T01141

Toezegging Tempo en termijn invoering RUD's, handhaving en toepassing kwaliteitscriteria (31.953)De minister van VROM informeert de Eerste Kamer half mei over de uitkomsten van het bestuurlijke overleg met IPO en VNG over de punten tempo en termijn invoering RUD’s, toepassing kwaliteitscriteria en verbetering van de handhaving.


Kerngegevens

Nummer T01141
Status voldaan
Datum toezegging 9 maart 2010
Deadline 1 juli 2011
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu
Kamerleden drs. R. de Boer (ChristenUnie)
W.H. Huijbregts-Schiedon (VVD)
dr. E.J. Janse de Jonge (CDA)
M.C. Meindertsma (PvdA)
Commissie commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen handhaving
kwaliteitscriteria
RUD's
Kamerstukken Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31.953)


Uit de stukken

Handelingen I, 21, 9 maart 2010, blz. 900

Minister Huizinga-Heringa:

[…]

Mevrouw Meindertsma, de heren Janse de Jonge en De Boer hebben aandacht gevraagd voor de rust die in gemeenten ingebouwd zou moeten worden. Er komt heel wat over de gemeenten heen. Er komt een werkconferentie eind maart, begin april. Daarna komt er een bestuurlijk overleg met VNG en IPO over de zaken van de RUD’s en de kwaliteitscriteria. Deze conferentie gaat over de stappen die volgens VNG en IPO gezet zouden moeten worden. Ik wil met deze organisaties dan ook graag spreken over het tempo en het termijn. Ik moet de Eerste Kamer toch informeren over de ICT-toets, dus dan zal ik dat in een keer meenemen en de Eerste Kamer ook informeren over de vraag hoe het staat met tempo en termijn. Dan komen die twee onderwerpen wel in één brief terecht. Ik zeg u van tevoren toch maar dat u dan niet de indruk moet hebben dat de RUD en de Wabo met elkaar verknoopt zijn. De een heeft het ene traject en de ander het andere. Vanwege de handigheid zet ik het echter in één brief.

Blz.901/902

Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Ik krijg de indruk dat wij langs elkaar heen praten. Daarom wil ik het concretiseren. De minister sprak in eerste termijn over volgtijdelijkheid. Daar was ik heel optimistisch over. Nu spreekt zij echter over zijn gang laten gaan. Misschien kan zij dat nog duiden. Zij zegt dat er eind maart, begin april een bestuurlijke conferentie is – ze praat over die bottom-up – waarin wordt gesproken over het tempo. Ik maakte in mijn eerste termijn al de vergelijking met die ter dood veroordeelde: je mag nog wel het tijdstip bepalen en je mag bepalen hoelang erover gedaan wordt. Ik wil graag weten op welke manier de minister die conferentie ingaat. Het zou voor gemeenten geweldig zijn, als zij voor die tijd wisten wat volgtijdelijkheid is, wat temporisering is en wat loskoppeling is, wat wij dachten dat de minister in eerste termijn bedoelde. Hoewel, zij zegt nu weer dat ze natuurlijk van alles met elkaar te maken hebben. Als de minister een standpunt moet bepalen, een brief moet schrijven en input moet

leveren voor die conferentie, wil ik graag concreet hebben waar dat dan op neerkomt.

Minister Huizinga-Heringa: De conferentie is georganiseerd door het IPO en de VNG. Er zijn wel ambtenaren van VROM bij betrokken, maar die twee koepels spreken – ik weet niet wie zij daarbij uitnodigen – over de stappen die moeten worden gezet in 2010 en 2011. Natuurlijk heeft mijn ministerie ambtelijk wel invloed, maar het wordt georganiseerd door de VNG en het IPO. Vervolgens is er in mei een bestuurlijk overleg waarin ik met de vertegenwoordigers van de koepels over dit hele proces spreek. Ik wil dan graag van hen horen hoe zij hiertegenover staan, hoe zij de rest van het proces zien. Ik heb net voorgesteld dat ik u half mei informeer over de uitkomsten van dat bestuurlijk overleg met de VNG en het IPO over de toekomst en het tempo van het verbeteren van de handhaving.


Brondocumenten


Historie