T01802

Toezegging Standpuntwisseling met Europese Commissie inzake pre-infractieprocedure Richtlijn (Gezinshereniging) (33.293)De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP), toe de Kamer vertrouwelijk informatie te sturen over de standpuntwisseling met de Europese Commissie over een pre-infractieprocedure ten aanzien van de Richtlijn Gezinshereniging.


Kerngegevens

Nummer T01802
Status voldaan
Datum toezegging 12 november 2013
Deadline 1 juli 2014
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Kamerleden A.M.V. Gerkens (SP)
Commissie commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen gezinsherenigingen
pre-infractieprocedure
Kamerstukken Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)


Uit de stukken

H andelingen I 2013-2014, nr. 7 - blz. 2

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel wil de asielgronden harmoniseren met Europa. Op zich vinden wij dit een goed streven. Duidelijkheid en eenduidigheid in de procedures zullen voorkomen dat asielzoekers onterecht hoop krijgen en dat zij gaat asielshoppen.

Voordat ik inga op het wetsvoorstel, wil ik eerst aan de staatssecretaris vragen of het juist

is dat de Europese Commissie begonnen is met een inbreukprocedure. Mijn collega Sharon Gesthuizen zal hierover vandaag in de Tweede Kamer een debat aanvragen, maar ik zou graag zien dat de staatssecretaris ook aan deze Kamer de details hierover bekendmaakt. Het lijkt mij weinig zinvol hier een debat te voeren over een wet die we straks weer moeten aanpassen. De informatie die ik hierover heb is summier. Ik zou graag meer informatie ontvangen van de staatssecretaris. Misschien is het mogelijk dat de staatssecretaris er nu al iets over zegt.

[...]

Ik vroeg mij af of de staatssecretaris iets kan zeggen over het gerucht dat de Europese

Commissie begonnen is met een inbreukprocedure op dit onderwerp, de gezinshereniging.

H andelingen I 2013-2014, nr. 7 - blz. 68

Staatssecretaris Teeven:

[...] Het is niet zo dat er een inbreukprocedure is van de zijde van de Commissie. Het is wel zo dat er vragen zijn gesteld over het onderwerp dat mevrouw Gerkens aanging, die voor zomer moeten worden beantwoord.

Mevrouw Gerkens (SP):

Maar dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar de strekking van die vragen. Of stuurt u die vragen naar de Kamer?

H andelingen I 2013-2014, nr. 7 - blz. 82

Minister Teeven: Ik ga heel specifiek nog even in op de informatie over de standpuntwisseling met de Europese Commissie over de pre-infractieprocedure. Die kan alleen vertrouwelijk aan de Kamer worden verstrekt. Dat zullen wij dan ook doen.


Brondocumenten


Historie