorzitter: Misschien kan de heer Ten Hoeve zijn vraag nog eens herhalen. Dan kan de minister die uit zijn hoofd beantwoorden.

De heer Ten Hoeve (OSF): Het ging mij aan de ene kant om de concrete betekenis van de keuze van de Europese Raad om meer inhoud te geven aan artikel 121 van het Verdrag Werking van de EU. Naar mijn gevoel betekent dit iets anders dan meer inhoud geven aan het Groei- en Stabiliteitspact. Wat mogen wij daarvan verwachten? Is dit concreet of is dit alleen een studie? In de tweede plaats heb ik erop gewezen dat er wel eens dingen gebeuren waar de EU formeel niet veel aan kan doen, maar die toch grote impact hebben. Hoeveel kan er worden bereikt met peer pressure en wordt daarvan wel gebruik gemaakt in bepaalde gevallen? Een voorbeeld zou de taalwetgeving voor Slowakije zijn en het nog voortdurend frustreren van de handel met Noord- Cyprus door de Cyprische Republiek.

De voorzitter: Het staat de minister ook vrij om deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

Minister Verhagen: Als dat zou kunnen?

De voorzitter: Die toezegging is genoteerd. Wij wachten het antwoord af.

Minister Verhagen: Ik heb daarover wel een aantal opmerkingen voorhanden, maar ik doe het liever schriftelijk als dat kan, ook gelet op het feit dat ik nog naar de Tweede Kamer moet.


Brondocumenten


Historie